نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد و مالی دانشگاه تهران

3 استادیار/دانشگاه میبد

10.22105/dmor.2021.279834.1349

چکیده

ریسک اعتباری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها ازجمله مهم‌ترین معضلات نظام بانکداری در ایران است و بر اساس آمارهای موجود، میانگین نکول وام‌ها و مطالبات غیرجاری بانک‌ها در ایران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی آن است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل اساسی و مهم مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی ایران است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش مصاحبه هدایت‌شده با بیست نفر از کارشناسان و مدیران ریسک اعتباری حوزه بانکی کشور که با روش گلوله برفی انتخاب گردیدند، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری شناسایی گردید؛ سپس این عوامل به جهت رتبه‌بندی در قالب یک پرسشنامه مقایسه زوجی مجدداً به خبرگان برگردانده شد و درنهایت عوامل مهم مؤثر بر این ریسک، به همراه زیر عوامل آن‌ها با استفاده از تکنیک دنپ (دیمتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه‌ای) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی مهم‌ترین عامل، همچنین بی‌ثباتی در محیط کلان اقتصادی، عدم اقدام قاطع و به‌موقع با نکول کنندگان، پایش اعتباری ضعیف و ناکافی، تسهیلات تکلیفی و طولانی و زمان‌بر بودن رویه‌های قضایی مهم‌ترین زیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Non-Performing Loans And ranking Factors Affecting Credit Risk in Iranian Banking Using DANP Technique

نویسندگان [English]

  • jalal naderi 1
  • mohamad nadiri 2
  • Fatemeh Zarei 3

1 PHD of financial management from Tehran university

2 faculty member

3 Meyboud university

چکیده [English]

The credit risk and non-performing loans of banks are among the most important problems of the banking system in Iran. And according to available statistics, the average default of loans and non-performing loans of banks in Iran is much higher than the global average. The main purpose of this study is to identify and analyze the basic and important factors affecting credit risk in the Iranian banking system. For this purpose, first, using the method of guided interviews with twenty experts and credit risk managers of the country's banking sector, who were selected by the snowball method, the most important factors affecting credit risk were identified; then, these factors were returned to the experts for ranking in the form of a pairwise comparison questionnaire, and finally, the important factors affecting this risk, along with their sub-factors were analyzed using denp technique (the dematel based analytic network process). The results of the research show that the macroeconomic factors are the most important factor as well as instability in macroeconomic environment, failure to take timely and inappropriate actions with defaulters, poor and inadequate credit monitoring, ordered loans, and lengthy and time-consuming judicial procedures are the most important factors affecting risk credit in Iranian banking

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit risk
  • DANP technique
  • Industry Specific Factors
  • Macroeconomic Factors
  • Legal and Judicial Factors
  • Bank Specific Factors