نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد - دانشگاه شیراز- شیراز- ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین تأمین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گرفته است.حال اگر پارامترهای مهمی چون توجه به توسعه پایدار (سبز)نیز برای ادامه فعالیت حائز اهمیت باشد انتخاب به سادگی نخواهد بود . امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره ی تأمین چشم پوشی کند و انتظار بقا داشته باشد. در این مقاله به شناسایی مهم ترین معیارها در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک بر پایه ی مدیریت زنجیره تامین سبز جهت انتخاب تامین کنندگان برای خرید رنگ مورد نیاز جهت اجرای خط کشی مناطق مختلف شهرداری اصفهان پرداخته شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از معیارهای تصمیم گیری با استفاده از روش TOPSIS اولویت و رتبه شرکت های تولید کننده رنگ مشخص گردید . با تهیه پرسشنامه و مصاحبه ای این رتبه بندی صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به این نظر که دیدگاه های متفاوت در فهم مباحث توسعه پایدار و عوامل زیست محیطی بین کارفرمایان وجود دارد و اتخاذ مدیریت زنجیره تامین سبز با مزایای درون سازمانی چندان همراه نمی باشد، بیشتر خرید بر اساس پارامترهای همچون قیمت است و فشارهای مدیریت کلان می تواند عامل موثربرای این گرایش به استراتژی زیست محیطی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking Case Study: Department of Transport and Engineering Company Nik Andish

نویسندگان [English]

  • Nima Nilforoushan 1
  • Ahmad Reza Tahanian 2

1 PHd Student in Economic- Economic Faculty- shiraz-iran

2 Department of Industrial Engineering Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran

چکیده [English]

In recent decades, how to determine the best supplier as a strategic factor in the supply chain is considered. If the parameters such as the development of sustainable (green) will also continue to be important for selection will not be easy. Today, no company can ignore the supply chain management and is expected to survive.
In this paper to identify the most important criteria in the process of strategic decision-making based on green supply chain management to select the suppliers to buy paint for the implementation of different parts of the Isfahan Municipality has been lining.
In this study, using decision criteria used to rank priority TOPSIS production companies were highlighted. Preparing a questionnaire and an interview with The ranking has been done. The results showed that due to the fact that different perspectives in understanding the issues of sustainable development and environmental factors exist between employers and the adoption of green supply chain management with the benefits of inter-organizational and is so much buy based on the parameters of price and stress management can be a macro environmental strategy is effective it tends to be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain
  • Supplier selection
  • sustainable development
  • TOPSIS
 آذر، عادل وفرجی،حجت. "علم مدیریت فازی"، چاپ سوم،تهران، انتشارات مهربان نشر،(1387)
 آذر، عادل و رجب زاده،علی. "تصمیم گیری کاربردی"،رویکرد MADM، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه دانش،(1389).
افسانه بها (1388) بررسی روابط بین‌عناصر تسهیم اطلاعات و استراتژی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین در سازمان. صنعت خودرو، ویژه نامه زنجیره تأمین ، نسخه شماره 16
دلاور، علی. 1392. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش، 312 صفحه.
 هادی شیرویه زاد و محمد مهدی توکلی، "مباحثی در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه" ، اول-تابستان(1393)، انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین، شرویه زاد-هادی _(1354)، تابستان(1393).
 عطایی،محمد. "تصمیم گیری چند معیاره فازی". چاپ اول. شاهرود. انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
علی محقر، مهدی افضلیان(1393) "ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک  تصمیم گیری چند معیاره فازی" مقالات علمی مدیریت .
 قدسی پور، سید حسن. "مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه امیر کبیر(پلی تکنینک).(1387).
 قدسی پور، سید حسن. "مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره: برنامه ریزی چند هدفه"، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه امیر کبیر(پلی تکنیک)(1385)
نیک نژاد، مریم. "زنجیره تامین سبز"،(1390)
 Amy H.I. Lee, He-Yau Kang, Chang-Fu Hsu , Hsiao-Chu Hung ." A green supplier selection model for high-tech industry". Journal of Cleaner Production, 11.(2009), 11–26.
 Bai, R. and Cui, B., 2006. Application in supplier selection using TOPSIS method. Railway Transport and Economy, 28 (9), 14–17.
Bai C, Sarkis J. Integrating sustainability into supplier selection with grey system and rough set methodologies. International Journal of Production Economics 2010; 1241: 252-264
Gadde, L-E and Hه kansson, H. (2001), ”Supply Network Strategy”, Wiley, Chichester.
Ghodsypour S.H., O’Brien C.2001; The total cost of Logistics in supplier selection, under conditions of multiple souring, multiple criteria and capacity constraint; International Journal of Production Economics,Vol. 73,2001.-http://www.aberdeen.com
Lee, A. H. I., Chen, W.-C., & Chang, C.-J. (2008). A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34(1), 96–107.
Lu, L. Y. Y., Wu, C. H., & Kuo, T.-C. (2007). Environmental principles applicable to green supplier evaluation by using multi-objective decision analysis. International Journal of Production Research, 45(18–19(,4317–4331.
Mani.V Rajat Agarwal, Vinay Sharma." Supplier selection using social sustainability: AHP based approach in India" Department of Management Studies, Indian Institute of Technology, Roorkee.(2014).
Peide Liu . & Xin Zhang. " Research on the supplier selection of a supply chain based on entropy weight and improved ELECTRE-III method", Jinan Shandong 250014, China. Taylor & Francis.17 Feb (2010).
Seuring, S. & Muller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16 (15): 1699-1710.
Shuping, L., Siuqing, L., Chocat, B. & Barraud, S. (2006). Requirements of Sustainable Management of Urban Water Systems. Environmental Informatics Archive, 5 (4): 116-128.
Turban & Etal, “Information Technology For Management”, Johnwily, 2002.
Xiangguot. MaTongjuan .Liu." Supplier Selection Analysis under the Green Supply
Chain".International Conference on Automation and Logistics Chongqing, China, August (2011).
van Hock, R. I., & Erasmus (2000). From reversed logistics to green supply chains. Logistics Solutions, 2, 28–33.