نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

هدف: آینده‌پژوهی صنعت آلومینیوم به‌عنوان یک صنعت استراتژیک و یکی از محورهای توسعه پایدار موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور است تا شناختی از آینده در قالب عناصر قابل پیش‌بینی فراهم شود. هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل سناریوهای پیش‌روی صنعت آلومینیوم و درنهایت، تحلیل بازار آن، برای ترسیم چشم‌اندازی صحیح از آینده و انتخاب استراتژی مناسب در این صنعت است.
روش‌شناسی پژوهش: این مقاله، پس از شناسایی متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر توسعه صنعت آلومینیوم از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصان و تعیین احتمال وقوع آن متغیرها با پرسشنامه‌‌ تکمیل‌شده توسط خبرگان، سناریوهای مشخصی تدوین می‌شود. اثرات متقابل متغیرها با استفاده روش دیمتل فازی تعیین خواهد شد و ماتریس حاصل از دیمتل، تشکیل‌دهنده‌ بخشی از سوپر ماتریس فرآیند تحلیل شبکه‌ای خواهد بود. برای تحلیل بازار صنعت آلومینیوم از نظریه بازی در دو قالب در‌نظر گرفتن رقابت بین بازیگران و در‌نظر گرفتن امکان همکاری و ائتلاف بین بازیگران استفاده خواهد شد تا بتوان نقاط تعادلی در بین حالت‌های موجود از گزینه‌های استراتژیک بازیگران و سناریوهای این صنعت را جستجو کرد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست ‌آمده حاکی از آن است که امکان وقوع «افزایش تورم»، بیش‌ترین احتمال و «افزایش سرمایه‌گذاری در کشور»، کم‌ترین احتمال متغیر را دارد و «رفع تحریم‌ها» تاثیرگذارترین متغیر و «تولید و صادرات» تاثیرپذیرترین متغیر محسوب می‌شود. پنج سناریو به‌صورت «سناریوی دشوار ایران در فضای معمول جهانی»، «سناریوی فاجعه ایران در فضای معمول جهانی، «سناریوی فاجعه برای ایران در فضای سخت جهانی»، «سناریوی ایران در حال پیشرفت در فضای معمول جهانی» و «سناریوی فضای مطلوب ایران در فضای سخت جهانی» رتبه‌بندی شدند. سه بازیگر اصلی یعنی سیاست‌گذار، اسملتر و پایین‌دست شناسایی و ۱۳ گزینه استراتژیک در قالب سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری، صادرات، نرخ انرژی در جهات و شکل‌های مختلف استخراج شدند. ترجیحات بازیگران در سناریوهای مختلف بر اساس 12 حالت تبیین و برای هریک از سناریوها بر اساس نقاط تعادلی مختلف، حالت‌های منتخب استخراج می‌شوند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: آینده‌پژوهی زمینه اصلی این مقاله بوده است که با تحلیل صنعت آلومینیوم و فعالیت بازیگران اصلی فعال در این صنعت، تصویری از آینده این صنعت شامل کل زنجیره ارزش در یک افق پنج‌ساله را ترسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of players and scenarios of the Iranian aluminum industry with a combination of fuzzy DEMATEL and game theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Musavi-Nogholi
  • Mohammad Taghi Rezvan

Department of Industrial Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Futurology of the aluminum industry, as a strategic industry and one of the sustainable development pillars, is contemplated by the government strategists in order to know future against unpredictable elements. The purpose is to identify and analyze the upcoming scenarios of the aluminum industry and, finally, its market analysis, to draw a correct vision of the future and choose the appropriate strategy in this industry.
Methodology: Firstly, the key variables affecting the development of the aluminum industry are identified through interviews with experts and specialists in the industry, and the probability of variables is determined by completing a questionnaire; and then based on the extracted variables, specific scenarios are developed. The interactions of the variables will be determined using the fuzzy DEMATEL method and the matrix obtained from this method will be part of the supermatrix of the analysis network process. Game theory will be used in two forms, considering competition and or cooperation among players to analyze the aluminum industry market, such that one can find balancing points among existing situations of players’ strategic options and scenarios of this industry.
Findings: The results indicate that the possibility of "increasing inflation" is the most likely and "increasing investment in the country" is the least likely variable, and "lifting sanctions" is the most influential variable and "production and export" is the most impressive variable. Five scenarios as "Iran's difficult scenario in the ordinary world", "Iran's catastrophic scenario in the ordinary world space", "disaster scenario for Iran in the difficult global space", "Iran's developing scenario in the ordinary world space", and "Iran's favorable space scenario in the difficult world space "were ranked. Three main players, namely policymakers, smalters and downstream, were identified and 13 strategic options in the form of investment, pricing, exports, and energy rates in different directions and shapes were extracted. Players’ preferences in different scenarios are explained in the form of 12 modes and, selected modes are extracted for each scenario based on different equilibrium points.
Originality/Value: Futurology has been the main subject of this paper, which, by analyzing the aluminum industry and the activities of the main players active in this industry, paints a picture of the future of this industry, including the entire value chain in a five-year horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Players analysis
  • Scenario analysis
  • Fuzzy DEMATEL
  • Aluminum industry
  • Game theory
[1]     Mirabi, V. R., & Shafiei, V. R. (2016). Investigation and evaluation of factors affecting the marketing of aluminum industry in Iran Aluminum Company. Journal of business management, 8(32), 97–107. (In Persian). https://bmj.ctb.iau.ir/article_537081.html?lang=fa
[2]     Notash, M. R. (2005). The world of aluminum and Iran’s place in the perspective of the 1404 vision of the Islamic Republic of Iran. Industrial technology development quarterly, 3(7), 54–75. (In Persian). https://jtd.iranjournals.ir/article_2308.html
[3]     Zahed Zahedani, S. S., Hakiminia, B., Tabiei, M., & Goli, A. (2018). Future study of environmental culture by scenario exploration and validation (case study: Isfahan city). Quarterly of social studies and research in Iran, 7(3), 441–468. (In Persian). https://jisr.ut.ac.ir/article_68986_en.html
[4]     Makridakis, S., & Wheelwright, S. C. (1989). Forecasting methods for managementy for the 21st century. Simon and Schuster.
[5]     Chermack, T. J. (2005). Studying scenario planning: theory, research suggestions, and hypotheses. Technological forecasting and social change, 72(1), 59–73.
[6]     Jarach, D. (2004). Future scenarios for the European airline industry: a marketing-based perspective. Journal of air transportation, 9(2), 24-39.
[7]     Szodruch, J., Grimme, W., Blumrich, F., & Schmid, R. (2011). Next generation single-aisle aircraft requirements and technological solutions. Journal of air transport management, 17(1), 33–39.
[8]     Mason, K. J., & Alamdari, F. (2007). EU network carriers, low cost carriers and consumer behaviour: a Delphi study of future trends. Journal of air transport management, 13(5), 299–310.
[9]     Watkins, J. R. (2010). Shaping the future of northeast Michigan: utilizing the Delphi method to inform planning scenario construction. Michigan State University.
[10]   Chen, H., Wakeland, W., & Yu, J. (2012). A two-stage technology foresight model with system dynamics simulation and its application in the Chinese ICT industry. Technological forecasting and social change, 79(7), 1254–1267.
[11]   Keller, J., & von der Gracht, H. A. (2014). The influence of information and communication technology (ICT) on future foresight processes-results from a Delphi survey. Technological forecasting and social change, 85, 81–92. DOI:10.1016/j.techfore.2013.07.010
[12]   Förster, B. (2015). Technology foresight for sustainable production in the German automotive supplier industry. Technological forecasting and social change, 92, 237–248. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.09.010
[13]   He, S., Kilgour, D. M., & Hipel, K. W. (2017). A general hierarchical graph model for conflict resolution with application to greenhouse gas emission disputes between USA and China. European journal of operational research, 257(3), 919–932.
[14]   Hipel, K. W., Fang, L., & Kilgour, D. M. (2020). The graph model for conflict resolution: reflections on three decades of development. Group decision and negotiation, 29(1), 11–60. DOI:10.1007/s10726-019-09648-z
[15]   Pournabi, N., Janatrostami, S., Ashrafzadeh, A., & Mohammadi, K. (2021). Resolution of internal conflicts for conservation of the Hour Al-Azim wetland using AHP-SWOT and game theory approach. Land use policy, 107, 105495. DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105495
[16]   Ghasempoor Anaraki, M., Vladislav, D. S., Karbasian, M., Osintsev, N., & Nozick, V. (2021). Evaluation and selection of supplier in supply chain with fuzzy analytical network process approach. Journal of fuzzy extension and applications, 2(1), 69–88.
[17]   Zalli, N. (2012). Strategic Foresight and regional policy with emphasis on scenario planning approach. Strategic studies quarterly, 14(54), 33–54. (In Persian). https://quarterly.risstudies.org/article_1294.html?lang=en
[18]   Ghanbri, A., & Sardari, A. (2018). The land use of border areas with emphasis on strategies and priorities of planning border aareas of (Marivan and Baneh). Geography (regional planning), 8(30), 179–193. (In Persian). https://www.jgeoqeshm.ir/article_61497.html
[19]   Gholami, M., Mortezapour, M. R., & Shahnourian, M. M. (2017). Conflict resolution of sefidrud irrigation and drainage network with games theory. Iran-water resources research, 13(3), 101–111. (In Persian). http://iwrr.ir/article_45093_9fe3901e321887e01adf9a73eff62f5f.pdf
[20]   Sorourkhah, A., Azar, A., Babaie-Kafaki, S., & Shafiei Nik Abadi, M. (2017). Using weighted-robustness analysis in strategy selection (case study: Saipa automotive research and innovation center). Industrial management journal, 9(4), 665–690. (In Persian). https://imj.ut.ac.ir/article_66391.html?lang=en
[21]   Mortezapour, M. R., Shahnazari, A., & Khaledian, M. R. (2019). Water governance in the Big Sefidroud watershed using the game theory approach. Research journal of watershed management, 10(19), 13–21. (In Persian). https://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-827-fa.html
[22]   Salehi, D., Guderzi, M., & Muntsari, H. (2019). Conflict resolution of water resources allocation in Zayandehrood basin using Game theory and WEAP model. Journal of water and soil science, 23(4), 183–198. (In Persian). https://iutjournals.iut.ac.ir/jstnar/article-1-3670-en.html&sw=Zayandehrud+Basin
[23]   Noori, M., Emadi, A., & Fazloula, R. (2020). Analyzing the interaction of agriculture and industry sectors in water allocation with the non-cooperative game approach. Journal of water and soil conservation, 27(1), 145–161. (In Persian). https://jwsc.gau.ac.ir/article_4969_en.html?lang=en
[24]   Madah, M., & Mehrparvar, M. (2021). The empirical analysis of effective factors on budget deficit in Iran using fuzzy dematel method. Journal of iranian economic issues, 8(1), 299–339. (In Persian).
https://economics.ihcs.ac.ir/article_6979.html?lang=en
[25]   Dalalah, D., Hayajneh, M., & Batieha, F. (2011). A fuzzy multi-criteria decision making model for supplier selection. Expert systems with applications, 38(7), 8384–8391. DOI:10.1016/j.eswa.2011.01.031
[26]   Hipel, K. W., Fang, L., & Kilgour, D. M. (1993). Game theoretic models in engineering decision making. Doboku gakkai ronbunshu, 1993(470), 1–16. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscej1984/1993/470/1993_470_1/_article/-char/ja/