سردبیر


علیرضا امیرتیموری استاد؛ گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی