نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، مرکزی، ایران

10.22105/dmor.2023.402697.1757

چکیده

کیفیت محصولات هر سه متغیر کیفیت طراحی، انطباق و استفاده را شامل می‌شود. سنجش کیفیت محصولات با در نظر گرفتن هر سه متغیر کیفیت از چالش‌های مهم کشور می‌باشد. ازاین‌رو هدف این پژوهش شناسایی نحوه ارتباط عوامل کیفیت با یکدیگر و تعیین وزن نسبی عوامل و ارائه یک مدل سنجش کیفیت محصول با بهره‌گیری از اصطلاحات زبانی فازی مردد است. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش کاربردی و از منظر روش کمی می‌باشد. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و افراد متخصص در حوزه صنعت و دانشگاه بوده‌اند و نمونه‌ گیری بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی به تعداد 10 نفر انجام شد. با توجه به تردید نظرات خبرگان تکنیک دیمتل با منطق فازی مردد ترکیب شد و در ادامه با ادغام آن با فرایند تحلیل شبکه‌ای (دنپ) مدل نهایی استخراج گردید و پژوهش در این زمینه دارای نوآوری است. بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش عوامل مدیریتی و منابع (کارکنان-زیرساخت-محیط) به‌عنوان عوامل علی شناسایی شدند که بر سایر عوامل تأثیرگذارند. از سوی دیگر خروجی تکنیک دنپ نشان داد بعد "کیفیت طراحی" به عنوان مهم‌ترین عامل در کیفیت محصول می‌باشد. همچنین با داشتن اوزان نسبی عوامل، مدل سنجش کیفیت محصول بدست آمد. پژوهشگران و مدیران صنعتی در سطح کشور قادر خواهند بود ارتباط شاخص‌های کیفیت با یکدیگر را شناسایی نموده و با داشتن وزن نسبی هر یک از عوامل، برای بهبود کیفیت محصول یا اندازه‌گیری نرخ کیفیت کالا از این مدل بهره‌برداری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring product quality by using the hybrid MCDM based on DANP in a hesitant fuzzy approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad Chaghoshi 1
  • seyed mahdi rouhani poor 2
  • hannan Amoozad Mahdiraji 3
  • Mohammad Ehsanifar 4

1 Prof. Department of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran; jafarnejad@ut.ac.ir.

2 Phd. Student, Department Of Industrial Managment , Faculty of Management University Of Tehran,Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management University of Tehran,Tehran, Iran.

4 Department Of Industrial engineering, Faculty of Technology and Engineering, IAU, Arak Branch, Arak, Iran.

چکیده [English]

Purpose: product quality includes three variables: design, conformance and use. Measuring the quality of products with respect to all three quality variables is one of the important challenges of the country. Therefore, the present study was an attempt to figure out how quality factors are related to each other and to determine the relative weight of these factors and to provide a product quality measurement model using hesitant fuzzy linguistic terms.

Methodology: The present study falls into the category of applied studies in terms of objective and can be recognized as a quantitative study in terms of methodology. The population of the study incorporates academic experts and university-industry experts. Sample size (n=10) was determined using the purposeful and snowball sampling method. Due to the uncertainty of experts' in determining the mutual impact of product quality factors, the DEMATEL technique was combined with hesitant fuzzy logic, the resulting technique was then integrated with the network analysis process (DANP), and the final model was extracted. Thanks to this procedure, the present study can be deemed innovative.

Findings: The cause and effect relationships between the main factors of product quality were identified and extracted using DEMATEL technique. Then, taking into account the intensity of the mutual impact of quality factors on each other and using the DNAP technique, the product quality factors were ranked in three dimensions: design quality, conformance and use. According to the findings, management factors and resources (employees-infrastructure-environment) were identified as causal factors that affect other factors. On the other hand, the DANP output showed that "design quality" is the most important factor in product quality. so, with the relative weights of the factors, the product quality measurement model was obtained.

Originality/ value: Researchers and industrial managers at the national level will be able to identify the relationship between quality factors and use this model to measure product quality or the quality rate of goods according to relative weight of each factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product quality
  • Fuzzy DEMATEL
  • Network Analysis Process
  • DANP
  • Hesitant Fuzzy