دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-98 
5. حل معکوس مسئله 1-میانه با استفاده از آلفا برش فازی

صفحه 58-71

منا خداقلی؛ اردشیر دولتی؛ علی حسین زاده