بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابازاده، رضا [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • بابازاده، یوسف [1] گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران.
 • باباکردی، فاطمه [2] گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • بابایی میبدی، ندا [1] دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران.
 • باقری، محسن [1] دانشکده‌ مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران.
 • باقرزاده ولمی، هادی [1] دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، تهران، ایران.
 • برجیس، نگین [1] دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • برجیس، نگین [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • بغدادچی، سارا [1] گروه ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بنای خویی، بهاره [1] دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • بندریان، رضا [1] گروه توسعه کسب و کار، سازمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت.
 • بهبودی، ندا [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.
 • بهشتی، همایون [1] گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
 • بهنود، رضا [1] دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • بوالحسنی، پریسا [1] دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • بوستانی، سارا [1] گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

پ

ت

ج

 • جهان، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، گروه مهندسی صنایع، سمنان، ایران مدیر گروه
 • جهانگیری، عباس [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
 • جهانگیری، عباس [1] مربی، گروه مهندسی صنایع، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
 • جهانگیری، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان مرکزی، درمانگاه تخصصی شماره 3 اراک، اراک، ایران

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، علی [1] گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

ر

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

گ

 • گرامی، جواد [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
 • گلیج، محمد جواد [1] دانشکده مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان ، تنکابن، مازندران.

م

 • ماشین‌چی، ماشاالله [1] گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • متفکرفرد، روشنک [2] صنایع، فنی و مهندسی، آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • مجیبیان، فاطمه [1] گروه مدیریت، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران.
 • مجیبیان، فاطمه [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران.
 • محمودی، امین [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران.
 • محمودی، امین [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران.
 • محمودی، انور [1] گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران.
 • محمودی راد، علی [1] گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، ایران.
 • محمودی راد، علی [1] گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران
 • مرادی، سجاد [1] دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، مهرآباد جنوبی، تهران، ایران.
 • میران زاده، عباس [1] کارشناس دفتر برنامه ریزی پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا
 • میرزایی، سید حمزه [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران.
 • میش مست نهی، حسن [1] ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مشهدی قره قیه، هادی [1] گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • معماری، مهدی [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.
 • معمارپور، مهدی [1] دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • معمارپور، مهدی [1] دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 • مقیمی کیا، مهرنوش [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، ایران.
 • ملکی، سمیرا [1] گروه ریاضی، واحد کاشمر، موسسه آموزش عالی، کاشمر، ایران
 • موجودی، سعید [1] مهندسی،صنایع،نجف آبار،اصفهان،ایران

ن

و

ه

 • هاتف، مهدی [1] مرکز آموزش عالی سما سیاهکل ، دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان

ی