نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

انتخاب بهترین تأمین‌کننده برای برون‌سپاری خدمات لجستیک در سازمان‌های بزرگ همواره از مهمترین تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است که با بهره‌وری سازمان در ارتباط مستقیم است. پژوهش‌های بسیاری برای کمک به تصمیم‌گیرندگان در این زمینه انجام گرفته است. در این پژوهش با توسعه روشی تلفیقی از دو تکنیک شناخته شده فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی و تصمیم‌گیری گروهی بردا برای ارزیابی تأمین کنندگان خدمات لجستیک، تصمیم‌سازی می‌گردد. در ابتدا برای سهولت و دقت بیشتر در اخذ نظرسنجی کیفی، نظرات 5 تصمیم‌گیرنده اصلی با اهمیت یکسان به صورت مقایسات زوجی معیارها، زیر‌معیارها و گزینه‌ها در سازمان مورد مطالعه، اخذ گردیده و با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی اوزان هر یک به تفکیک محاسبه شده است. سپس از اوزان حاصل برای رتبه بندی های گزینه‌های مورد نظر بر اساس معیارهای اصلی سطح یک در روش تصمیم‌گیری گروهی بردا بهره گرفته شده است. در پایان مدل برنامه ریزی خطی تخصیص تشکیل گردیده و از حل آن رتبه بندی نهایی سه گزینه مورد نظر انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of logistics service supplier with integrated approach of group Analytical Hierarchy Process and Borda group decision making

نویسندگان [English]

  • seyed esmaeil najafi 1
  • reza Behnood 2
  • mojtaba omidi rakavandi 2
آذر، ع؛ معماریانی، ع. (1374). AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی. فصلنامه دانش مدیریت، 22-32.
اصغرپور، م. ج؛ (1382) تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات. دانشگاه تهران.
قاروقی، ه؛ بدریان، م؛ منصورپور، س. (1391). ارائه مدل تلفیقی  QFD،  FMEA، AHP  فازی برای بهبود تصمیم‌گیری در برون سپاری لجستیک. فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت زنجیره تامین، 14(38)، 4-11.
موسی خانی، م؛ حمیدی، ن؛ نجفی، ز. (1389). اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش با استفاده از فنون تصمیم گیری چندگانه ( تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی بردا). فصلنامه نوآوری های آموزشی، 9(34)، 127-156.
Ackerman, K. B. (1996). "Pitfalls in logistics partnerships". International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 26, No. 3, pp. 35–37.
Aczel, J., and T. L., Saaty, (1983). ―Procedures for synthesizing ratio judgements. J. Math. Psychol., Vol. 27, pp. 93-102.
Andersson, D., Norrman, A., (2002). ―Procurement of logistics services—a minutes work or a multi-year project?, European Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 8, pp. 3–14.
Anonymous, (1999). Service levels in the third party logistics market. Report prepared for the department of National Defense, Canada, Convenco Limited, Toronto, Ont., Canada.
Babbar, S., Prasad, S., (1998). ―International purchasing inventory management and logistics research. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 18, No. 1, pp. 6–36.
Bagchi, P. K., Virum, H., (1998). ―Logistical alliances: trends and prospects in integrated Europe. Journal of Business Logistics, Vol. 19, No. 1, pp. 191–213.
Bhatnagar, R. and Sohal A.S. (1999). ―Millen R. Third party logistics services: a Singapore perspective. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 29, No. 9, pp. 569–587
Black, D., (1958). The Theory of Committees and Elections. Kluwer Academic Publishers, Boston.
Black, D., (1976). Partial justification of the Borda count. Public Choice, 28, pp. 1-16
Borda, J. C., (1784). M´emoire sur les ´elections au scrutin. Historie de l’Academie Royale des Sciences, Paris. Avaliable in McLean – Urken [26, pp. 81-89].
Boyson, S., Corsi, T., Dresner, M., Rabinovich, E., (1999). ―Managing third party logistics relationships: what does it take. Journal of Business Logistics, Vol. 20, No. 1, pp. 73–100.
Bradley, P. (1994). What really matters?. Purchasing; 14th July: 66–71.
Closs, J.C., Goldsby, T. J. and Clinton, SR. (1997). ―Information technology influences on world-class logistics capability. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 27, No. 1, pp. 4–17.
Gattorna, J. L. and Walters, D.W. (1996). Managing the supply chain: a strategic perspective. London: Macmillan
Harrington, L., (1994). Van Lines change their stripes. Transportation and Distribution; December: 29.
Hertz, S. and Alfredsson, M., (2003). ―Strategic development of third party logistics providers. Industrial Marketing Management, Vol. 32, No. 2, pp. 139–149.
Hum, S.H. (2000). ―A Hayes–Wheelwright framework for strategic management of third party logistics services. Integrated Manufacturing Systems, Vol. 11, No. 2, pp. 132–137.
Jharkharia, S. and Shankar, R. (2007). ―Selection of Logistics Service Provider: An Analytic Network (ANP) Approach. The International Journal of Management Science, Vol. 35, pp. 274-289.
Langley, C. J., Allen, G.R. and Tyndall, G.R. (2002). Third-party logistics study 2002: results and findings of the seventh annual study. Illinois, USA: Council of Logistics Management.
Langley, C.J., Allen, G.R., Tyndall, G.R., (2003). Third-party logistics study 2003: results and findings of the eighth annual study.
Langley, C.J., Newton, B.F., Tyndall, G.R., (1999). Has the future of third party logistics already arrived?. Supply Chain Management Review; fall: 85–94.
Lynch, C. F., (2000). Logistics outsourcing: a management guide. Illinois, USA: Council of Logistics Management Publications.
Maltz, A. B., (1995). Why you outsource dictates how. Transportation and Distribution; March: 73–80.
Meade, L. M., Sarkis, J. (1998). ―Strategic analysis of logistics and supply chain management systems using the analytic network process. Logistics and Transportation Review, Vol. 34, No. 2, pp. 201–215.
Rabinovich , E., Windle, R., Dresner, M. and Corsi, T., (1999). ―Outsourcing of integrated logistics functions: an examination of industry practices. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 29, No. 6, pp. 353–373.
Razzaque, M.A. and Sheng, C.C. (1998). ―Outsourcing of logistics functions: a literature survey. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 28, No. 2, pp. 89–107.
Richardson, H. L., (1993). Contracts build relationships. Transportation and Distribution; November: 53–55.
Saaty, T. L., (1980). The analytic hierarchy process. New York, NY: McGraw-Hill.
Skjoett-Larsen, T., (2000). ―Third party logistics-from an interorganizational point of view. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 30, No. 2, pp. 112–127.
Stank, T.P. and Daugherty, P.J., (1997). ―The impact of operating environment on the formation of cooperative logistics relationships. Transportation Research-E (Logistics and Transportation Review), Vol. 33, No. 1, pp. 53–65.
Stock, G.N., Greis, N.P. and Kasarda, J.D. (1998). ―Logistics strategy and structure—a conceptual framework. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 18, No. 1, pp. 37–52.
Stock, J.R., (1990). ―Managing computer, communication, and information technology strategically: opportunities and challenges for warehousing. Logistics and Transportation Review, Vol. 26, No. 2, pp. 133–148.
Tam, M.C.Y. and Tummala, V.M.R. (2001). ―An application of the AHP in vendor selection of a telecommunications system. Omega: International Journal of Management Science, Vol. 29, No. 2, pp. 171–182.
Thompson, T.J. (1996). An analysis of third party logistics and implications for USAF logistics. Unpublished Masters Thesis, Air Force Institute of Technology/GTM/LAL/96S15, September, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.