بهینه سازی غیر خطی
1. روش ناحیه اعتماد جدید برای مینیمم سازی تابع پیوسته لیپ‌شیتز موضعی

زهره اکبری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 204-220

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.243942.1201

چکیده
  دردر این مقاله، یک روش ناحیه اعتماد جدید برای حداقل‌سازی تابع پیوسته لیپ‌شیتز موضعی نامحدب ارایه می‌گردد. در این روش،‌ در تست نسبت حداکثر برخی مقدارهای تابع هدف در تکرارهای قبلی جایگزین مقدار تابع هدف فعلی می‌شود. این روشدارای خاصیت غیریکنواختی بوده که از افتادن الگوریتم در دره‌های باریک جلوگیری می‌کند. اثبات همگرایی سراسری ...  بیشتر