نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.259987.1267

چکیده

هدف: هدف از این مقاله ارائه یک مدل استوار تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای به منظور اندازه‌گیری کارایی در شرایط عدم قطعیت است.

روش‌شناسی پژوهش: ابتدا مدل‌های شبکه‌ای با فرآیندهای مختلف ارائه می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد استوارسازی برتیسماس و سیم یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای استوار برای شبکه‌ای سه مرحله‌ای با خروجی نامطلوب ارائه می‌شود.

یافته‎ها: مدل ارائه شده به منظور ارزیابی نواحی برق ایران مورد استفاده قرار گرفت. این نواحی شامل یک فرآیند سه مرحله‌ای با خروجی-های نامطلوب در برخی از مراحل می‌باشند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده به طور همزمان کارایی مراحل و کارایی کل را به دست می آورد. علاوه بر این نمره کارایی کلی شبکه می تواند مبنایی برای رتبه‌بندی نواحی باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: مدل ارائه شده، مدلی جدید برای ارزیابی کارایی در شرایط عدم قطعیت و با داشتن خروجی نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a robust network data envelopment analysis model with undesirable output to evaluate efficiency in conditions of uncertainty

نویسندگان [English]

  • Mostafa Radsar 1
  • Aliyeh Kazemi 2
  • Mohammadreza Mehregan 3

1 Department of Industrial Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to present a robust model of network data envelopment analysis (DEA) in order to measure the efficiency in the presence of uncertainty.

Methodology: First, the network DEA models with different processes are presented. In the next step, using the Bertismas and Sim approach, a model of robust network DEA for a three-stage networks with undesirable output is presented.

Findings: The proposed model was used to evaluate the electricity regions of Iran. These regions involve a three-step process with undesirable outputs in some stages. The results show that the proposed model achieves the efficiency of the steps and the total efficiency simultaneously. In addition, the overall network performance score can be a basis to rank the areas.

Originality/Value: The proposed model is a new model in the field of performance evaluation in conditions of uncertainty and having an undesirable output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Data Envelopment Analysis
  • robust optimization
  • undesirable output
  • Power Industry