تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (DMOR) - بانک ها و نمایه نامه ها