دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-412