نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ وﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻮت آنﻫﺎ دارﻧﺪ. از اﯾﻦرو، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و مراکز بهداشت و درمان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﻋـﺪم ﮐـﺎراﯾﯽ وﺿﻌﻒ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮدی آنﻫﺎ ازاﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. سازمان‌ها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمان‌ها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی می‌باشند که مدل‌های تعالی دارای این ویژگی است. از این رو ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ مراکز بهداشت و درمان و ﺗﻌﯿﯿﻦ نقشه راهی برای تکامل و بلوغ این مراکز از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در این پژوهش امتیازات در قالب 9 معیار اصلی جمع شده و از توانمندسازها به عنوان متغیرهای ورودی و از نتایج به عنوان متغیرهای خروجی استفاده شده است. با استفاده از الگوی تعالی سازمانی بخش سلامت این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) با قابلیت الگویابی پله‌ای، در 5 سطح بلوغ طبقه‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of the road map of maturation of Iran's health care centers based on the excellence model of the health care sector with the DEA approach

نویسندگان [English]

  • elahe shariatmadari 1
  • seyed esmaeil najafi 2
  • ali taghizadeh harat 1

1

2

ایشیکاوا، ک. (1376). کنترل کیفیت فراگیر-شیوه ژاپنی(ترجمه، احمد جواهریان). انشارات مرکز نشر دانشگاهی.
ترابی پور، الف؛ رکاب اسلامی زاد، س. (1390). خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی  EFQM در بیمارستان های منتخب شهر اهواز. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت.
تقی زاده هرات، ع؛ نورالسنا، ر. (1390). ضرورت بازآفرینی الگوی تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا متناسب با بخش بهداشت و درمان جهت استفاده در جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی. فصلنامه بیمارستان، 10(2).
سجادی، ح. س، محریری، م. ح؛ کریمی، س؛ برات پور، س. (1387). خودارزیابی عملکرد بیمارستان ها و مراکز اموزشی-درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان اصفهان با استفاده از مدل تعالی سازمان. پژوهش در پزشکی، 127.
 
Banker, R.D., A. Charnes and W.W. Cooper (1984) “Some Methods for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science; Vol. 30, pp. 1078-1092
Charnes A., W.W. Cooper and E. Rhodes (1978) “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operation Research; Vol. 2, pp. 429- 444.
Gannon B. (2005). Testing for Variation in Technical Efficiency of Hospitals in Ireland. Economic and Social Review; 36(3): 45-9.
Hatam, N., Moslehi, SH., Askarian, M., Shokrpour, N., Keshtkaran, A., Abbasi, M. (2010).The Efficiency of General Public Hospitals in Fars Province, Southern Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal; 12(2): 138-44.
Hofler, A., Folland, ST. (1995).On the technical and allocative efficiency of United States Hospitals: a stochastic frontier approach. JHealth Economics – DRF-JY; 38- 9.
Mortimer, D., Peacock, S. (2002). Hospital Efficiency Measurement: Simple Ratios vs Frontier Methods. Center for Health Program Evaluation, Working Paper 135.
Jandaghi, Gh., Zarei, M., Doremami, M. (2010). “Efficiency Evaluation of Qom Public and Private Hospitals Using Data Envelopment Analysis” European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences , ISSN 1450-2275 , Issue 22.
Sajjadi, H., Karami, M., TorkZadeh, L., Karimi, S., Bidram, R. (2009). The performance of health education center and public hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2005-2006 using data envelopment analysis. Journal of Health Management; 12(36): 39-46.
Somanathan, A., Hanson, K., Dorabawila, T., Perra, B. (2000).Operating Efficiency in Public Sector health facilities in Sri Lanka: Measurement and Institutional Determinants of Performance. Small Applied Research Paper Health Economics Policy Series; No.12.