بررسی مقالات ارسال شده توسط محققین، یک امتیاز است، با این حال، یک مسئولیت وقت‌گیر می‌باشد. از این رو، هیئت تحریریه‌ی نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات"، نویسندگان و مخاطبان از تمایل شما برای پذیرش این مسئولیت قدردانی می‌کنند. نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" به فرآیند تخصیص حداقل 2 داور برای هر مقاله پایبند است. این نشریه نیازمند آن است که داوران بتوانند در حداکثر 6 هفته، نظرات مفید خود را ارائه نمایند. کیفیت علمی نشریه‌‌ی "تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" به داورانی متخصص، توانمند با نگاهی منصفانه در فرآیند ارزیابی بستگی دارد. 

 مسئولیت‌های داوران نشریه

  لطفا موارد زیر را در نظر بگیرید:

 •   مقالات را منتقادانه و سازنده بررسی نمایید و نظرات خود را جهت کمک به نویسندگان برای بهبود کارشان آماده نمایید.
 •   درصورت لزوم چندین نسخه از مقاله را بررسی نمایید.
 •   همه اطلاعات لازم را در مهلت زمانی تعیین‌شده فراهم نمایید.
 •   در رابطه‌با سازگاری مقاله برای انتشار در نشریه، به سردبیر مجله توصیه‌هایی نمایید.
 •    تضادهای موجود در ارتباط با نویسندگان مقاله یا محتوای مقاله را به اطلاع سردبیر نشریه برسانید.
 •   سوء رفتارهای ممکن تحقیق را گزارش دهید.
 •   هیچ استفاده علمی از مطالب ذکر‌شده در مقاله‌ی تحت داوری ننمایید.
 •   به صورت مستقیم با نویسندگان مقاله ارتباط برقرار ننمایید.
 •   مقاله‌ی ارسال‌شده برای داوری را به داور دیگری نفرستید.
 •  از کیفیت مقاله و اصل بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
 •  چنانچه مقاله ارسالی در نشریه‌های دیگر در حال بررسی است به سردبیر نشریه اطلاع دهید.
 •  گزارش‌های داوری می‌بایست به زبان فارسی باشد.

فرآیند داوری مقالات در نشریه
مقالات ارسالی به نشریه طی مراحلی مشخص و زمانبندی شده مطابق فلوچارت زیر وارد فرآیند داوری می گردد.