تصمیم گیری و تحقیق در عملیات (DMOR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله