نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

3 استاد، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22105/dmor.2024.407560.1769

چکیده

هدف: صورت‌های مالی مبانی اصلی تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه بوده؛ که توسط عوامل درونی و بیرونی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نااطمینانی در سایر بازارها از مهم‌ترین علت اثرگذار بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی است. در نتیجه هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی سرریزی نااطمینانی‌های بازارهای موازی بر انواع مدیریت سود است.

روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق حاضر کابردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 171 شرکت بورسی در دوره زمانی 1390 تا 1400 می‌باشد.

یافته‎ها: تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق یک بازه زمانی 10 ساله با داده‌های فصلی در بازه 1391 تا 1400 می‌باشد. جهت بررسی سرریزی نااطمینانی‌های بازارهای موازی بر انواع مدیریت سود از مدل VAR-MGARCH بهره گرفته شده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نااطمینانی بازارهای موازی همدیگر را تقویت نموده و موجب افزایش سطح مدیریت سود در شرکت‌های مورد بررسی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spillover of Uncertainties of Parallel Markets on Types of Profit Management With VAR-MGARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Adel Gardoon 1
  • Nader Khedri 2
  • Ali Mahmoodi 3
  • Mehdi Basert 4

1 PhD student, Department of Accounting , Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting , Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran

3 Professor, Department of Accounting , Ahvaz Branch,, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Accounting , Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Purpose: Financial statements are the main decision-making bases of capital market actors; which is affected by internal and external factors. Uncertainty in other markets is one of the most important factors affecting the financial statements of listed companies. As a result, the aim of the current research is to model the spillover of uncertainties of parallel markets on the types of profit management.

Methodology: The present research is practical. The research period is a 10-year period with seasonal data between 2011 and 2021. VAR-MGARCH model has been used to investigate the spillover of uncertainties of parallel markets on the types of profit management.

Findings: Based on the results of VECH, CCC, BEKK and DCC models to extract the uncertainty of the studied variables; VECH models had higher accuracy. Based on the results of multivariate GARCH models, the spillover effect between different markets was observed. As a result, the uncertainty of one market strengthens the uncertainty between other markets. Based on the results of vector autoregression model; Uncertainties of variables have a stronger effect on accrual profit management than actual profit management. The results of variance analysis show the fact that oil price uncertainty has the highest contribution in the interpretation of real profit management change and exchange rate uncertainty in the interpretation of accrual profit management change.

Originality/Value: Uncertainties of parallel markets reinforce each other and increase the level of profit management in the investigated companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Spillover
  • Real Profit Management
  • Accrual Profit Management
  • Parallel Markets