نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد ، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

10.22105/dmor.2023.365208.1673

چکیده

دریک شهر، بخش‌های مختلفی در فعالیت هستند و هر بخش نیز در تولید مواد زاید شهری نقش دارد که این موضوع باعث توجه به روش‌های مدیریت پسماند میشود. در پژوهش حاضر به تبیین مدلی جهت شناسایی عوامل موثر بر تولید انواع پسماند در شهر بوشهر پرداخته شده‌است.ابعاد اصلی مدل مذکور از بررسی ادبیات نظری حوزه مدیریت پسماند شهری گرفته شده‌‌است که بوسیله کاربرد رویکرد سیستم‌های پویا مورد تأیید قرار گرفت. در گام بعد با استفاده از روش دلفی به بررسی عوامل داخلی و عوامل خارجی سازمان در زمینه مدیریت پسماند شهری پرداخته و با استناد به روش تجزیه و تحلیل SWOT استراتژی‌های مدیریت پسماند شهری در شهر بوشهر اقدام گردید.نتایج روش SWOT نشان داد که آستانه آسیب‌پذیری مدیریت پسماند شهری در بوشهر بسیار بالاست و نیازمند ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع ضعف‌ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها می‌باشد. در گام بعد جهت رتبه‌بندی استراتژی‌های چهارگانه از روش غیرخطی میخایلفوف استفاده شد. نتایج استفاده از این رویکرد نشان می‌دهد که در بین استراتژی‌های SO، استراتژی افزایش آگاهی و تغییر نگرش شهروندان نسبت به نحو صحیح مدیریت پسماند در رتبه نخست قرار دارد. در بین استراتژی‌های ST، فرهنگ‌سازی جهت استفاده از ظروف قابل بازیافت با وزن 51/0 در رتبه نخست قرار گرفته است. بکارگیری افراد آگاه برای تفکیک پسماند و دفن مناسب در بین استراتژی‌های WT، با وزن 57/0 در رتبه اول قرار گرفت و در نهایت استراتژی تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری با وزن معادل با 43/0 در بین استراتژی‌های WO در رتبه اول قرار گرفت. آلودگی حاصل از مدیریت ضعیف پسماندها در مناطق شهری پیامدهای جبران ناپذیری از نظر بهداشتی و زیباشناختی به جامعه تحمیل می‌کند. از جمله تبعات ناشی از ضعف در مدیریت پسماندها ابتلا به انواع بیماری‌ها را در پی خواهد داشت. همچنین مسایل زیست محیطی در رأس همه مسائل انسانی قرار گرفته است. از اینرو در زمینه مدیریت پسماند شهری، برنامه‌ها در جهتی تبیین می‌گردد که تصمیم‌گیرندگان قادر به تعیین برنامه‌های حال و آینده با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده باشند.پژوهش حاضر، با تمرکز بر تلفیق منطق فازی با رویکرد مدلسازی سیستم های پویا و روش دلفی دارای نوآوری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Dynamic Systems Modeling Approach to Rank Optimal Urban Waste Management Strategies Using SWOT Method

نویسندگان [English]

  • mohammadhossein kabgani 1
  • hamid shahbandarzadeh 2

1 Industrial Management Department, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

2 Associate Prof, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

In a city, there are different sectors in operation and each sector also plays a role in the production of municipal waste, which draws attention to waste management methods. In the present study, a model to identify the factors affecting the production of waste in Bushehr has been explained.Methodology: The main dimensions of the model are taken from the review of the theoretical literature in the field of urban waste management. Dynamic systems approach has also been used to identify urban waste management strategies, which is the main purpose of this study. In this research, we have tried to first identify the factors affecting the production of municipal waste and model it with the help of dynamic systems. Dynamic systems can include the complexity, nonlinearity, and cyclic feedback structures that are inherent in physical and non-physical systems. Therefore, they have the advantages of using the simulation method over the analysis methods. In the next step, the internal and external factors of the organization in the field of urban waste management and by referring to the SWOT analysis method, urban waste management strategies in Bushehr were performed.Findings: The results of the SWOT method showed that the vulnerability threshold of urban waste management in Bushehr is very high and it is necessary to provide appropriate policies to address weaknesses and threats using strengths and opportunities. In the next step, Mikhailov's nonlinear method was used to rank the four strategies. The results of using this approach show that among SO strategies, the strategy of increasing awareness and changing citizens' attitudes towards proper waste management is in the first place. Among ST strategies, culturing for the use of recyclable containers weighing 0.51 is in the first place. Employing knowledgeable people for proper waste segregation and disposal among WT strategies, with a weight of 0.57 was ranked first, and finally the strategy of encouraging the private sector to invest with a weight equivalent to 0.43 among WO strategies Ranked first.Originality/Value: The current research is innovative by focusing on combining fuzzy logic with dynamic systems modeling approach and Delphi method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management
  • Dynamic Systems
  • SWOT Approach
  • Delphi method
  • Fuzzy.