دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی - کاربردی

7. طراحی الگوی شایستگی انتخاب مدیران در سازمان‌های خدماتی و تعیین شایستگی مدیران متناسب با پست سازمانی

صفحه 83-98

10.22105/dmor.2020.235628.1157

بهروز خوش نمک؛ سلیمان ایران زاده؛ اسداله خدیوی؛ هوشنگ تقی زاده


مقاله پژوهشی

9. سنجش کارایی موسسات حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

صفحه 124-136

10.22105/dmor.2020.236384.1160

رضوان شعبان؛ بهمن بنی مهد؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ هاشم نیکومرام