نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

دراین مقاله، روشی برای تعیین مجموعه‌جواب‌های کلاسی از مسائل بهینه‌سازی غیرمحدب را از طریق مسئله‌ی دوگان متناظرشان ارائه می‌دهیم. درواقع مسئله‌ی بهینه‌سازی مقیدی که درنظر می‌گیریم دارای توابع محدب‌نما و موضعاً لیپ‌شیتز هستند که لزومامحدب و هموار نیستند و دسته‌ی وسیعی از توابع غیرمحدب غیرهموار را شامل می‌شوند. در روش پیشنهادی برای مشخصه‌سازی مجموعه‌جواب‌های مسئله‌ی اولیه، یک مسئله‌ی دوگان فرمول‌بندی می‌شود که ترکیبی‌از نوع ولف و نوع موند-ویر می‌باشد. در ‌ابتدا برخی‌از ویژگی‌های تابع لاگرانژی متناظر‌با این مسائل را بررسی و سپس اثبات مشخصه‌سازی مجموعه‌جواب‌های آن‌ها را بیان خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A method for characterizing the solution set of nonconvex optimization problems via their dual problems

نویسنده [English]

  • Narges Araboljadidi

Department of Mathematics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

In this paper, we present a method for charaterizing the solution set of nonconvex optimization problems via their dual problems. In fact, the constrainted optimization problem which is considerd has pseudoconvex and locally Lipschitz functions, which are not necessarily convex and smooth, and include a wide class of non-convex non-smooth functions. In the proposed method, a dual problem is formulated to characterizations of the solution set of the primal problem in a mixed type of Wolfe type and Mond-Weir type. First, we introduce some of the properties of the Lagrangian functions associated to these problems and then we explain the proof of the characterization of their solution sets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duality
  • Lagrangian function
  • Solution set
  • non-convex optimization
Burke, J. V., & Ferris, M. C. (1991). Characterization of solution sets of convex programs. Operations research letters10(1), 57-60.
Clarke, F. H. (1990). Optimization and nonsmooth analysis (Vol. 5). Siam.
Deng, S. (2009). Characterizations of the nonemptiness and boundedness of weakly efficient solution sets of convex vector optimization problems in real reflexive Banach spaces. Journal of optimization theory and applications140(1), 1.
Dinh, N., Goberna, M. A., & López Cerdá, M. A. (2006). From linear to convex systems: Consistency, Farkas' lemma and applications. J. Convex Anal. 13, 113–133.
Dinh, N., Jeyakumar, V., & Lee, G. M. (2006). Lagrange multiplier characterizations of solution sets of constrained pseudolinear optimization problems. Optimization55(3), 241-250.
Goberna, M. A., & López, M. A. (1998). A comprehensive survey of linear semi-infinite optimization theory. In Semi-infinite programming (pp. 3-27). Springer, Boston, MA.
Hanson, B. (1998). Nonsmooth analysis and control theory. The American mathematical monthly105(7), 691.
Hiriart-Urruty, J. B. (1979). New concepts in nondifferentiable programming. Bull. Soc. Math. France60, 57-85.
Ivanov, V. (2001). First order characterizations of pseudoconvex functions. Serdica mathematical journal27(3), 203p-218p.
Jeyakumar, V., & Yang, X. Q. (1995). On characterizing the solution sets of pseudolinear programs. Journal of optimization theory and applications87(3), 747-755.
Jeyakumar, V., Lee, G. M., & Dinh, N. (2004). Lagrange multiplier conditions characterizing the optimal solution sets of cone-constrained convex programs. Journal of optimization theory and applications123(1), 83-103.
Jeyakumar, V., Lee, G. M., & Dinh, N. (2006). Characterizations of solution sets of convex vector minimization problems. European journal of operational research174(3), 1380-1395.
Kim, D. S., & Son, T. Q. (2011). Characterizations of solution sets of a class of nonconvex semi-infinite programming problems. J. Nonlinear Convex Anal12, 429-440.
Lalitha, C. S., & Mehta, M. (2009). Characterizations of solution sets of mathematical programs in terms of Lagrange multipliers. Optimisation58(8), 995-1007.
Liu, C., Yang, X. M., & Lee, H. (2011). Characterizations the of solution sets of pseudoinvex programs and variational inequalities. Journal of inequalities and applications.
Mangasarian, O. L. (1975). Pseudo-convex functions. In Stochastic optimization models in finance (pp. 23-32). Academic Press.
Mangasarian, O. L. (1988). A simple characterization of solution sets of convex programs. Operations research letters7(1), 21-26.
Penot, J. P. (2003). Characterization of solution sets of quasiconvex programs. Journal of optimization theory and applications117(3), 627.
Pini, R., & Singh, C. (1997). A survey of recent [1985-1995] advances in generalized convexity with applications to duality theory and optimality conditions. Optimization39(4), 311-360.
Son, T. Q., & Dinh, N. (2008). Characterizations of optimal solution sets of convex infinite programs. Top16(1), 147-163.
Son, T. Q., & Kim, D. S. (2014). A new approach to characterize the solution set of a pseudoconvex programming problem. Journal of computational and applied mathematics261, 333-340.
Son, T. Q., Strodiot, J. J., & Nguyen, V. H. (2009). ε-optimality and ε-Lagrangian duality for a nonconvex programming problem with an infinite number of constraints. Journal of optimization theory and applications141(2), 389-409.
Yang, X. M. (2009). On characterizing the solution sets of pseudoinvex extremum problems. Journal of optimization theory and applications140(3), 537-542.