تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (DMOR) - داور - داوران