• ابوذر جمال نیا؛ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • محمد مهدی پایدار؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
 • حمزه امین طهماسبی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • حسن فارسیجانی؛ دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Publons
 • امیر خسروجردی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • مریم همتی؛ گروه مدیریت، پردیس کیش، دانشگاه تهران، یران.
 • بهروز دری نوکورانی؛ گروه صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 
 • سجاد شکوهیار؛ مهندسی صنایع گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • داوود محمدی تبار؛ گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سید محمد طباطبایی؛ گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی دارالعلم، یزد، ایران. Publons
 • علی سرورخواه؛ گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons
 • مجتبی عرب مومنی محمد آبادی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جم، جم، ایران.
 • حسن رسایی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران.
 • سیما مددی؛ گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. Publons
 • مهدی فلاح جلودار؛ گروه ریاضی، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.
 • سهراب کرد رستمی؛ گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • فرید علیزاده؛ گروه علوم مدیریت و سیستم اطلاعات ، دانشکده بازرگانی راتگرز ، دانشگاه راتگرز، نیوجرسی، آمریکا. Publons
 • مصطفی ابراهیم پور؛ مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. Publons
 • مجتبی غیاثی؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران.
 • فرهاد حسین زاده لطفی؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. Publons
 • مهدی خاشعی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • سعید امامی؛ گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه نوشیروانی بابل، بابل، ایران. Publons
 • رضا احمدی کهنعلی؛ گروه مدیریت صنعتی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • امین نیک انجام؛ گروه کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران.
 • سید بهروز نصیحت کن؛ گروه کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران.
 • حسین کارشناس نجف‌آبادی؛ گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • پیمان ادیبی؛ گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. Publons
 • نستوه طاهری جوان؛ گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • علینقی مشایخی؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شریف، تهران، ایران.
 • عباسعلی دریائی؛  گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. Publons
 • سلمان نظری؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • محسن ایمنی؛ گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons