بررسی مقالات ارسال شده توسط محققین، یک امتیاز است، با این حال، یک مسئولیت وقت‌گیر می‌باشد. از این رو، هیئت تحریریه‌ی نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، نویسندگان و مخاطبان از تمایل شما برای پذیرش این مسئولیت قدردانی می‌کنند. نشریه‌ی تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات به فرآیند تخصیص حداقل 2 داور برای هر مقاله پایبند است. این نشریه نیازمند آن است که داوران بتوانند در حدود 6 هفته، نظرات مفید خود را ارائه نمایند. کیفیت علمی نشریه‌ی تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات به داورانی متخصص، توانمند با نگاهی منصفانه در فرآیند ارزیابی بستگی دارد. 

 مسئولیت‌های داوران نشریه

  لطفا موارد زیر را در نظر بگیرید:

 1.   مقالات را منتقادانه و سازنده بررسی نمایید و نظرات خود را جهت کمک به نویسندگان برای بهبود کارشان آماده نمایید.
 2.   درصورت لزوم چندین نسخه از مقاله را بررسی نمایید.
 3.   همه اطلاعات لازم را در مهلت زمانی تعیین‌شده فراهم نمایید.
 4.   در رابطه‌با سازگاری مقاله برای انتشار در نشریه، به سردبیر مجله توصیه‌هایی نمایید.
 5.    تضادهای موجود در ارتباط با نویسندگان مقاله یا محتوای مقاله را به اطلاع سردبیر نشریه برسانید.
 6.   سوء رفتارهای ممکن تحقیق را گزارش دهید.
 7.   هیچ استفاده علمی از مطالب ذکر‌شده در مقاله‌ی تحت داوری ننمایید.
 8.   به صورت مستقیم با نویسندگان مقاله ارتباط برقرار ننمایید.
 9.   مقاله‌ی ارسال‌شده برای داوری را به داور دیگری نفرستید.
 10.  از کیفیت مقاله و اصل بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
 11.  چنانچه مقاله ارسالی در نشریه‌های دیگر در حال بررسی است به سردبیر نشریه اطلاع دهید.
 12.  گزارش‌های داوری می‌بایست به زبان فارسی باشد.

فرآیند داوری مقالات در نشریه
مقالات ارسالی به نشریه طی مراحلی مشخص و زمانبندی شده مطابق فلوچارت زیر وارد فرآیند داوری می گردد.