دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-98 

مقاله پژوهشی - کاربردی

3. کاربرد کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده‌ها در گزینش سبد سهام 20 شرکت معتبر بورس

صفحه 24-40

10.22105/dmor.2018.63751

محمد رضا علیرضایی؛ فاطمه رخشان؛ بهاره بنای خویی


مقاله پژوهشی

6. محاسبه ارزش در معرض ریسک و کسری مورد انتظار برخی توزیع‌های آماری

صفحه 72-81

10.22105/dmor.2018.64783

رسول روزگار؛ بها الدین صوفی؛ حمیدرضا طاهری زاده