مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار; گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

سردبیر


علیرضا امیرتیموری استاد؛ گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی

مدیر علمی و اجرایی


سید احمد عدالت پناه دانشیار؛ گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


حسن صالحی فتح آبادی استاد؛ گروه ریاضی، دانشکده آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


محمد فلاح دانشیار؛ گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


مازیار صلاحی استاد؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


فرید علیزاده استاد؛ گروه علوم مدیریت و سیستم اطلاعات ، دانشکده بازرگانی راتگرز ، دانشگاه راتگرز.

علوم کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


جواد بهنامیان دانشیار؛ گروه صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


حسن میش مست نهی استاد؛ گروه ریاضیات و کاربردهای آن، دانشکده ریاضی، آماروعلوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


علی حسین زاده کاشان دانشیار؛ دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سهراب کردرستمی استاد؛ گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


فردین احمدی زر دانشیار؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


منصور نیکخواه بهرامی استاد؛ گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


علیرضا امیرتیموری استاد؛ گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


توفیق الله ویرانلو استاد; گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


عبدالله هادی وینچه استاد; گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


بهروز علی زاده دانشیار; گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


حسام ایزکیان دانشیار; گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

بهینه سازی و هوش محاسباتی، داده کاوی وکشف دانش، یادگیری ماشین

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی ابراهیم نژاد استاد ; گروه ریاضی کاربردی، واحدقائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید احمد عدالت پناه دانشیار; گروه ریاضی کاربردی موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ناعمه زرین پور استادیار; دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید مجتبی سجادی دانشیار; دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای مشورتی هیات تحریریه


شکوفه بنی هاشمی استادیار، گروه ریاضی، کامپیوتر و آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ریاضی کاربردی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


هادی مختاری دانشیار; گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد رضا صافی استادیار; گروه ریاضی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید هادی ناصری دانشیار; گروه ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمدرضا مظفری استادیار; گروه ریاضی کاربردی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حامد نوذری استادیار; گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای مشورتی هیات تحریریه


عیسی نخعی کمال آبادی استاد; گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمدرضا پیغامی استاد; گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمدرضا تقی زاده یزدی دانشیار; گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


میثم کاویانی گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، علی آبادکتول، ایران.

مدیریت مالی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علی دنیوی دانشیار؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

مهندسی صنایع

مدیر داخلی


جواد پور قاسم مربی؛ مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی کامپیوتر