هدف عمده نشریه‌ی " تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات" ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه رشته مهندسی صنایع، مدیریت و علوم ریاضی می‌باشد تا بتوانند آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های فعالیت خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند.  از این رو، امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران و کشور گردد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

 • بهینه‌سازی خطی/ غیر خطی/ مقید/ نامقید/ محدب/ غیر محدب
 • تصمیم گیری چند شاخصه
 • تصمیم‌گیری چندهدفه
 • تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
 • تصمیم گیری براساس محاسبات نرم
 • تصمیم گیری براساس محاسبه ارتباط معنایی
 • تصمیم گیری براساس شبکه عصبی/ یادگیری عمیق
 • تحلیل پوششی داده‌ها
 • روش های عددی در حل مسائل بهینه سازی
 • بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت/فازی/ فازی شهودی/ نوتروسفیک/..
 • الگوریتم‌های فراابتکاری
 • تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
 • نظریه بازی ها و کاربرد آن‌ها
 • نظریه شبکه و کاربرد آن‌
 • کنترل بهینه و کاربرد آن‌
 • نظریه صف و کاربرد آن‌
 • گراف و شبکه های ارتباطی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • داده‌کاوی و مفاهیم مربوط به آن
 • تکنیک‌های شبیه‌سازی و سیستم‌های خبره
 • تحلیل ریسک
 • مدل‌های زمان‌بندی، توالی عملیات، حمل و نقل، مکان‌یابی،
 • مدل‌سازی ریاضی/ تصادفی/ پویا/احتمالی/فازی
 • مدل های بهینه سازی ریاضی
 • مدل‌سازی مالی
 • مدلهای پیش بینی/ سری های زمانی
 • مدلسازی اقتصادی - محیط زیستی
 • مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
 • کلیه مباحث تحقیق در عملیات و پژوهش های عملیاتی