موضوعات = کاربردهای علوم ریاضی در مدیریت و صنایع
تعداد مقالات: 9
3. طراحی الگوی شایستگی انتخاب مدیران در سازمان‌های خدماتی و تعیین شایستگی مدیران متناسب با پست سازمانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 83-98

10.22105/dmor.2020.235628.1157

بهروز خوش نمک؛ سلیمان ایران زاده؛ اسداله خدیوی؛ هوشنگ تقی زاده


5. کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 164-177

10.22105/dmor.2018.67216

میثم کاویانی؛ سید فخرالدین فخرحسینی


7. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-163

10.22105/dmor.2018.66701

حسین احمدی؛ امیر نجفی