نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان

2 کارشناس دفتر برنامه ریزی پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا

چکیده

هدف ‌این مقاله استفاده از روش تاپسیس فازی از روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای‌چندگانه، جهت انتخاب ‌بهترین گزینه جهت ادغام و جابجایی دو درمانگاه بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان از میان گزینه های موجود می‌باشد. درابتدا‌ی این پژوهش دوگزینه جهت ارزیابی براساس روش رضایت بخش شمول تعیین شده است. سپس با‌تشکیل تیم تصمیم گیری، شاخص‌های ‌ارزیابی تاثیرگذار بر انتخاب مکان مناسب یک درمانگاه تعیین و وزن هر کدام بدست آمده است. در ادامه‌‌ ارزش شاخص ها برای هر گزینه با نظر تیم تصمیم گیری و به صورت ‌کیفی برآورد شده‌ و نهایتا با استفاده از روش تاپسیس فازی، گزینه برتر مشخص شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش صرفا براساس نظرسنجی انجام شده در بازه زمانی فروردین ماه 1395 در بهداشت و درمان نفت اصفهان می باشد. نوآوری‌این مطالعه ارائه رویکردی‌ فازی از تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه جهت تعیین‌ مکان مناسب درمانگاه در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Selection the Optimum Place for Esfahan PIHO Clinic By Fuzzy TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Meysam Azimian 1
  • Abbas Miranzadeh 2

چکیده [English]

The Goal of this research is using of Fuzzy TOPSIS, one of the method of multi attribute decision making (MADM), for Selection the Optimum Place for Esfahan PIHO Clinic from exist options.
In this research, after organizing a decision making team and identification of indexes may influence the clinical processes, the PIHO Clinic options were weighted by Fuzzy TOPSIS approach. Firstly, two options were selected for evaluation by Satisfying Method. Then indices for evaluating options were estimated by defining the indices for evaluating each one, determining their relative status to indices and fuzzy TOPSIS method. The results are only assigned for a particular time section and under controlled organization. The main conclusion is shown, using this method may invoke as a useful management tool for organization decisions. The invention seen in this paper is an integrated method of Fuzzy and MADM to selection the best place for clinic in Petroleum Industry Health Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Attribute Decision Making (MADM)
  • Fuzzy TOPSIS
  • Location
ابراهیم‌زاده، ع.، احدنژاد، م.، ابراهیم زاده، ح. و شفیعی، ی. (1389). برنامه ریزی و ساماندهی فضائی-مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS مورد: زنجان. پژوهش های جغرافیایی انسانی، 39-58.
اصغر پور، م. (1377). تصمیم گیری یا معیارهای چندگانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پوراحمد، ا.، اشلقی، م.، اهار، ح.، منوچهری، ا. و رمضانی مهربان، م. (1393). مدلسازی مکان یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و Topsis در محیط ARCGIS. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1-24.
حجازی، س ا. (1394). مکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی شهرستان مراغه. نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی ، 105-125.
جمالی، ف.، صدر موسوی، م. و اشلقی، م. (1393). رزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان ها در شهر تبریز. جغرافیا و برنامه ریزی، 23-53.
زیاری، ی. و خدادادی، ر. (1391). مکان یابی کاربری های درمانی (درمانگاه) با استفاده از AHP در محیط GIS (مطالعه موردی شهر سمنان). آمایش، 177-193.
سازمان نقشه برداری کشور. (1375). سیستم اطلاعات جغرافیایی. چاپخانه سازمان نقشه برداری کشور.
شیرویه‌زاد، ه. (1391). درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه. نجف آباد، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
صحرائیان، ز.، زنگی‌آبادی، ع. و خسروی، ف. (1392). تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز بهداشتی - درمانی و بیمارستان با استفاده از GIS نمونه موردی: جهرم. فضای جغرافیایی، 153-170.
عزیزی، م. (1384). استفاده از GIS در مکان یابی توزیع فضایی و تحلیل شبکه ای مراکز بهداشتی، مطالعه موردی شهر مهاباد. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (ص. 189 صفحه). در دانشگاه تبریز.
عظیمیان، م.، جوادی، ح. و فرشچیها، ع. (1393). انتخاب بهترین ترکیب تامینکنندگان با استفاده از MADM&FTA. کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. تهران.
مسگری، م.، تیموری، م. و شورورزی، ح. (1390). مکان یابی بیمارستان با استفاده از Fuzzy GIS. پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات پزشکی، 30-39.
محمدی، ج.، پور قیومی ، ح.، قنبری ، م. (1395). تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت‌گیری شهر کازرون. نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 105-120.
میکانیکی، ج. و صادقی، ح. (1391). مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی (بیمارستان ها) شهر بیرجند، از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و مقایسات زوجی در محیط GIS. فصل نامه آمایش محیط، 121-142.
ویسی ناب، ف.، بابایی اقدم، ف.، صادقیه اهری، ف. و اسدی، غ. (1394). مکان یابی بیمارستان ها با استفاده از مدل تلفیقی خطی وزن دار در محیط GIS در شهر اردبیل. سلامت و بهداشت، 43-56.
یغفوری، ح. ، کاشفی دوست، د. ، قادرمرزی، ج. (1395). تحلیلی بر الگوی پراکنش و توزیع مراکز درمانی و مکان یابی بهینه درمانگاه های جدید (نمونه موردی: شهر پیرانشهر). فصل نامه آمایش محیط، 129-148.
Albert, D., and et al. (2005). GIS and remote sensing application and the health sciences. Chelsea; Ann arbor press.[m1] 
Chang, Y., Chung, H., and Wang, S. (2007). “A survey and optimization based evaluation of development strategies for the air cargo industry”. International journal of production economics, Vol. 107, No. 2, pp. 550-562.
Koa, J., and Lin, H. (1996). “Multi factor spatial analysis for landfill siting”. Journal of environmental engineering. Vol. 122, No. 10, pp. 902-908.
Selcuk, C., Esra, I., Aylin, A. (2016). “A fuzzy information axiom based method to determine the optimal location for a biomass power plant: A case study in Aegean Region of Turkey”. International Journal of Energy, Vol 116, No. 1, pp. 894- 907.
Shishebori, D. (2015). “Study of Facility Location-network Design Problem in Presence of Facility Disruptions: a Case Study”. International Journal of Engineering, Vol. 28, No. 1, pp. 97-108.
Wang, Y., and Elhag, T. (2006). “Fuzzy Topsis method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment”. Expert systems with applications, Vol. 31, No. 2, pp. 309-319.