تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (DMOR) - راهنمای نویسندگان