از نویسندگان محترم در خواست می شود بر اساس فرمت های زیر، مقاله خود را آماده و از طریق سایت نشریه ارسال نمایند:

 الگوی مقالات (doc)
   الگوی مقالات (pdf)
مشخصات نویسندگان 

موافقت با کپی رایت

 از نویسندگان تقاضا می شود که قرارداد حق چاپ که ادامه آورده شده است را برای اعطای حقوق ناشر به مجله، تکمیل و امضا کنند. این حقوق شامل امتیاز انحصاری انتشار و توزیع مقاله پذیرفته شده در همه اشکال و رسانه ها و همچنین اختیار حقوق مندرج در مقاله، به نمایندگی از نویسنده، علیه اشخاص ثالث، در موارد سرقت ادبی یا نقض حق چاپ می باشد. توصیه می گردد فایل موافقت با کپی‌رایت و تعارض منافع را دانلود و موارد مندرج در پرونده تأیید شود. ضمنا، فایل های مذکور در مراحل ارسال مقاله به نشریه، ضمیمه شود.

 

 قابل توجه دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد):

 در تکمیل مشخصات نویسندگان درون مقاله و سامانه دقت لازم را به عمل آورند. براساس قوانین نشریه، به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای امکان تغییر ترتیب، تعداد نویسندگان، مرتبه علمی، مشخصات نویسندگان، نویسنده مسئول وجود ندارد. از دانشجویان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقاله خود از واحد پژوهش دانشگاه محل تحصیل خود، موارد فوق‌الذکر را پیگیری نمایند.

 

از نویسندگان درخواست می شود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

  • چنانچه نویسندگان دارای حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی هستند، در قسمت تشکر و قدردانی مقاله ذکر نمایند.د
  • بازه بررسی مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) حداکثر 7 روز کاری است.
  • فرآیند داوری برای هر مقاله، توسط حداقل 2 داور از داوران نشریه انجام می پذیرد.د
  • مقالات ارسالی، توسط نرم افزار مشابهت یاب (Sinaweb Hamyab)، جهت تعیین میزان مشابهت‌های موجود میان مقاله فرستاده‌شده به نشریه و اسناد علمی منتشر‌شده، بررسی می‌گردد. در صورت وجود نرخ تشابه کمتر از %20، مقاله ارسالی مورد تایید می باشد.د