نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

10.22105/dmor.2023.368972.1685

چکیده

هدف: یکی از مسایل مهم در حوزه مدیریت زنجیره‌تامین، مساله طراحی زنجیره‌تامین است. در این مساله، هدف تعیین مکان برای استقرار تعدادی تسهیلات در مناطق جغرافیایی مختلف به‌منظور پوشش تقاضاهای مشتریان است.

روش‌شناسی پژوهش: برای حل این مساله، شبکه ایستا و پویا در نظر گرفته‌ شده است. اگر شبکه ایستا است، با کمک الگوریتم جستجوی محلی تکرارشونده، تعداد و مکان استقرار مراکز توزیع مشخص می‌شود و مشتری‌ها به هر مرکز توزیع اختصاص می‌یابند. اگر شبکه پویا است، بعد از تعیین تعداد اولیه و مکان مراکز توزیع و تخصیص مشتری‌ها به مراکز توزیع، رویدادهای مربوط به پویایی شبکه همچون کاهش مشتری، افزایش مشتری و اندازه متغیر تقاضاها توسط مشتریان موردبررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، روش پیشنهادی‌ حالت‌های خرابی مولفه‌های شبکه را در نظر می‌گیرد. هم‌چنین قابلیت بقای شبکه در هر دو حالت شبکه دیده می‌شود.

یافته‎ها: نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌ها ازلحاظ معیارهای ارزیابی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها برتری روش پیشنهادی را در مقایسه با روش‌های CLSC و TSCFL نشان می‌دهد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: بامطالعه کارهای مرتبط که در گذشته در زمینه مکان‌یابی تسهیلات در شبکه زنجیره‌تامین انجام شد، توجه به طراحی زنجیره‌تامین چندسطحی و مساله مکان‌یابی تسهیلات کمتر موردتوجه قرار گرفته شده است. علاوه بر این، پویایی تسهیلات و قابلیت بقا شبکه در زمان وقوع خرابی در نظر گرفته نشده است. ازاین‌رو، در این پژوهش سعی شده است تا با انتخاب مناسب مکان قرارگیری تسهیلات و اختصاص مشتری‌ها به هر یک از این تسهیلات، هزینه را کاهش دهیم. هم‌چنین، شبکه را طوری طراحی خواهیم کرد که در زمان وقوع خرابی شبکه بتواند در حالت پایدار بوده و به فعالیت خود ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A multi-objective optimization model to the dynamic facility location in Supply Chain Network design

نویسندگان [English]

  • Ali Abdi
  • Seyed Hadi Nasseri

University of Mazandaran

چکیده [English]

Purpose: One of the fundamental problems in the field of supply chain management is the problem of supply chain design. In this problem, the goal is to determine the location for establishing a number of facilities in different geographical areas to cover the demands of customers.

Methodology: In this problem, the static and dynamic network is considered. Suppose the network is static, with the help of the iterated local search algorithm. In that case, the number and location of distribution centers are determined, and customers are assigned to each distribution center. If the network is dynamic, after determining the initial number and location of distribution centers and assigning customers to distribution centers, events related to network dynamics, such as customer decrease, customer increase, and variable size of demands, are investigated by customers. In addition, our proposed method considers the failure modes of network components. Also, the ability to survive the network can be seen in both network modes.

Findings: The results obtained from the experiments were analyzed in terms of evaluation criteria. The results of the experiments show the superiority of the proposed method compared to the CLSC and TSCFL methods.

Originality/Value: By studying the related works in the past in locating facilities in the supply chain network, attention to the design of a multi-level supply chain and the problem of finding facilities has yet to be considered. In addition, facility dynamics and network survivability are not considered at the time of failure. Therefore, in this research, we have tried to reduce the cost by choosing the appropriate location of facilities and assigning customers to each of these facilities. Also, we will design the network so that it can be in a stable state and continue to operate when a network failure occurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iterated local search algorithm
  • Supply chain
  • Optimal design
  • Dynamic Location