نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه صنایع، دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه آیندگان تنکابن، مازندران، ایران.

3 گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2023.396910.1743

چکیده

هدف: افزایش ثروت سهام‌داران از مهم‌ترین اهداف مدیریت مالی است. این موضوع همواره با دو مفهوم ریسک و بازده به‌طور هم‌زمان عجین است، به‌گونه‌ای که سهام‌داران همواره به‌دنبال افزایش بازده سبد با کنترل و حداقل‌سازی ریسک، یا به‌دنبال کاهش ریسک در سطح مشخصی از بازده موردانتظارمی‌باشند. برای این منظور سرمایه‌گذاران عمدتاً از مفاهیم تحلیل بنیادی، به معنی توجه به ساختار درونی و عملکرد مالی شرکت‌ها یا از مفاهیم تکنیکال، به معنی توجه به تغییرات و نوسانات قیمتی سهام در بازار یا ترکیبی از هر دو روش استفاده می‌نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه یک مدل ترکیبی است که هم به ساختار مالی به عنوان رویکرد بنیادی و هم به نوسانات قیمتی سهام در تابلو در گذشته بعنوان یک رویکرد تکنیکال توجه نموده و در نهایت با استفاده از مفهوم شبکه در تحلیل پوششی داده‌ها به تاثیر عملکرد مالی بر ارزش بازاری شرکت می‌‌پردازد.

روش‌شناسی پژوهش: ما در این پژوهش با ترکیب مدل مارکویتز با بازده‌های فازی با مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای به یک مدل چندهدفه دست خواهیم یافت که با مدّ‌نظر قراردادن عملکرد شرکت‌ها بر اساس برخی نسبت‌های مالی و تأثیر آن بر ارزش بازاری سهام، همچنین نوسانات قیمت، سعی در معرفی سبدهای سهام در بهترین حالت‌های ممکن از حیث ریسک، بازده و همچنین کارایی سبد سهام خواهد داشت. در نهایت به‌منظور استفاده از مدل در انتخاب یک سبد سهام بهینه، 50 شرکت از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف انتخاب، و مدل مزبور بر روی آنها اجرا گردید. همچنین برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب‌سازی نامغلوب استفاده شد.اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش پیش رو، مدلی را معرفی می کند که با ترکیب دیدگاه سرمایه گذاران با رویکرد بنیادی و سرمایه گذاران با رویکرد نوسانات قیمتی(تکنیکالی)، تصمیم گیری برای انتخاب سبد بهینه را ساده تر می سازد. روش ارایه شده با لحاظ بازده‌ها بصورت اعدادی ازنوع فازی ذوزنقه‌ای، سعی در بیان عدم قطعیت در بازده‌ها داشته و همچنین با استفاده از مدل شبکه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها، تاثیر کارایی شرکتها بر ارزش بازاری و افزایش ثروت سهامداران را می‌‌سنجد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The combination of Markowitz mean-variance models with trapezoidal fuzzy efficiency and cross-efficiency data envelopment analysis with network structure in order to find the optimal investment portfolio

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rasoulzadeh 1
  • Seyyed Ahmad Edalatpanah 2
  • mohammad fallah 3
  • esmaeil najafi 4

1 Department of Industrial Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Applied Mathematics, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

3 Department of Industrial Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Goal: Increasing the wealth of shareholders is one of the most important goals of financial management. This issue is always intertwined with the two concepts of risk and return at the same time, so that

hareholders always seek to increase portfolio return by controlling and minimizing risk, or seeking to reduce risk at a certain level of Returns are expected. For this purpose, investors mainly use the concepts of fundamental analysis and paying attention to the internal structure and financial performance of companies, or paying attention to the changes and price fluctuations of stocks in the market, or a combination of both methods.

Research methodology: In this research, by combining the Markowitz model with fuzzy returns with the network data coverage analysis model, we will achieve a multi-objective model, which by considering the performance of companies based on some financial ratios and its effect on the stock market value, Also, price fluctuations will try to introduce stock portfolios in the best possible situations in terms of risk, return and efficiency of the stock portfolio. Finally, in order to use the model in selecting an optimal portfolio, 50 companies were selected from the active companies in the Tehran Stock Exchange, and the said model was implemented on them. Also, multi-objective algorithm with non-dominated sorting was used to solve the model.

Findings: The results obtained from the implementation of the model on 50 companies active in the stock exchange show that the use of the proposed model is better than the use of any of Markobetz's models or network data coverage analysis alone, and also the ratio The non-network model provides investors with better results in terms of returns, risk and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock portfolio optimization
  • cross network data coverage analysis
  • trapezoidal fuzzy
  • Markowitz mean-variance model