نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار پژوهشکده مطالعات و فناوری‌ها نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

چکیده

بسیاری از تعاملات سازمانی و یا حتی روزمره افراد بر پایه تصمیمات آن‌ها شکل می­گیرد و این تصمیمات گاهاً شامل تبعاتی بر ذینفعان مختلف است. در این راستا شایسته است، به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی پرداخته شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی انجام شد. پس از شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی از ادبیات، متغیرها به‌واسطه تدوین پرسشنامه دلفی- فازی و همکاری هشت نفر از خبرگان آشنا به حوزه مدیریت و اخلاق غربال شدند. پس از انجام تکرارهای لازم و حد اشباع پاسخ‌ها، شاخص‌ها تأیید نهایی شدند. سپس به کمک روش دیمتل فازی به تحلیل و بررسی شاخص­ها پرداخته شد. درنهایت تکنیک مذکور با تجزیه‌وتحلیل نظرات خبرگان به‌صورت سیستماتیک، اهمیت نسبی و روابط بین آن‌ها را ارائه نمود. تجزیه‌وتحلیل­ها نشان داد متغیر «نفوذ مدیران ارشد»، «تأثیر گروه همکاران» و «احساسات/حالت» دارای اهمیت وافری میان متغیرهاست و بر سایر متغیرها تأثیرگذار است. در نقطه مقابل آن «معنویت»، «رقابت تجاری» و «سبک تصمیم» فرد تصمیم­گیرنده، نسبت به بقیه عوامل از اهمیت پایین‌تری برخوردار است. به‌طور­کلی عوامل متعددی بر اتخاذ یک تصمیم اخلاقی مؤثر هستند، اما نتایج حاکی از آن است که در بعد فردی؛ شخصیت و باروها و ارزش‌های فرد تصمیم­گیرنده و در بعد موقعیتی، گروه­های مرجع نقش پررنگی در اتخاذ یک تصمیم اخلاقی دارند و می‌توانند آن را جهت­دهی نمایند. لذا مستلزم تعمق بیشتر است تا با آگاهی بخشی به فردی که در مقام تصمیم قرار می­گیرد، کنترل بیشتر و نظارت دقیق­تری بر روی پیامد تصمیم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Network design of factors affecting ethical decision making

نویسندگان [English]

  • MohammadReza Mehregan 1
  • Behrouz Dorry nogorani 2
  • sahar jafari 3
  • jamal khani jazani 4

1 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Phd Student of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Associate Professor of Institute of Modern Studies and Technologies, IROST, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Many organizational or even day-to-day interactions of individuals are shaped by their decisions, and these decisions sometimes have implications for different stakeholders. In this regard, it is worthwhile to study and analyze the factors affecting ethical decision making. This study aimed to investigate the factors affecting ethical decision making. After identifying and extracting the factors affecting ethical decision making from the literature, the variables were screened by compiling a Delphi-fuzzy questionnaire and the cooperation of eight experts familiar with the field of management and ethics. After performing the necessary repetitions and the saturation limit of the answers, the indicators were finally confirmed. Then, the indicators were analyzed using fuzzy DEMATEL method. Finally, the technique presented the relative importance and relationships between experts by systematically analyzing the opinions of experts. The analysis showed that the variables of "senior managers 'influence", "co-workers' influence" and "emotions / mood" are of great importance among the variables and affect other variables. In contrast, the "spirituality", "business competition" and "decision style" of the decision-maker are less important than other factors. In general, several factors influence the making of a moral decision, but the results indicate that in the individual dimension. The personality, fortifications and values of the decision-maker and in the situational dimension. Reference groups play an important role in making an ethical decision and can guide it. Therefore, more reflection is needed to inform the person who is in the position of decision, more control and more careful monitoring of the outcome of the decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical decision making
  • Delphi
  • DEMATEL
  • Fuzzy
Abedi Jafari, H., Nave Ebrahim, A., Hassanpoor, A., pirmaleki, P. (2018). Explaining the effect of intrinsic religiosity on ethical decision-making in business. Organizational behaviour studies quarterly, 7(2), 93-128. (In Persian). http://obs.sinaweb.net/article_32519.html
Aghaee, R., Aghaee, A., Mohammad Hoseini Najizadeh, R. (2015). Key effective factors on agile maintenance in vehicle industry using fuzzy Delphi method and fuzzy DEMATEL. Industrial management journal, 7(4), 641-672. (In Persian). 10.22059/IMJ.2015.57420
Alyammahi, A., Alshurideh, M., Al Kurdi, B., & Salloum, S. A. (2020). The impacts of communication ethics on workplace decision making and productivity. International conference on advanced intelligent systems and informatics (pp. 488-500). Springer, Cham.
Arlow, P., & Ulrich, T. A. (1980). Business ethics, social-responsibility and business students-an empirical-comparison of Clarks study. Akron business and economic review, 11(3), 17-22.
Azar, A., & Khodami, S. (2011). Ethics in operations research. Ethics in science and technology, 6(1), 1-11. (In Persian). http://ethicsjournal.ir/article-1-717-fa.html
Azar, A., & Sadeghi, A. (2012). Agent based modeling, a new approach in modeling complex ethical problems. Ethics in science and technology, 7(1), 6-16. (In Persian). http://ethicsjournal.ir/article-1-704-fa.html
Azar, A., Mohammadpour, N., & Nazarmansouri, A. (2013). Ethical approach to operational research. Ethics in science and technology, 8(1), 5-15. (In Persian). http://ethicsjournal.ir/article-1-658-fa.html
Baron, J. (1993). Morality and rational choice (Vol. 18). Springer Science & Business Media.
BaykasoğLu, A., KaplanoğLu, V., DurmuşOğLu, Z. D., & ŞAhin, C. (2013). Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection. Expert systems with applications, 40(3), 899-907
Beltramini, R. F., Peterson, R. A., & Kozmetsky, G. (1984). Concerns of college students regarding business ethics. Journal of business ethics, 3(3), 195-200.
Bouzon, M., Govindan, K., Rodriguez, C. M. T., & Campos, L. M. (2016). Identification and analysis of reverse logistics barriers using fuzzy Delphi method and AHP. Resources, conservation and recycling, 108, 182-197.
Browning, J., & Zabriskie, N. B. (1983). How ethical are industrial buyers? Industrial marketing management12(4), 219-224.
Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European journal of operational research142(1), 174-186.
Chonko, L. B., & Hunt, S. D. (1985). Ethics and marketing management: An empirical examination. Journal of business research13(4), 339-359.
Chowdhury, M. (2018). Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. MOJES: Malaysian online journal of educational sciences4(2), 1-16.
Connelly, S., Helton-Fauth, W., & Mumford, M. D. (2004). A managerial in-basket study of the impact of trait emotions on ethical choice. Journal of business ethics51(3), 245-267.
Craft, J. L. (2013). A review of the empirical ethical decision-making literature: 2004–2011. Journal of business ethics117(2), 221-259.
Curtis, M. B. (2006). Are audit-related ethical decisions dependent upon mood? Journal of business ethics68(2), 191-209.
Dalalah, D., Hayajneh, M., & Batieha, F. (2011). A fuzzy multi-criteria decision making model for supplier selection. Expert systems with applications, 38(7), 8384-8391.
Delaney, J. T., & Sockell, D. (1992). Do company ethics training programs make a difference? An empirical analysis. Journal of business ethics11(9), 719-727.
Deng, H. (1999). Multicriteria analysis with fuzzy pairwise comparison. International journal of approximate reasoning21(3), 215-231.
Dornoff, R. J., & Tankersley, C. B. (1976). Do retailers practice social-responsibility? Journal of retailing, 51(4), 33-42.
Dubinsky, A. J., & Loken, B. (1989). Analyzing ethical decision making in marketing. Journal of business research19(2), 83-107.
Fatima, Z. (2020). Exploring the organizational factors affecting salesforce ethical behavior: a review-based article. Asian journal of business ethics, 9, 29-45. https://doi.org/10.1007/s13520-019-00098-z
Ferrell, O. C., & Gresham, L. G. (1985). A contingency framework for understanding ethical decision making in marketing. Journal of marketing49(3), 87-96.
Ferrell, O. C., & Skinner, S. J. (1988). Ethical behavior and bureaucratic structure in marketing research organizations. Journal of marketing research25(1), 103-109.
Flynn, F. J., & Wiltermuth, S. S. (2010). Who's with me? False consensus, brokerage, and ethical decision making in organizations. Academy of management journal53(5), 1074-1089.
Ford, R. C., & Richardson, W. D. (1994). Ethical decision making: A review of the empirical literature. Journal of business ethics, 13(3), 205-221.
Fritzsche, D. J., & Becker, H. (1983). Ethical behavior of marketing managers. Journal of business ethics2(4), 291-299.
Gogus, O., & Boucher, T. O. (1998). Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy sets and systems, 94(1), 133-144.
Groves, K., Vance, C., & Paik, Y. (2008). Linking linear/nonlinear thinking style balance and managerial ethical decision-making. Journal of business ethics80(2), 305-325.
Guidice, R. M., Alder, G. S., & Phelan, S. E. (2009). Competitive bluffing: An examination of a common practice and its relationship with performance. Journal of business ethics87(4), 535-553.
Hader, H. (1995). Delphi and cognitions psychology. ZUMA.
Haines, R., Street, M. D., & Haines, D. (2008). The influence of perceived importance of an ethical issue on moral judgment, moral obligation, and moral intent. Journal of business ethics81(2), 387-399.
Hegarty, W. H., & Sims, H. P. (1978). Some determinants of unethical decision behavior: An experiment. Journal of applied psychology63(4), 451.
Hegarty, W. H., & Sims, H. P. (1979). Organizational philosophy, policies, and objectives related to unethical decision behavior: A laboratory experiment. Journal of applied psychology64(3), 331.
Hunt, S. D., Chonko, L. B., & Wilcox, J. B. (1984). Ethical problems of marketing researchers. Journal of marketing research, 304-324. https://doi.org/10.1177/002224378402100308
Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. (1993). The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy sets and systems55(3), 241-253.
Jones, T. M. (1991). Ethical decision making by individuals in organizations: An issue-contingent model. Academy of management review, 16(2), 366-395.
Jones, T. M., & Gautschi, F. H. (1988). Will the ethics of business change? A survey of future executives. Journal of business ethics7(4), 231-248.
Kharaman, A., & Zare, H. (2020). A meta-analysis on gender differences in ethical decision making. Social cognition, 9(1), 123-142. (In Persian). 10.30473/SC.2020.51020.2486
Kidwell, J. M., Stevens, R. E., & Bethke, A. L. (1987). Differences in ethical perceptions between male and female managers: myth or reality? Journal of business ethics6(6), 489-493.
Krisnajaya, I. M. (2018). Institutionalization of ethical principles to overcome ethical dilemmas in the public sector. Policy & governance review2(1), 1-13.
Lin, C. L., & Wu, W. W. (2004). A fuzzy extension of the DEMATEL method for group decision making. European Journal of operational research156(1), 445-455.
Loe, T. W., Ferrell, L., & Mansfield, P. (2000). A review of empirical studies assessing ethical decision making in business. Journal of business ethics25(3), 185-204.
MacDougall, A. E., Martin, A. A., Bagdasarov, Z., & Mumford, M. D. (2014). A review of theory progression in ethical decision making literature. Journal of organizational psychology14(2). http://digitalcommons.www.na-businesspress.com/JOP/MacDougallAE_Web14_2_.pdf
Marquardt, N., & Hoeger, R. (2009). The effect of implicit moral attitudes on managerial decision-making: An implicit social cognition approach. Journal of business ethics85(2), 157-171.
McNichols, C. W., & Zimmerer, T. W. (1985). Situational ethics: An empirical study of differentiators of student attitudes. Journal of business ethics4(3), 175-180.
Moberg, D., & Caldwell, D. F. (2007). An exploratory investigation of the effect of ethical culture in activating moral imagination. Journal of business ethics73(2), 193-204.
Momeni Rad, A. (2013). Qualitative content analysis in research tradition: nature, stages and validity of the results. Quarterly of educational measurement, 4(14), 187-222. (In Persian). https://jem.atu.ac.ir/article_92.html
Murphy, P. R., Smith, J. E., & Daley, J. M. (1992). Executive attitudes, organizational size and ethical issues: Perspectives on a service industry. Journal of business ethics11(1), 11-19.
Nakhaei Kamal-abadi, A., & Bagheri, M. (2008). Presentation of an outsourcing decision making model of production activities by using ANP and DEMATEI techniques in fuzzy environment. Journal of industry manegment, 3(5), 27-46. (In Persian).
Noorderhaben, N. G. (1995). Strategic decision making. Addison-Wesley
O’Fallon, M. J., & Butterfield, K. D. (2011). Moral differentiation: Exploring boundaries of the “monkey see, monkey do” perspective. Journal of business ethics, 102(3), 379-399.
O'Leary, C., & Stewart, J. (2007). Governance factors affecting internal auditors' ethical decision-making: An exploratory study. Managerial auditing journal, 22(8), 787-808.
 Posner, B. Z., & Schmidt, W. H. (1987). Ethics in American companies: A managerial perspective. Journal of business ethics6(5), 383-391.
Ross, W. T., & Robertson, D. C. (2003). A typology of situational factors: Impact on salesperson decision-making about ethical issues. Journal of business ethics46(3), 213-234.
Rottig, D., Koufteros, X., & Umphress, E. (2011). Formal infrastructure and ethical decision making: An empirical investigation and implications for supply management. Decision sciences42(1), 163-204.
Ruegger, D., & King, E. W. (1992). A study of the effect of age and gender upon student business ethics. Journal of business ethics11(3), 179-186.
Selart, M., & Johansen, S. T. (2011). Ethical decision making in organizations: The role of leadership stress. Journal of business ethics99(2), 129-143.
Serwinek, P. J. (1992). Demographic & related differences in ethical views among small businesses. Journal of business ethics11(7), 555-566.
Shamoo, A. E., & Resnik, D. B., (2015). The place of ethics in scientific research second edition (A. Kardan). Research Institute for Cultural and Social Studies. Tehran. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11225809/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/
Siahkalroudi, M., Feizi, T., Rasoli, R., Hozoori, M. (2015). Identifying factors affecting payame noor university managers' ethical decisions. Journal of public administration, 7(3), 525-546. (In Persian). 10.22059/JIPA.2015.56992
Singhapakdi, A., & Vitell, S. J. (1990). Marketing ethics: Factors influencing perceptions of ethical problems and alternatives. Journal of macromarketing10(1), 4-18.
Sinha, A. K., & Mishra, S. K. (2011). Factors affecting ethical decision making in corporate setting. PURUSHARTHA-A journal of management, ethics and spirituality4(1), 135-154.
Stevens, G. E. (1984). Business ethics and social-responsibility: The responses of present and future managers. Akron business and economic review15(11), 6-21.
Tenbrunsel, A. E., & Smith‐Crowe, K. (2008). 13 ethical decision making: where We’ve been and where We’re going. Academy of management annals2(1), 545-607.
Vitell, S. J., Bing, M. N., Davison, H. K., Ammeter, A. P., Garner, B. L., & Novicevic, M. M. (2009). Religiosity and moral identity: The mediating role of self-control. Journal of business ethics88(4), 601-613.
Watson, G. W., Berkley, R. A., & Papamarcos, S. D. (2009). Ambiguous allure: The value–pragmatics model of ethical decision making. Business and society review114(1), 1-29.
Weber, J. (1990). Managers' moral reasoning: Assessing their responses to three moral dilemmas. Human relations43(7), 687-702.
Wimalasiri, J. S., Pavri, F., & Jalil, A. A. (1996). An empirical study of moral reasoning among managers in Singapore. Journal of business ethics, 15(12), 1331-1341.
Yetmar, S. A., & Eastman, K. K. (2000). Tax practitioners' ethical sensitivity: A model and empirical examination. Journal of business ethics26(4), 271-288.
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3), 338-353.
Zey-Ferrell, M., Weaver, K. M., & Ferrell, O. C. (1979). Predicting unethical behavior among marketing practitioners. Human relations32(7), 557-569.