نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی نفت و گاز، پژوهشکده نفت و گاز سهند، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه یک روش ترکیبی جدید برای ارزیابی و انتخاب درست منابع انسانی برای جایگاه مناسب در سازمان تحت شرایط عدم قطعیت است.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش از روش تحلیل رابطه خاکستری (GRA) توسعه‌یافته با مفاهیم ایده آل مثبت و منفی به‌منظور ارزیابی کارکنان و منابع انسانی سازمان‌ها و قراردادن شخص مناسب در جایگاه مناسب استفاده می‌شود. همچنین به‌منظور ارزیابی معیارهای تأثیرگذار در ارزیابی منابع انسانی از روش بهترین-بدترین استفاده می‌گردد. درنهایت دو روش ارائه‌شده در محیط فازی باارزش بازه‌ای در جهت مواجهه با عدم قطعیت توسعه داده می‌شود.

یافته‌ها: روش پیشنهادی با موفقیت بر روی مساله ارزیابی منابع انسانی در محیط عدم قطعیت اعمال گردید. همچنین با توجه به روش بهترین-بدترین مشخص شد که دانش و تجربه شخص موردنظر بسیار حائز اهمیت است و بیشترین وزن را دارد. درنهایت با استفاده از روش GRA توسعه‌یافته مشخص گردید که 5 شخص کاندید، شخص شماره 3 مناسب مدیریت سیستم‌ها و روش‌ها در سازمان است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش روش GRA بر اساس مفاهیم ایده آل مثبت و منفی بهبود و سپس در محیط فازی باارزش بازه‌ای توسعه می‏یابد. سپس برای وزن دهی به معیارهای مهم در فرآیند ارزیابی پرسنل، از روش BWM توسعه‌یافته در محیط فازی باارزش بازه‏ای استفاده می‏شود. مجموعه‌های فازی باارزش بازه‌ای به دلیل داشتن درجه عضویت بازه‌ای، درجه آزادی بیشتری برای در نظر گرفتن عدم قطعیت دنیای واقعی ارائه می‏کنند. درنهایت انتخاب مدیر سیستم‌ها و روش‌ها که یک شغل جدید در سازمان‌ها است موردبررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human resource evaluation using a GRA-based decision model in interval-valued fuzzy environment

نویسنده [English]

  • Seyed mahdi Ghanizadeh

Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineering, Sahand Oil and Gas Research Institute (SOGRI), Sahand University of Technology, Tabriz, Iran; mghanizadeh@yandex.com; m_ghanizadeh@sut.ac.ir.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to present a new hybrid method for evaluating and choosing the right human resources for the right position in the organization under conditions of uncertainty.

Methodology: In this research, the grey relationship analysis (GRA) method developed with positive and negative ideal concepts is used to evaluate the employees and human resources of organizations and put the right person in the right position. Also, to evaluate the effective criteria in human resource evaluation, the best-worst method is used. Finally, the two presented methods are developed in the interval-valued fuzzy environment for facing uncertainty.

Findings: The proposed method was successfully applied to the problem of evaluating human resources in an environment of uncertainty. Also, according to the best-worst method, it was found that the knowledge and experience of the person are very important and have the most weight. Finally, using the developed GRA method, it was determined that among five candidates, person number 3 is suitable for managing systems and methods in the organization.

Originality/Value: In this research, the GRA method is improved based on positive and negative ideal concepts and developed in interval-valued fuzzy environment. Then, to weigh important criteria in the personnel evaluation process, the developed BWM method under interval-valued fuzzy environment is used. Interval-valued fuzzy sets provide more degrees of freedom for real-world uncertainty due to having interval membership degrees. Finally, the position of systems and methods manager, a new job in organizations, has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource evaluation
  • GRA method
  • BWM method
  • fuzzy sets with interval value