نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

3 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22105/dmor.2024.419742.1799

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تشکیل پرتفوی بر اساس کارایی حاصل از ریسک و بازده مبتنی بر توزیع و تعیین کارایی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با هدف تشکیل پرتفویی متشکل از دارایی های متنوع شده با درجات کارایی، نقش توزیع بازده در درجه کارایی دارایی های ریسکی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

روش‌شناسی: در این مطالعه، عملکرد پرتفوی متنوع‌شده از درجه کارایی شرکت‌ها بر مبنای ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی حاصل از توزیع های احتمالی بازده با عملکرد پرتفوی کمینه واریانس مارکوویتز از نظر نسبت شارپ مورد مقایسه قرار گرفت. پس از برآوردهای حداکثر درستنمایی پارامترهای مدل، مقادیر ریسک هر سهم بر پایه هریک از توزیع‌های احتمال نرمال، کوشی و تجربی بازده محاسبه شد و در تحلیل پوششی داده ها به منظور محاسبه درجه کارایی هر شرکت بکار گرفته شد.

یافته‌ها: پرتفوی متنوع‌شده با درجه کارایی سهام، در هریک از معیارهای ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی نسبت به پرتفوی کمینه واریانس مارکوویتز عملکرد مطلوب تری دارد و توزیع احتمالی بازده در محاسبه ارزش در معرض خطر/شرطی سهام، منجر به نتایج متفاوتی در عملکرد پرتفوی می شوند، به طوری که برآورد درجه کارایی شرکت ها بر پایه توزیع تجربی بازده و توزیع نرمال، عملکرد مطلوب تری را (از نظر نسبت شارپ) در مقایسه با توزیع کوشی و نسبت های نمونه ای ارائه می دهد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در ادبیات موضوع، تشکیل یک پرتفوی کارا عموماً با محاسبه اوزان دارایی‌ها در سبد سهام انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که نسبت شارپ در پرتفوی به بیشترین مقدار خود برسد. در مطالعه حاضر، این فرضیه رقیب برای روش جاری طرح می‌شود که برای تشکیل یک سبد سهام کارا، می‌توان اوزان پرتفوی را بر اساس میزان کارایی دارایی های ریسکی برآورد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Portfolio Formation Based on Risk-Adjusted Performance and Distribution-based Returns Using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Heydarzadeh 1
  • Alireza Rashidi Komijan 2
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 3
  • esmaeil najafi 4

1 Department of Industrial Management & Economic, Science and Research Branch

2 Department of Industrial Engineering, Firoozkoh Branch, Islamic Azad University, Firoozkoh, Iran

3 Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose:

This research aims to construct a portfolio based on risk-adjusted performance and distribution-based returns and determine the efficiency using the data envelopment analysis (DEA) approach. In this study, the role of return distribution in the efficiency of risky assets is also examined to form a diversified portfolio consisting of assets with varying degrees of performance.

Methodology:

In this study, the diversified portfolio's performance based on the risk-adjusted value and conditional risk-adjusted value obtained from the probability distributions of returns was compared with the minimum-variance Markowitz portfolio performance in terms of the Sharpe ratio. After estimating the maximum likelihood parameters of the model, the risk values for each stock were calculated based on the empirical return distribution, the Cauchy distribution, and the normal distribution. These risk values were then used in the data envelopment analysis to calculate the efficiency scores of each company.

Findings:

The diversified portfolio with stock performance degrees outperforms the minimum-variance Markowitz portfolio in terms of risk-adjusted and conditional risk-adjusted values. The probability distribution of returns leads to different results in calculating stock risk-adjusted value/conditional value, with the empirical return distribution and normal distribution providing a more desirable performance (in terms of the Sharpe ratio) compared to the Cauchy distribution and sample ratios.

Originality/Value:

In the literature, an efficient portfolio is usually formed by calculating asset weights in the stock basket so that the Sharpe ratio reaches its maximum value. In the current study, this hypothesis is challenged in favor of the proposed method, which estimates portfolio weights based on the efficiency of risky assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value At Ris
  • Efficient Portfolio
  • Probability Distribution
  • Data Envelopment Analysis