نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

چکیده

انتخاب مناسب تأمین‌کنندگان و مدیریت موثر روابط با آن‌ها، فاکتوری کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها است. در این راستا پیاده‌سازی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین به‌عنوان یک مسئله‌ی مهم مورد‌ توجه قرار گرفته است و تصمیم‌گیران را به این سمت سوق می‌دهد که از روش‌های معتبر برای انتخاب تأمین‌کننده استفاده کنند. انتخاب تأمین‌کننده‌ی مناسب، به‌طور قابل توجهی هزینه‌های خرید مواد اولیه و زمان انتظار تا رسیدن محموله‌ی سفارش شده را کاهش می‌دهد؛ هم‌چنین موجب بالا رفتن سطح رقابت‌پذیری مؤسسه می‌شود. ما در این پژوهش به توسعه‌ی یک مدل ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین چابک با استفاده از کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه در محیط عدم‌قطعیت می‌پردازیم. ابتدا به کمک روش DEMATEL روابط علی و معلولی منظرها و شاخص‌های اصلی را تعیین می‌نماییم، سپس با روش ANP فازی، وزن زیرشاخص‌ها را محاسبه می‌کنیم و در نهایت نیز با بهره‌گیری از ساختارVIKOR  توسعه‌یافته، به ارزیابی نهایی تأمین‌کنندگان شرکت پاکشو می‌پردازیم. هم‌چنین شاخص‌های چابک را نیز ملاک عمل و تصمیم قرار می‌دهیم. در این تحقیق پنج تأمین‌کننده‌ی اصلی شرکت پاکشو مورد ارزیابی قرار گرفته ‌است که در نهایت شرکت GOLDEAST و شرکت ZHENGDA به ترتیب دارای بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of Suppliers Performance Evaluation model in Agile SCM sing BSC and MCDM in Uncertain Environment

نویسندگان [English]

  • Soroush Avakh Darestani
  • Neda Behboodi

Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Qazviin branch, Iran.

چکیده [English]

Proper selection of suppliers and effective management of relationships with them is a key factor in increasing the competitiveness of companies. In order to implement this philosophy, the supplier's choice in the supply chain is considered as an important issue and leads decision-makers to use valid techniques and methods to select the supplier. Choosing the right supplier will significantly reduce the cost of purchasing the raw materials as well as the waiting time until the ordered cargo arrives; it also increases the level of competitiveness of the company. In this research, a performance evaluation model for suppliers in the agile supply chain is developed using a balanced scorecard and multi-criteria decision-making methods in the uncertainty environment of Pakshu Company. In this research, using the DEMATEL method, we first determine the causal relationships of the main perspectives and indicators. Then, using the ANP method, we calculate the sub-indices weight, and finally, using the developed VIKOR method, we will evaluate the final evaluation of the suppliers of Pakshu companies. Also, agile indicators were the criteria for action and decision. In this research, five major suppliers of Pakshoo have been evaluated. Ultimately, GOLDEAST is the best performing company and ZHENGDA has the weakest performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier performance evaluation
  • Fuzzy
  • Multi Criteria Decision Making
  • Balanced Scorecard
خوئی، ا. (1392). ارائهمدلیبرایتصمیم‌گیریچندمعیارهدرحالتعدمقطعیت (موردمطالعه:ارزیابیورتبه‌بندی طرح‌هایتحقیقاتیوزارتنیرو) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی / تولید، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری). دریافت از http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis%3A32657
کنعانی مقدم، ف. (1385). بررسی و الویت‌بندی معیارهای انتخاب تامین‌کنندگان کالاهای مصرفی در شرکت‌های پخش با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی).
جعفرنژاد، ا و شهابی، ب. (1386).مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابکموسسه کتاب مهربان نشر.
اسماعیلی عسکری, م و کمالی، م، ج. (1394). چابکی سازمانی (سازمان چابک). دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران. همدان: دبیرخانه دائمی همایش.
صفایی قادیکلایی ، ع و  اکبرزاده، ز. (1389). ارایه رویکردی ترکیبی از تکنیکهای DEMATEL ANP جهت ارزیابی مقایسه ای عملکرد استراتژی‌های زنجیره ی تامین ناب ، چابک و ناب – چابک. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
 
Azadi, M., Jafarian, M., Saen, R. F., & Mirhedayatian, S. M. (2015). A new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and effectiveness of suppliers in sustainable supply chain management context. Computers & operations research54, 274-285.
Boran, F. E., Genç, S., Kurt, M., & Akay, D. (2009). A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method. Expert systems with applications36(8), 11363-11368.
Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European journal of operational research95(3), 649-655.
Chang, S. C., Sun, C. C., & Ay, H. (2011). The DEMATEL approach applied to solar cell industry material selection process in Taiwan. 14th conference on interdisciplinary and multifunctional business management.
Dalalah, D., Hayajneh, M., & Batieha, F. (2011). A fuzzy multi-criteria decision making model for supplier selection. Expert systems with applications38(7), 8384-8391.
Ghodsypour, S. H., & O'Brien, C. (1998). A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming. International journal of production economics56, 199-212.
 Hassanzadeh, A.S., Razmi, J., & Zhang, G. (2011). Supplier selection and order allocation based on fuzzy SWOT analysis and fuzzy linear programming. Expert system with applications38(1), 334-342.
Junior, F. R. L., Osiro, L., & Carpinetti, L. C. R. (2014). A comparison between fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods to supplier selection. Applied soft computing21, 194-209.
Kilincci, O., & Onal, S. A. (2011). Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company. Expert systems with applications38(8), 9656-9664.
Lin, R. H. (2009). An integrated FANP–MOLP for supplier evaluation and order allocation. Applied mathematical modelling33(6), 2730-2736.
Lambert, D. M., & Cooper, M. C. (2000). Issues in supply chain management. Industrial marketing management29(1), 65-83.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity, Personnel psychology. 28, 563–575.
Mousavi, S. M., Vahdani, B., & Behzadi, S. S. (2016). Designing a model of intuitionistic fuzzy VIKOR in multi-attribute group decision-making problems. Iranian journal of fuzzy systems13(1), 45-65.
Nazari-Shirkouhi, S., Shakouri, H., Javadi, B., & Keramati, A. (2013). Supplier selection and order allocation problem using a two-phase fuzzy multi-objective linear programming. Applied mathematical modelling37(22), 9308-9323.
Norrman, A., & Jansson, U. (2004). Ericsson's proactive supply chain risk management approach after a serious sub-supplier accident. International journal of physical distribution & logistics management34(5), 434-456.
Opricovic, S. (2011). Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning. Expert systems with applications38(10), 12983-12990.
Singh Patel, B., Samuel, C., & Sharma, S. K. (2017). Evaluation of agility in supply chains: a case study of an Indian manufacturing organization. Journal of manufacturing technology management28(2), 212-231.
Rabbani, A., Zamani, M., Yazdani-Chamzini, A., & Zavadskas, E. K. (2014). Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies. Expert systems with applications41(16), 7316-7327.
Routroy, S., Sharma, S., & Bhardwaj, A. (2018). Analysis of Agility Performance of Supply Chain: A Case Study on Indian Automotive Manufacturer. IOP conference series: materials science and engineering. IOP Publishing.
Sharifi, H., & Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice-Application of a methodology. International journal of operations & production management21(5/6), 772-794.
Shaw, M., Hodgkins, P., Caci, H., Young, S., Kahle, J., Woods, A. G., & Arnold, L. E. (2012). A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment. BMC medicine10(1), 99.
Tsai, W. H., & Chou, W. C. (2009). Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. Expert systems with applications36(2), 1444-1458.
Wood, D. A. (2016). Supplier selection for development of petroleum industry facilities, applying multi-criteria decision making techniques including fuzzy and intuitionistic fuzzy TOPSIS with flexible entropy weighting. Journal of natural gas science and engineering28, 594-612.
Wu, D. D. (2009). Supplier selection in a fuzzy group setting: a method using grey related analysis and Dempster–Shafer theory. Expert systems with applications36(5), 8892-8899.
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control8(3), 338-353.