تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (DMOR) - اهداف و چشم انداز