دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-189 

مقاله کاربردی

6. کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

صفحه 164-177

10.22105/dmor.2018.67216

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی