هدف عمده نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه رشته مهندسی صنایع، مدیریت و علوم ریاضی می‌باشد تا بتوانند آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های فعالیت خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند.  از این رو، امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران و کشور گردد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

 • بهینه‌سازی
 • روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • تصمیم‌گیری گروهی
 • تصمیم‌گیری چندهدفه
 • تحلیل پوششی داده‌ها
 • روش های عددی در حل مسائل بهینه سازی
 • الگوریتم‌های فراابتکاری
 • مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
 • مدل‌های زمان‌بندی، توالی عملیات، حمل و نقل، مکان‌یابی،
 • تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
 • نظریه بازی ها و کاربرد آن‌ها
 • نظریه شبکه و کاربرد آن‌
 • کنترل بهینه و کاربرد آن‌
 • نظریه صف و کاربرد آن‌
 • گراف و شبکه های ارتباطی
 • محاسبات نرم
 • داده‌کاوی
 • تکنیک‌های شبیه‌سازی و سیستم‌های خبره
 • تحلیل ریسک
 • اقتصاد ریاضی
 • مدل‌سازی مالی
 • مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
 • کاربردهای علوم ریاضی در مدیریت و صنایع
 • کلیه مباحث تحقیق در عملیات و پژوهش های عملیاتی