دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 414-528 

مقاله پژوهشی - کاربردی

2. پیش بینی سبد بهینه سهام رویکرد الگوریتم فراابتکاری و فرآیند تصمیم مارکوف

صفحه 426-445

10.22105/dmor.2020.239616.1183

سامیران خواجه زاده؛ شادی شاهوردیانی؛ امیر دانشور؛ مهدی معدنچی زاج


مقاله پژوهشی

4. طراحی شبکه عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی

صفحه 462-485

10.22105/dmor.2020.248919.1221

محمد رضا مهرگان؛ بهروز دری نوگورانی؛ سحر جعفری؛ جمال خانی جزنی