دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 179-235 

مقاله پژوهشی

1. مساله حمل و نقل سه بعدی با هزینه ثابت با متغیر‌های فازی نوع-2

صفحه 179-194

10.22105/dmor.2018.57823

علی محمودی راد؛ مرضیه صالحی دره باریک؛ روح الله تقاعدی