دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-412 

مقاله پژوهشی

7. کاربرد الگوریتم نیوتن رافسون به‌عنوان یک‌روش عددی در برآورد بیش‌ترین درست‌نمایی

صفحه 402-412

عباس پرچمی؛ مجید دوست محمدی؛ ماشاالله ماشین‌چی