نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان، گروه مدیریت صنعتی، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22105/dmor.2023.366185.1678

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال رتبهبندی ریسکهای زنجیره تامین با استفاده از رویکرد ترکیبی بهینهسازی روش تجزیهوتحلیل عوامل شکست و آثار آن و تئوری خاکستری در واحدهای صنایع غذایی مشهد است . در ، رو ششناسی پژوهش: این پژوهش به جهت ماهیت، در دسته پژوهشهای توصیفی _تحلیلی، با متغیرهای کیفی و از منظر هدف ابتدا ریس کهای موج ود در زنجیره تامین صنایع غذایی شناسایی شدن د؛ بد ین گونه که ، زمرهی پژوهشهای کاربردی است. در این پژوهش توسط پرسشنامه دلفی فازی ، ابتدا ریسکهای موجود در زنجیره تامین از طریق مطالعات کتابخانهای و ادبیات پژوهش شناسایی و سپس در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با طیف لیکرت مورد امتیازبندی قرار گیرند. به دلیل محدودیت زمـانی و نقص در تجزی هوتحلیل و همچنین توسط روش تجزیهوتحلیل عوامل شکست ، دادههای اطﻼعاتی مبهم، ناقص و نامطمئن، این امتیازها به باز هی خاکستری تبدیل شدند. سپس و آثار آن امتیاز اولویت خطرپذیری ب همنظور بررسی حالات بالقوه شکست محاسبه شد؛ ب هگونهای که شاخصها و ابعاد ریسکهای زنجیره تامین با امتیاز اولویت خطرپذیری رتب هبندی شد. ریس کهای با امتیاز اولویت خطرپذیری بیشتر، از ریسکپذیری بالاتری برخوردار و لزوم توجه بیشتری را نیازمند است . یافتهها: نتیجه امتیازبندی و محاسبات مشخص کرد که بعد اقتصادی بیشترین ریسک را در زنجیره تامین داراست. پس از بعد اقتصادی، به ابعاد قانونی، استراتژیک، فردی، سیاسی و طبیعی ابعاد دوم تا ششم و بع د فرهنگی و اجتماعی در جایگاه هفتم و بعد اطﻼعاتی ، ترتیب رتبهی هشتم را به خود اختصاص دادند . اصالت/ارزش افزوده علمی: یافت ههای این پژوهش به مدیران کمک میکند با توجه به محدود بودن منابع، جهت کنترل و مدیریت، خصوصا در شرایط عدم قطعیت، با اولویتبندی ریسکهای زنجیره تامین خود با توجه به میزان ریسکپذیری هریک، همچنین در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه در خصوص این ریسکها، از صدمات جبرا نناپذیر و بحرانی احتمالی پیشگیری نمایند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rating Supply Chain Risks Using the Combined Approach of FMEA Optimization and Gray Theory (Case Study: Mashhad Food Industry Units)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
  • leila helalian 2

1 Associate Professor of Industrial Management, Semnan University, Semnan, Iran

2 Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The ranking of supply chain risks using a combined approach is to optimize the method of analyzing failure factors and their effects and gray theory in Mashhad food industry units. Methodology: Due to its nature, the present research belongs to the category of descriptive-analytical researches, with qualitative variables, and from the point of view of the objective, it belongs to the category of applied researches. In this research, the risks in the supply chain of the food industry were first identified. In such a way that; first, the risks in the supply chain were identified through library studies and research literature, and then they were given to the experts using a fuzzy Delphi questionnaire to be rated by the Likert scale. Due to the time limitation and defects in the analysis as well as vague, incomplete and uncertain information data, these points became a gray area. Then, using the method of analysis of failure factors and its effects, the risk priority score number was calculated in order to investigate potential failure situations. In this way, the indicators and dimensions of supply chain risks were ranked with the number of the priority score of risk taking. Risks with a higher risk priority score have a higher risk tolerance and require more attention. Findings: The result of scoring and calculations determined that the economic dimension has the highest risk in the supply chain. After the economic dimension, the legal, strategic, individual, political and natural dimensions are the second to the sixth, and the cultural and social dimensions are the seventh and the information dimension is the eighth. Originality/Value: The findings of this research will help managers, considering the limited resources, for control and management, especially in conditions of uncertainty, by prioritizing the risks of their supply chain. According to the level of risk-taking of each, as well as considering preventive measures regarding these risks, to prevent possible irreparable and critical injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain risks
  • Analysis of potential errors
  • Gray theory