داوران نشریه در سال1396

 

 • محمدرضا علیرضایی؛ دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • محمدرضا پیغامی؛ دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • سید حمیدرضا پسندیده؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • سید احمد عدالت پناه؛ مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
 • رضا توکلی مقدم؛ دانشکده مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حسن صالحی فتح آبادی؛ آمار و علوم کامپیوتر و مرکز نیازسنجی و پروژه یابی، دانشکده ریاضیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • بهروز علیزاده؛ گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم پایه مهندسی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران.
 • بختیار استادی؛ دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • جواد بهنامیان؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه همدان، همدان، ایران.
 • محمدصابر فلاح نژاد؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • عیسی نخعی کمال آبادی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • فهیمه باروقی؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران.
 • علیرضا شهرکی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زهدان، ایران.
 • هاشم عمرانی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • مازیار صلاحی؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • معصومه خانمحمدی؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه،  واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سید مجتبی سجادی؛ دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • احسان نیکبخش؛ دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران.
 • علی حسین زاده کاشان؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • محمد مولانی اقدم، گروه مهندسی صنایع، دانشکده بین الملل، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
 • سید اسماعیل نجفی؛ گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
 • بهرام عاقلی؛ گروه ریاضی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
 • بهروز خیرفام؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان شرقی، ایران.
 • میثم کاویانی؛ گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
 • مجید مخلصی حوض سرخی؛ گروه مدیریت صنعتی مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.
 • میثم احمدوند؛ مدیریت مالی، دانشگاه علامه، تهران، ایران.
 • سیده سمانه شاهرخی؛ گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • نجمه ملک محمدی؛ دانشکده ریاضی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محسن ایمنی؛ گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
 • رضا حسن زاده؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه روزبهان، ساری، ایران.
 • نوید صاحب جمع نیا؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران.
 • رضا رمضانیان؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • منوچهر امیدواری؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • محمدصابر فلاح نژاد؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • جعفر پورمحمود؛  گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان شرقی، ایران.
 • جواد وکیلی؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • فاطمه رخشان؛ دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • فردین احمدی زر؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • سید فرید قادری؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سید سعید هاشمین؛ دانشکده مهندسی صنایع، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • جواد پورقاسم؛ گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • محسن رستمی مال خلیفه؛ گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 
 • شکرالله زیاری؛ گروه ریاضی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران. 
 • رضا لطفی؛ مدیرعامل بهینه گستر صنایع آرمان، ایران.
 • صابر مهدی زاده؛ گروه ریاضی کاربردی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • محمدرضا صافی؛ گروه آمار و علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • علی ابراهیم نژاد؛ گروه ریاضی،  واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
 • فردین احمدی زر؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • علیرضا امیرتیموری؛ گروه ریاضی کاربردی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • مهدی فلاح جلودار؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه،  واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
 • علی دنیوی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • فریماه مخاطب رفیعی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.