دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 249-413 

مقاله پژوهشی - کاربردی

2. مدلسازی پویا جهت ارزیابی کارائی در شبکه تامین چند سطحی متوالی

صفحه 272-289

10.22105/dmor.2020.242474.1196

محمد حسین درویش متولی؛ مجید معتمدی


8. سنجش کارایی موسسات حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

صفحه 402-413

10.22105/dmor.2020.236384.1160

رضوان شعبان؛ بهمن بنی مهد؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ هاشم نیکومرام