اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید اسماعیل نجفی (استادیار)

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa
e.najafiaihe.ac.ir
0000-0002-8734-5436


سید اسماعیل نجفی

مرتبه علمی: استادیار

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2074361397_Seyed_Esmaeil_Najafi

http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56727862600

سردبیر

علیرضا امیرتیموری (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

amirteimoori.iaurasht.ac.ir
ateimooriiaurasht.ac.ir
0000-0003-4160-8509

مدیر اجرایی

سید احمد عدالت پناه (استادیار)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

faculty.aihe.ac.ir/edalat/fa#journal
saedalatpanahaihe.ac.ir
+981154310429
0000-0001-9349-5695

اعضای هیات تحریریه

حسن صالحی فتح آبادی (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی، دانشکده آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~hsalehi
hsalehiut.ac.ir
0000-0001-7519-5410

محمد فلاح (دانشیار)

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

faculty.aihe.ac.ir/fallah/fa
mohammad.fallahaihe.ac.ir
0000-0001-5541-4284


محمد فلاح

مرتبه علمی: دانشیار

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55903777900

مازیار صلاحی (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

staff.guilan.ac.ir/salahi/?lg=1
salahimguilan.ac.ir
0000-0002-0430-3063


https://www.researchgate.net/profile/Maziar_Salahi

Academic Rank: Professor

 Faculty:Faculty of Mathematical Sciences

Department:Department of Applied Mathematics

:Research Interests

My research interests mainly focuses on developing efficient interior point algorithms for solving linear and nonlinear optimization problems.  Recently, I am also  involved on modeling  and solving some location problems.  Besides my main research interest, I am also interested in nulmerical linear algebra and scientific computing

فرید علیزاده (استاد)

علوم کامپیوتر Department of Management Science and Information System, Rutgers Business School, Rutgers University.

rutcor.rutgers.edu/~alizadeh/
farid.alizadehrutgers.edu
0000-0002-2545-4418


Farid Alizadeh, Professor

http://rutcor.rutgers.edu

RESEARCH INTERESTS
Theory, algorithms and applications of semide nite programming, second order cone programming, and sum-of-square optimization problems. Particular interest in application
areas of shape-constrained statistical learning theory, geometric and shape optimization
problems, and continuously time varying network
ow problems.

 

جواد بهنامیان (دانشیار)

مهندسی صنایع گروه صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

profs.basu.ac.ir/behnamian/
behnamianbasu.ac.ir
0000-0002-4122-4575


جواد بهنامیان

مرتبه علمی: دانشیار

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25947312100

https://scholar.google.com/citations?user=lNmWcKQAAAAJ&hl=en

حسن میش مست نهی (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضیات و کاربردهای آن، دانشکده ریاضی، آماروعلوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3445&Culture=fa-ir
hmnehihamoon.usb.ac.ir
0531136377
0000-0002-7573-1751


حسن میش مست نهی
گروه : گروه ریاضی
درجه : استاد

پست الکترونیک : hmnehi@hamoon.usb.ac.ir

آدرس : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ریاضی - گروه ریاضی

علی حسین زاده کاشان (دانشیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/akashan
a.kashanmodares.ac.ir
0000-0002-6004-6882


علی حسین زاده کاشان

مرتبه علمی: دانشیار

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205429605

http://drkashan.ir/

سهراب کردرستمی (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

kordrostami.ir/
krostamiguilan.ac.ir


http://en.liau.ac.ir/Teachers.aspx?t=kordrostami

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507003311

https://publons.com/researcher/3062679/sohrab-kordrostami/

https://orcid.org/0000-0003-0081-8008

فردین احمدی زر (دانشیار)

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~fahmadizar/
f.ahmadizaruok.ac.ir
0000-0002-8615-9893


فردین احمدی زر

مرتبه علمی: دانشیار

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23974269900

http://research.uok.ac.ir/~fahmadizar/

منصور نیکخواه بهرامی (استاد)

مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

faculty.aihe.ac.ir/nickhah/fa
nickhahaihe.ac.ir

علیرضا امیرتیموری (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

amirteimoori.iaurasht.ac.ir
ateimooriiaurasht.ac.ir
0000-0003-4160-8509

توفیق الله ویرانلو (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

faculty.aihe.ac.ir/tofigh/fa
t.allahviranlooaihe.ac.ir


https://www.linkedin.com/in/allahviranloo/

عبدالله هادی وینچه (استاد)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران.

www.khuisf.ac.ir/prof/Masters/default/?action=Biography&masterID=89f0fd5c927d466d6ec9a21b9ac34ffa&LaID=1
ahadikhuisf.ac.ir
0000-0003-2012-4097


A. Hadi-Vencheh, Ph.D
Professor of Operations Research and Decision Sciences
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RJc89a4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.researchgate.net/profile/A_Hadi-Vencheh

بهروز علی زاده (دانشیار)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران.

sci.sut.ac.ir/showcvmain.aspx?id=18
alizadehsut.ac.ir
0000-0001-5726-2843


Behrooz Alizadeh, PhD


Associate Professor of Applied Mathematics (Operations Research)


:Research Interests

+ Operations Research & Applied Optimization:
      - Optimal Location Theory on Networks and Space
      - Combinatorial and Network Optimization
      - Discrete Optimization
      - Inverse Optimization
      - Knapsack Problems
      - Fuzzy Mathematical Programming Models
      - Uncertain optimization
      - Meta-Heuristic  and Hyper-Heuristic  Algorithms for Engineering Optimization
      - Design of Algorithms
      - Fuzzy Computational Methods
 
:Education
  • Postdoctoral Fellow,  Institute of Optimization, Graz University of Technology, Graz, Austria , Dec. 2009- Apr. 2010.
  • Ph.D (Dr. techn.), Applied Mathematics ( Operations Research),  Institute of Optimization, Graz University of Technology, Graz, Austria, Apr.  2006- Dec. 2009
  • M.Sc, Applied Mathematics( Operations Research), Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 1999-2001
  • B.Sc, Applied Mathematics, University of Tabriz, Tabriz, Iran, 1995-1999
  • High School Diploma,  Mathematics and Physics, Ferdowsi High School, Tabriz, Iran, 1991-1995

حسام ایزکیان (دانشیار)

بهینه سازی و هوش محاسباتی، داده کاوی وکشف دانش، یادگیری ماشین گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

faculty.aihe.ac.ir/izakian/fa
h.izakianaihe.ac.ir
9113947787
0000-0002-7142-7648

h-index: 10  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی ابراهیم نژاد (دانشیار)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی، واحدقائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

qaemiau.ac.ir/ebrahimnejad.html
aemarzoungmail.com


https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vB_yMskAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

سید احمد عدالت پناه (استادیار)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

faculty.aihe.ac.ir/edalat/fa
saedalatpanahaihe.ac.ir


https://www.researchgate.net/profile/Sa_Edalatpanah3

ناعمه زرین پور (استادیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز، ایران.

ie.sutech.ac.ir/fa/dr.Zarrinpoor
zarrinpoorsutech.ac.ir
0000-0002-3002-9512

سید مجتبی سجادی (دانشیار)

مهندسی صنایع دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/msajadi/?lang=en-gb
sajjadi.mojtabagmail.com
0000-0002-2139-2053

سید هادی ناصری (دانشیار)

ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی، دانشگاه مازندران

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/252/Hadi_Nasseri
nasseriumz.ac.ir
+98-113530-2472


Seyed Hadi Nasseri
Email : nasseri@umz.ac.ir & nhadi57@gmail.com
Internal Tel : Office: 2472
External Tel : Office:+98-113530-2472
Fax No : +98-1135302460
 
Honours:
International Research Scholarship (JASSO), Tokyo University of Technology, 2006-2007.
Distinguished Performance, Ph.D. Entrance Examinations, 2002

Distinguished Student, M.S. Degree, Sharif University of Technology, 2002.
First Rank in Master’s College Entrance Examinations for Applied Mathematics, 2002. 
First Rank Graduate, B.S. Degree, Mazandaran University, 2000.
Representative Student, Mazandaran University, 2000.
Editor-in-Chief and Founder: First Issue of Student's Journal of Mathematics, Mazandaran University, Babolsar, Iran, 2000.
Book- Operations Research, Development of Basic Sciences Press, Tehran, Iran, 2001(in Persian). 
Editorial Board in Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS). 
National Distinguished Young by National Elite Foundation, 2008. 
Referee in some journals: Journals of Fuzzy Information and Engineering, European Journal of Operational Research, International Journal of Computer Mathematics, Iranian Journal of Fuzzy Systems,....
Chairman, The Second International Conference of Iranian Operations Research Society, 20~22 May 2009, Babolsar, Iran.
Co-Chairman, The 3rd International Conference on Fuzzy Information and Engineering, 26-29 September 2009, Chongqing, China.
Scientific Committee: The 11th Iranian Conference of Mathematics Education, July 2010, Sari, Iran. 
Organizing Committee: The 5th Seminar on Linear Algebra and its Applications, 28-30 Oct, 2009, Babolsar, Iran.
Scientific Committee: The First Seminar of Mathematics and its Applications in Sciences and Engineering, February 2010, Jouybar, Iran.
Scientific Committee: The 3rd International Conference of Iranian Operations Research Society, May 5-6, 2010, Tehran, Iran.
Iranian Operations Research Society (IORS) representative in University of Mazandaran.
Organizer: The 1st Workshop on Fuzzy Mathematics and its Applications, December 16, 2009, Babolsar, Iran.
Vice Chairman of the Iranian Operations Research Society (IORS), 2010-.... 
Scientific Committee: The 2nd National Conference of Application of IT and Mathematics in Political Sciences and International Relations, Tehran, May 19, 2010.
Co-Chair: The 4th International Conference on Fuzzy Information and Engineering, 14-15 October 2010, Shomal University, Amol, IRAN.
Regional Editor: Australian Journal of Basic and Applied Sciences.
Editorial Board: International Journal of Mathematics and its Applications.
Scientific Committee(Representative of Iranian Operations Research (IOR) Society): The 4th International Conference of Iranian Operations Research Society, May 18-19, 2011, Rasht, Iran.
Research Deputy in Department of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Iran, 2010-2011.
Senior Lecturer in Guangzhou University, December 2010 - January 2011, Guangzhou, China.
Managing Editor in Caspian Journal of Mathematical Science (CJMS), University of Mazandaran, 2011-... . 
Co-Chair: The 5th International Conference on Fuzzy Information and Engineering (ICFIE), Oct. 14–17, 2011, Chengdu, China.
Head of Research Deputy in University of Mazandaran, IRAN, 2011-2012.
Chair: The 6th International Conference on Fuzzy Information and Engineering (ICFIE), Oct. 25-26, 2012, Babolsar, IRAN.
Chair: The 4th National Conference of Data Envelopment Analysis, June 13-14, 2012, Babolsar, IRAN.
Board: Iranian Fuzzy Systems Society, 2011-... .
Book: An Introduction to Numerical Analysis, University of Mazandaran Press, 2012 (in Persian).
Chair: The 12th Iranian Conference of Fuzzy Systems, Oct. 23-25, 2012, Babolsar, IRAN.
Scientific Committee: The 13rd Iranian Conference of Fuzzy Systems, Aug . 27-29, 2013, Ghazvin, IRAN.
Guest Editor: Journal of Applied Mathematics, Special Issue in Operational Research, 2013.
Board of Newsletter of Iranian Fuzzy Systems Society, 2011-... .
President of Virtual Education, University of Mazandaran, 2012-... .
Book: Some Topics on Non-Linear Programming, Fekr-e Sabz Press, Iran, 2012 (in Persian).
Scientific Commitee: International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization, August 27-28, 2012, University, Amol, Iran.
Scientific Committee(Representative of IOR Society): The 5th International Conference of Iranian Operations Research Society, May 16-17, 2012, Tabriz, Iran.
Editor-in-Chief: Newsletter of Iranian Operations Research Society, 2012-... .
Distinguished Teacher in University of Mazandaran, May 2, 2012 (1390 HJ).
Distinguished Researcher in Mazandaran Provience, December 18, 2010 (1389 HJ).
Distinguished Researcher in Mazandaran Provience, December 15, 2011 (1390 HJ).
Distinguished Researcher in Mazandaran Provience, December 20, 2012 (1391 HJ).
Book: An Introduction to Fuzzy Arithmetic, Shokoh-e-Sahel Press, Iran, 2013 (in Persian).
Book: Bing-Yuan Cao and S.H. Nasseri, Fuzzy Information and Engineering & Operations Research and Management, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2013.
Scientific Committee: The 5th National Conference of Data Envelopment Analysis, The 5th National Conference on Data Envelopment Analysis, September 4-5, 2013, Tonekabon, Iran.
Scientific Committee(Representative of IOR Society): The 6th International Conference of Iranian Operations Research Society, May 8-9, 2013, Tehran, Iran.
Member of Iranian Intelligent Systems Society, 2013-... .
Organizer and Key Speaker: The International Workshop on Advances in Ordering of Fuzzy Quantities, December 25-27, 2013, Guangzhou, China. 
Chancellor of International Campus, University of Mazandaran, IRAN (1392 HJ -1393 HJ). 
Co-Chair and Co-Organizer: The 7th International Conference on Fuzzy Information and Engineering (ICFIE), Oct. 22-26, 2014, Zhuhai, Guangdong, China.
Area Editor: Journal of Fuzzy Information and Engineering (Elsevier), 2014-... .
Board of National Committee of Iranian Operations Research Matches, 2011-... .
Distinguished Researcher in Mazandaran Provience, December 9, 2014 (1393 HJ).
Distinguished Researcher in University of Mazandaran, December 15, 2011 (1390 HJ).
Distinguished Researcher in University of Mazandaran, December 6, 2014 (1393 HJ).
Scientific Committee (Representative of IOR Society): The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society, May 14th-15th, 2014, Semnan, Iran.
Chair of Africa and Middle East, International Fuzzy Information and Engineering Association, June 9, 2014-... .
Invited Researcher of International Research Group on Models of Decision and Optimization (MODO) Research Group Granada, Spain, 2014-... . 
Scientific Committee (Representative of IOR Society): The 8th International Conference of Iranian Operations
Research Society, May 21-22, 2015, Mashhad, Iran.
 Scientific  Committee (Representative of IOR Society): The 9th International Conference of Iranian Operations .
.Research Society, April 28-30, 2015, Shiraz, Iran.
,Chair of Conference: National Conference on Optimization and Decision Making March 8-10, 2016, Babolsar,
.Iran
Organizer: National Workshop on Mathematical Modeling in Operations Research, December 15, 2015, Babolsar, Iran.
 Chair of Conference (Representative of IOR Society): The 10th International Conference of Iranian Operations .Research Society, May 17-19, 2017, Babolsar, Iran

 

http://cv.umz.ac.ir/staff_profiles/en/252/Hadi_Nasseri

هادی مختاری (دانشیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/mokhtari/fa
mokhtari_iekashanu.ac.ir


https://scholar.google.com/citations?user=btXeO3oAAAAJ&hl=en

حامد نوذری (استادیار)

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

www.researchgate.net/profile/Hamed_Nozari
haamednozarigmail.com

محمد رضا صافی (استادیار)

ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

msafi.profile.semnan.ac.ir/#about_me
msafisemnan.ac.ir


http://profs.semnan.ac.ir/FilesContainer/Professors/Mohammadreza%20Safi/Personal/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-(4.2017).pdf

نوید صاحب جمع نیا (استادیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران

cv.mazust.ac.ir/CV/Lecturer/Fa/FullInfo/156
n.sahebjamniamazust.ac.ir


https://scholar.google.com/citations?user=QQ_n_7IAAAAJ&hl=en

محمدرضا مظفری (استادیار)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

iaushiraz.ac.ir/~mozaffari854
mozaffari854yahoo.com


http://iaushiraz.ac.ir/~mozaffari854

عیسی نخعی کمال آبادی (استاد)

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

eng.uok.ac.ir/i.nakhai/index.html
nakhai.isagmail.com
0000-0002-6793-5578


http://faculty.wtiau.ac.ir/nakhaikamalabadi-isa/fa/page/371/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WyfWN3UAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

محمدرضا پیغامی (استاد)

ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/peyghami/
peyghamikntu.ac.ir


Mohammad Reza Peyghami
   Professor (Applied Mathematics-Optimization)

  Chair of SCOPE Research Center, K.N. Toosi University of Technology

http://scope.kntu.ac.ir/

علی دنیوی (دانشیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=302&Ln=fa
a.doniaviurmia.ac.ir


http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=302&Ln=en

رضا حسن زاده (استادیار)

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشگاه روزبهان، ساری، ایران

www.researchgate.net/profile/Reza_Hassanzadeh5
rhz_1974yahoo.com


https://scholar.google.com/citations?user=rZ3J4aAAAAAJ&hl=en&oi=sra

میثم کاویانی (استادیار)

مدیریت مالی گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZGNTd1oAAAAJ
meysamkavianigmail.com


https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZGNTd1oAAAAJ

محمدرضا تقی زاده یزدی (دانشیار)

مدیریت صنعتی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~mrtaghizadeh
mrtaghizadehut.ac.ir
0000-0002-9018-2703


محمدرضا تقی زاده یزدی

مرتبه علمی: دانشیار

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36905758200

https://profile.ut.ac.ir/~mrtaghizadeh

بهروز خیرفام (دانشیار)

ریاضی کاربردی گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.edu/kheirfam/fa
b.kheirfamyahoo.com


بهروز خیرفام (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی کاربردی
دانشگاه: شهید مدنی آذربایجان

علیرضا شهرکی (دانشیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3410&Culture=fa-ir
shahrakiarhamoon.usb.ac.ir


http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3410&Culture=fa-ir

هاشم عمرانی ( دانشیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی ارومیه

uut.ac.ir/
h.omraniuut.ac.ir


https://scholar.google.com/citations?user=1vh5BYoAAAAJ&hl=en&oi=ao

ابراهیم رضایی نیک (استادیار)

مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سجاد،مشهد

www.sadjad.ac.ir/
ernik54yahoo.com


http://faculty.sadjad.ac.ir/default.aspx?get=Zt/SD/lv0fdm1f/lpygp6nwktfP66AWR8++bZ73CjJyJBYu54QK/VG2Mziz0P6HZgFYGKjC76Jqxgh1acDE83q38On7ZFiv/o7cIVWEcxtomh85wEJL14zD1/S0sRJc0rakQuPQpc13MF7CvPrWobU5XrCV4UwhhkpllTcSp66N8h2GZvEduuH2BM6GUS/u0Ic10KxPMtN9gXKv7icoRbyuwb+RXlTy5d6C1GGhjlbIp6Eg4w/BPRQPzMzRoaZ1WA6qk9nDdpynic+/B25HYIQ==

مدیر داخلی

جواد پور قاسم (مربی)

مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

orcid.org/0000-0002-8169-1178
jpourmailaihe.ac.ir
09375458560


https://www.researchgate.net/profile/Javad_Pourqasem

https://orcid.org/0000-0002-8169-1178