نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 رئیس اجرای پروژه های حمل و نقل مجتمع فولاد مبارکه، اصفهان، ایران.

4 رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مجتمع فولاد مبارکه، اصفهان، ایران.

10.22105/dmor.2021.247239.1218

چکیده

امروزه استفاده از مدل‌های بلوغ به عنوان یکی از مهمترین راه‌های ارزیابی وضعیت بلوغ مدیریت پروژه در یک سازمان به شمار می‌رود. این مدل‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا قابلیت‌های خود را در سطح پروژه‌ها و استراتژی‌های سازمانی با یک استاندارد معین و علمی مقایسه کنند. از اینرو در این پژوهش بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر اساس مدل بلوغ مدیریت پروژه در واحد معاونت اجرای پروژه‌های مجتمع فولاد مبارکه مورد سنجش قرار گرفته‌است. به منظور سنجش بلوغ مدیریت پروژه، در ابتدا سوالات مصاحبه در هر یک از حوزه‌های دانشی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای شناسایی گردید، سپس جمع‌آوری اطلاعات در قالب مصاحبه در سطح کارشناسان و مدیران مجتمع فولاد مبارکه صورت گرفته‌است. در ادامه از روش ارزیابی نسبی تجمعی برای رتبه‌بندی حوزه‌های دانش مدیریت پروژه با توجه به نتایج به دست‌آمده استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که واحد معاونت اجرای پروژه‌ها در حوزه دانشی مدیریت زمان‌بندی پروژه نسبت به سایر حوزه‌ها عملکرد مطلوب‌تری داشته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Maturity assessment and ranking of project management knowledge areas based on OPM3: case study: Isfahan,s Mobarakeh Steel Company

نویسندگان [English]

  • Hadi Shirooye Zad 1
  • Mahsa Soroushnia 2
  • Mahdi Mellat 3
  • Mohammad Reza Salehi 4

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Faculty of Industrial Engineering, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Expert in Mobarakeh Steel Company, Isfahan, Iran.

4 Expert in Project Planning and Control of Mobarakeh Steel Company, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Todays, the use of maturity models is one of the most important ways to assess the maturity status of project management in an organization. These models help organizations to compare their capabilities at the level of projects and organizational strategies with a specific and scientific standard. Therefore, in this research, the maturity of organizational project management has been measured based on OPM3 model in the project execution department of Mobarakeh Steel Company. In order to assess the maturity of project management, first the interview questions in each of Knowledge Areas were identified using library studies, then information was collected in the form of interviews with experts and managers of Mobarakeh Steel Company. After that, Additive Ratio ASsessment method is used to rank the Project Management Knowledge Areas according to the obtained results. The results show that the project execution department has had a better performance in the knowledge Area of project schedule management than other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational project management maturity model
  • Project management body of knowledge
  • Multi Criteria Decision Making
  • Additive Ratio Assessment
Anantatmula, V. S., & Rad, P. F. (2018). Role of organizational project management maturity factors on project success. Engineering management journal30(3), 165-178.
Bento, I., Gomes, J., & Romão, M. (2019). The relationship between OPM3 and project performance: a multiple case study. The journal of modern project management6(3). https://www.journalmodernpm.com/index.php/jmpm/article/view/293
Crawford, J. K. (2001). Project management maturity model: Providing a proven path to project management excellence (first Ed). Taylor & Francis.
Galavizadeh, E., Sobhiyah, M. H., Arbabi, H., & Khameneh, A. H. (2018, Jan). Presenting a local model to measure the maturity of project portfolio management in project - based organizations (case study: Mapna Company). The 4th conference of construction & project management (In Persian). https://civilica.com/doc/716962/
Ghoddousi, P., Amini, Z., & Hosseini, M. R. (2011). A survey on the maturity state of Iranian grade one construction companies utillzing OPM3 maturity model. Technics technologies education management6(1), 69-77.
Kosieradzka, A., & Rostek, K. (2021). Process management and organizational process maturity: economic and non-economic organizations (first Ed). Springer.
Mohammadganjinik, M., Bamdadsoofi, J. (2016, May). Assessing the level of organizational maturity of project management of project-oriented private companies using the OPM3 model (Case Study: Machine Sazi Vijeh Company). Global conference on management, economic, accounting and humanities at the beginning of third millennium. (In Persian). https://civilica.com/doc/524929/
PMI, P. (2013). Organizational project management maturity model (OPM3®), knowledge foundation (third Ed). Project Management Institute, Inc.
PMI, P (2017). A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (sixth ED). Project Management Institute, Inc.
Shirouyehzad, H., & Tavakoli, M. M. (2014). Topics in multi criteria decision making (First Ed.). Danesh pajoohan barin. (In Persian). http://www.daneshpajoohan.org
Silva, D., Tereso, A., Fernandes, G., & Pinto, J. Â. (2014). OPM3® portugal project: analysis of preliminary results. Procedia Technology16, 1027-1036.
Silva, D., Tereso, A., Fernandes, G., Loureiro, I., & Pinto, J. Â. (2015). OPM3® portugal project-information systems and technologies organizations-outcome analysis. In New contributions in information systems and technologies (pp. 469-479). Springer.
Tahri, H., & Drissi-Kaitouni, O. (2015). New design for calculating project management maturity (PMM). Procedia-social and behavioral sciences, 181, 171-177.
Wijaksono, F. A., Pratami, D., & Bay, A. F. (2020, July). Measurement of risk project maturity using organizational project management maturity model (Opm3): study case of construction project in bandung. IOP conference series: materials science and engineering (TICATE). Jakarta, Indonesia. DOI: 10.1088/1757-899X/852/1/012098
Yazici, H. J. (2020). An exploratory analysis of the project management and corporate sustainability capabilities for organizational success. International journal of managing projects in business, 13(4), 793-817.
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and economic development of economy16(2), 159-172.