نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کاشان

10.22105/dmor.2022.343396.1612

چکیده

هدف: آینده‌پژوهی صنعت آلومینیوم به‌عنوان یک صنعت استراتژیک و یکی از محورهای توسعه پایدار مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور است تا شناختی از آینده در قالب عناصر قابل‌پیش‌بینی فراهم شود. هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل سناریوهای پیش‌روی صنعت آلومینیوم و در نهایت، تحلیل بازار آن، برای ترسیم چشم‌اندازی صحیح از آینده و انتخاب استراتژی مناسب در این صنعت است.

روش‌شناسی پژوهش: این مقاله، پس از شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر توسعه صنعت آلومینیوم از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصان و تعیین احتمال وقوع آن متغیرها با پرسشنامه‌‌ی تکمیل شده توسط خبرگان، سناریوهای مشخصی تدوین می‌شود. اثرات متقابل متغیرها با استفاده روش دیمتل فازی تعیین خواهد شد و ماتریس حاصل از دیمتل، تشکیل‌دهنده‌ی بخشی از سوپر ماتریس فرآیند تحلیل شبکه‌ای خواهد بود. برای تحلیل بازار صنعت آلومینیوم از نظریه بازی در دو قالب در نظر گرفتن رقابت بین بازیگران و در نظر گرفتن امکان همکاری و ائتلاف بین بازیگران استفاده خواهد شد تا بتوان نقاط تعادلی در بین حالت‌های موجود از گزینه‌های استراتژیک بازیگران و سناریوهای این صنعت را جستجو کرد.

یافته‎ها: نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که امکان وقوع «افزایش تورم»، بیشترین احتمال و «افزایش سرمایه‌گذاری در کشور»، کمترین احتمال متغیر را دارد و «رفع تحریم‌ها» تاثیرگذارترین متغیر و «تولید و صادرات» تاثیرپذیرترین متغیر محسوب می‌شود. پنج سناریو به‌صورت «سناریوی دشوار ایران در فضای معمول جهانی»، «سناریوی فاجعه ایران در فضای معمول جهانی، «سناریوی فاجعه برای ایران در فضای سخت جهانی»، «سناریوی ایران در حال پیشرفت در فضای معمول جهانی» و «سناریوی فضای مطلوب ایران در فضای سخت جهانی» رتبه‌بندی شدند. سه بازیگر اصلی یعنی سیاست‌گذار، اسملتر و پایین‌دست شناسایی و ۱۳ گزینه استراتژیک در قالب سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری، صادرات، نرخ انرژی در جهات و شکل‌های مختلف استخراج شدند. ترجیحات بازیگران در سناریوهای مختلف براساس 12 حالت تبیین و برای هریک از سناریوها براساس نقاط تعادلی مختلف، حالت‌های منتخب استخراج می‌شوند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: آینده‌پژوهی زمینه اصلی این مقاله بوده است که با تحلیل صنعت آلومینیوم و فعالیت بازیگران اصلی فعال در این صنعت، تصویری از آینده این صنعت شامل کل زنجیره ارزش در یک افق پنج‌ساله را ترسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of players and scenarios of the Iranian aluminum industry with a combination of fuzzy DEMATEL and game theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Musavi-Nogholi 1
  • Mohammad Taghi Rezvan 2

1 Department of Industrial Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran;

2 Assistant Professor of Industrial Engineering, University of Kashan

چکیده [English]

Purpose: The purpose is to identify and analyze the upcoming scenarios of the aluminum industry and finally, its market analysis, to draw a correct vision of the future and choose the appropriate strategy in this industry.

Methodology: Firstly, the key variables affecting the development of the aluminum industry are identified through interviews with experts and specialists in the industry, and the probability of variables is determined by completing a questionnaire, and then based on the extracted variables, specific scenarios are developed. The interactions of the variables will be determined using the fuzzy DEMATEL method and the matrix obtained from this method will be part of the supramatrix of the Analysis Network Process. To analyze the aluminum industry market, game theory will be used in two forms, considering competition between players and considering the possibility of cooperation and alliance between players, to find balancing points between existing situations, strategic options of players and scenarios of this industry.

Findings: The results indicate that the possibility of "increasing inflation" is the most likely and "increasing investment in the country" is the least likely variable, and "lifting sanctions" is the most influential variable and "production and export" is the most impressive variable. Five scenarios as "Iran's difficult scenario in the ordinary world", "Iran's catastrophic scenario in the ordinary world space", "Disaster scenario for Iran in the difficult global space", "Iran's developing scenario in the ordinary world space", and "Iran's favorable space scenario in the difficult world space "were ranked. Three main players, namely policymakers, smalters and downstream, were identified and 13 strategic options in the form of investment, pricing, exports, energy rates in different directions and shapes were extracted. The preferences of the players in different scenarios are explained based on the 12 modes and for each scenario based on different equilibrium points, selected modes are extracted.

Originality/Value: Futurology has been the main subject of this paper, which, by analyzing the aluminum industry and the activities of the main players active in this industry, paints a picture of the future of this industry, including the entire value chain in a five-year horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Players Analysis
  • Scenario Analysis
  • Fuzzy DEMATEL
  • Aluminum Industry
  • Game Theory