رتبه بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در سیمان سپاهان اصفهان با استفاده از تکنیک AHP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 مهندسی،صنایع،نجف آبار،اصفهان،ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

چکیده:
مدیریت مصرف انرژی مجموعه ای از روشها و راهبردهاست که به منظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته می شود. به دلیل کاربرد گسترده انرژی الکتریکی در زندگی بشر قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی است. هدف اصلی آنست که چگونه می توان راهکارها و شاخصهای کاهش مصرف انرژی را در صنعت سیمان شناسایی نمود و با استفاده ازروشAHP فازی راهکارها را رتبه بندی نمود. در ابتدا به جمع آوری 23 راهکار و 7 شاخص از طریق پیشینه، مصاحبه و طوفان مغزی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان سیمان سپاهان پرداخته شد. سپس با تنظیم پرسشنامه و توزیع آنها در بین 100 نفر خبره و کارشناس، ماتریس تصمیم گیری وماتریس مقایسات زوجی بدست آمد. پس از آن با طیف ساعتی داده ها ی ماتریس ها به اعداد فازی تبدیل شد و با میانگین داده ها ماتریسهای تصمیم فازی و مقایسات زوجی 23 راهکار و 7 شاخص تشکیل شدند. در پایان 23 راهکار با استفاده از AHP فازی رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی حاکی از آنست که پس از شناسایی و رتبه بندی، راهکار «بازیافت حرارت از گازهای داغ خروجی و تولید برق» و راهکار«جایگزینی آسیابهای غلطکی به جای آسیابهای گلوله‌ای» به عنوان بالاترین رتبه ها بدست آمد.
واژگان کلیدی: رتبه بندی، کاهش مصرف انرژی الکتریکی، AHP فازی، صنعت سیمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of the Approaches to Reduce Electrical Energi Consumption using AHP Topsis in Esfahan Sepahan Cement Co

نویسندگان [English]

  • saeid mojody 1
  • Atefeh Amindoost 2
  • Mehrdad Nikbakht 2
1 iran
2 Department of Industrial engineering, najafabad branch, Islamic azad university, najafabad, iran.
چکیده [English]

Power management set of methods and strategies that can be used to optimize energy consumption. Due to the widespread use of electric energy in human life the bulk of consumption management processes associated with managing electric power consumption. The main objective is how strategies and measures to reduce energy consumption in cement industry solutions identified using fuzzy AHP method ranked. The solution is to collect 23 7 Index of literature, interviews and brainstorming with experts, specialists and experts were Sepahan Cement. The questionnaire and distribute them among 100 experts and professionals, decision matrix Vmatrys was paired comparisons. Then the whole matrix hourly data are converted into fuzzy numbers and fuzzy decision and paired comparisons with average data matrices 23 and 7 indicators were formed solution. At the end of 23 strategies were ranked using fuzzy AHP. Results indicate that after identifying ratings and rating solutions, solutions "of hot exhaust gases heat recovery and power generation," as the highest rank, respectively. Innovation of this study is to see the phased approach of decision-making, to identify and rank the strategies and measures to reduce electrical energy consumption is in cement Sepahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking؛ reduce electrical energy consumption
  • AHP fuzzy؛ cement industry