داوران نشریه در سال1399

 

 • سید احمد عدالت پناه؛ مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons
 • سید اسماعیل نجفی؛ گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons
 • رضا توکلی مقدم؛ دانشکده مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Publons
 • مقصود امیری؛ گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. Publons
 • فریدون رهنمای رودپشتی؛ گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مازیار صلاحی؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. Publons
 • علی حسین زاده کاشان؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • داود عسگری؛ دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آکلند، نیوزلند.
 • میر محسن پدرام؛ گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • جعفر پورمحمود؛  گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان شرقی، ایران.
 • علی ابراهیم نژاد؛ گروه ریاضی،  واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. Publons
 • علیرضا عرب؛ گروه تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ملیحه نیک سیرت؛ گروه علوم کامپیوتر، دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • محسن ایمنی؛ گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران. Publons
 • پرستو محمدی؛  دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • عباس جهانگیری؛ گروه مهندسی صنایع، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
 • حسینعلی فاخر؛ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.
 • علیرضا داودی؛ گروه ریاضی، واحد نیشابور، دانشگاه ازاد اسلامی، نیشابور، ایران.
 • سامان بابایی کفاکی؛ گروه آموزشی ریاضی ، دانشکده علوم ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • فرناز هوشمند خلیق؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
 • حسین رجب دری؛ گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
 • سعید همایون؛ گروه حسابداری، دانشکده مطالعات تجاری و اقتصادی، دانشگاه گاول سوئد، سوئد.
 • هیلدا صالح؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسن صالحی فتح آبادی؛ آمار و علوم کامپیوتر و مرکز نیازسنجی و پروژه یابی، دانشکده ریاضیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سید حمیدرضا پسندیده؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • حسن میش مست نهی؛ گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • میثم جعفری اسکندری؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • سید حامد هاشمی مهنه؛ پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • بهرام فرهادی نیا؛ گروه ریاضی، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران.
 • مهناز احدزاده نمین؛ گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رضوان حجازی؛ دانشکده حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • پژمان پیکانی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • ناعمه زرین پور؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران.
 • سید حامد هاشمی مهنه؛ پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • زهره مقدس؛  گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران. Publons
 • امیر دانشور؛ گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سعید راسخی؛ گروه  مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • امیر نوروزی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران.
 • جعفر فتحعلی؛ دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران.
 • ام البنین یوسفی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.
 • فرهاد حسین زاده لطفی؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Publons
 • لعیا الفت؛  گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • حسین صدر؛ گروه مهندسی کامپیوتر، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران. Publons
 • محمد چکشیان؛ گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • محمد زارعی محمود آبادی؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
 • امکلثوم خزایی کوه پر؛ دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • احمد جعفرزاده؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سعید فضایلی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سسندج، ایران.
 • طه مرتجی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • سعید دهنوی آرانی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • بهنوش مودی؛ مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.
 • علی جمالیان؛گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • هادی شیرویه زاد؛ دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • سید مهدی میرحسینی عالیزمینی؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • میثم کاویانی؛ گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ایران.
 • رامین صفا؛  گروه مهندسی کامپیوتر، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. Publons
 • حسن رضایی؛ دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.
 • سید محمد علی صدری طبایی زواره؛ گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران.
 • حمزه امین طهماسبی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، واجارگاه، ایران.
 • حمیدرضا دزفولیان؛  مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • حامد کاظمی پور؛ گروه مهندسی صنایع، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران.
 • محمد حسین رضوانی؛ دانشکده تربیت بدنی و علوم  ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران.
 • سید حبیب الله طباطباییان؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • ناصر عصاری؛ گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • مهدی یزدان شناس؛ گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • حسین محمدی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • محمد علی صنیعی منفرد؛ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 •  علیرضا حجی؛ دانشیار،  دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • صادق اسکندری؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • حامد رضایی؛ گروه آموزشی زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران.
 • محمد بیدکی؛ گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی جم، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران. 
 • محمدرضا فیضی درخشی؛  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • سعید معصومی؛ گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.
 • محمدرضا موسوی؛ دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • محمد نمازی؛  حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. Publons
 • جواد سلطان زاده؛ مدیریت تکنولوژى، دانشگاه علامه طباطبایى، تهران، ایران.
 • علی نعیمی صدیق؛  پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 •  محمد عبدی سیّدکلایی؛ گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • کوروش عشقی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه شریف، تهران، ایران.
 • محمدرضا ماشین چی؛ مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، گروه کامپیوتر، دانشگاه پیام نور کرمان، کرمان، ایران.
 • مهناز مقبولی؛ گروه ریاضی، واحد هادیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، هادیشهر، ایران.
 • اکرم طاعتی؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • زهره اکبری؛ دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • محمد فتاحی؛ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران.
 • ناصر فقهی فرهمند؛ گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • نازنین پیله وری؛ گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • داود درویشی سلوکلایی؛ استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • مجید معتمدی؛ گروه مدیریت صنعتی، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران.
 • فاطمه باکویی، مدل سازی شناختی و توان بخشی شناختی، موسسه علوم شناختی و مغزی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • آمنه خدیور؛ دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • احمد رجبی؛ گروه مدیریت و خدمات اجتماعی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی، فارس، ایران.
 • حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ دانشکده اقتصاد و علوم مدیریتی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
 • جمال معمر حور؛ برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • روح الله مهدیون؛ مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
 • محمد مهدوی مزده؛  دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • بهمن بنی مهد؛  گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج،  دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • محسن افصحی؛ گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران ، ایران.
 • مهدی ایرانپور؛ دانشکده  مهندسی  صنایع  و  سیستمها،  دانشگاه  صنعتی  اصفهان، اصفهان، ایران.
 • احمد خدامی پور؛  حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • محمدتقی رضوان؛  گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • علی عبدالهی؛ دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
 • مهدی نصراللهی؛  مدیریت صنایع، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
 • حسن شوندی؛  گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • حامد فرخی اصل؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • جواد پورکریمی؛  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده  روان شناسی  و علوم تربیتی، دانشگاه تهران ، ایران.
 • محمد قهرمانی؛  رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • زهرا غریب زانوس؛ گروه مهندسی صنایع، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.
 • بابک شیرازی؛  گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.
 • سید امین بدری؛  گروه مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • پرویز فتاحی؛  مهندسی صنایع،  دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • مهدی رنجبر بورانی؛ مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و شیمی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران.
 • مهدی اجلی؛  مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جلیل حیدری؛ دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • هاشم آقازاده؛  دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • امیر اخلاصی؛ گروه آموزشی کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • نوید اسدی؛ مدیریت و برنامه ریزی ورزشی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.
 • محمد ابویی اردکان؛ دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رضا خدایی محمودی؛  گروه مدیریت، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • مجتبی رمضانی؛ گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.
 • هادی عبدالله زاده سنگرودی؛ دانشکده مهندسی صنایع و شیمی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران.
 • حسین عزیزی؛ گروه ریاضی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران.
 • محمد جوادی پور؛  روش ها و برنامه های آموزشی، دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.
 • مجید باقرزاده؛ گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • نادر بهلولی؛ استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.
 • مهدی سلطانی فر؛ گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.
 • اشکان حافظالکتب؛ گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مهرداد نوابخش؛ استاد جامع هشناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • راحیل موسوی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • رضا دادفر، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • هوشنگ تقی زاده؛ استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • الهام احمدی؛ گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سلیمان ایران زاده؛ گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
 • محمدرضا مولانی اقدم؛ گروه مهندسی صنایع، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
 • محمد مهدی موحدی؛ گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.
 • محسن عبدالحسین زاده؛  گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بناب، آذربایجان شرقی، ایران.
 • محمد حسن بهزادی؛  گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • جواد گرامی؛ گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Publons
 • پیام چینی فروشان؛ گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بهنام وحدانی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • پریسا شاه نظری شاهرضائی؛ گروه مهندسی صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.