بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

  • جهان، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، گروه مهندسی صنایع، سمنان، ایران مدیر گروه
  • جهانگیری، عباس [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
  • جهانگیری، عباس [1] مربی، گروه مهندسی صنایع، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
  • جهانگیری، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان مرکزی، درمانگاه تخصصی شماره 3 اراک، اراک، ایران

ح

خ

د

ذ

  • ذاکری، علی [1] گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.

ر

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

  • قاسمی، مهدی [1] گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

ک

گ

م

ن

و

ه

  • هاتف، مهدی [1] مرکز آموزش عالی سما سیاهکل ، دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان

ی