نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، ایران.

10.22105/dmor.2023.353181.1644

چکیده

هدف: در این تحقیق از یک نوع ضایعات بازیافتی برای تولید یک محصول خاص استفاده می­‌گردد. بدین منظور زنجیره‌تامینی شامل تولیدکننده، بازیافت‌­کننده و انبار ضایعات در نظر گرفته می­‌شود. ابتدا تقاضای محصول در بازار بر اساس قیمت آن تعیین می‌­گردد، سپس تولیدکننده برای برآوردن تقاضای مشتریان و تولید محصول، از یک نوع ضایعات بازیافتی با نرخ بازیافت‌­پذیری مشخص استفاده می‌­نماید. انبار ضایعات، مواد بازیافتی را جمع­‌­آوری نموده و بازیافت‌­کننده آن­‌ها را بازیافت می‌­کند. تولیدکننده می‌­تواند مواد بازیافتی مورد‌نیاز خود را از دو کانال مختلف تهیه ­کند. وی می­‌تواند ضایعات بازیافتی مورد‌نیاز خود را به‌­صورت بازیافت‌­نشده از انبار ضایعات خریداری نموده و سپس آن‌­ها را بازیافت و مورداستفاده قرار دهد یا این­که این مواد را به‌­صورت بازیافت­­‌شده از بازیافت‌­کننده تهیه کند. در واقع تولیدکننده با توجه به شرایط موجود، یکی از این دو کانال را انتخاب خواهد نمود.
روش‌شناسی پژوهش: برای اتخاذ تصمیمات تحت هرکدام از کانال‌­های ایجادشده، از رویکرد نظریه بازی استفاده می‌­شود. بدین منظور برای یافتن جواب مساله تحت رقابت ایجادشده، بازی استکلبرگ که در آن تولیدکننده دارای قدرت تصمیم‌­گیری بیش­تر و انبار ضایعات و بازیافت‌­کننده دارای قدرت‌­های تصمیم‌­گیری کم­تری هستند، به‌­کار گرفته می‌­شود.
یافته‌ها در نهایت استراتژی‌­های تعیین‌­شده مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به‌­دست‌­آمده ارایه می‌­گردند. نتایج حاکی از آن هستند که تولیدکننده می­تواند تحت یک شرایط مرزی هرکدام از دو کانال پیشنهادی را انتخاب نماید. هم­چنین با افزایش نرخ بازیافت­‌پذیری ضایعات مورداستفاده برای تولید محصول، سود اعضای زنجیره‌تامین مورد بررسی بهبود خواهند یافت.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: در این تحقیق به­‌منظور تامین مواد اولیه ضایعاتی مورد‌نیاز برای تولید محصولات از رویکرد نظریه بازی و مفهوم انتخاب کانال استفاده می­‌گردد. می­‌توان گفت که ایده استفاده از مفهوم انتخاب کانال برای تامین مواد اولیه ضایعاتی مورد‌نیاز در تولید محصولات تحت زنجیره‌تامین موردبررسی، برای اولین بار در ادبیات موضوع مساله مطرح ­شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A game-theoretic approach to select a channel for supplying required materials in producing a product manufactured from recyclables

نویسنده [English]

  • Hamed Jafari

Department of Industrial Engineering, Golpayegan Technical College, Isfahan University of Technology, Golpayegan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In this research, a recyclable waste is used to manufacture a specific product. For this reason, a supply chain is considered containing manufacturer, recycler, and waste warehouse. First, the customers’ demand for the considered product is determined based on its price. Then, the manufacturer produces it from a waste with specific recyclability rate. The waste warehouse collects the waste and the recycler recycles it. The manufacturer meets his requirements through two different channels. He can procure the non-recycled waste from the waste warehouse and then recycles it himself, or can buy the recycled waste from the recycler. The manufacturer selects these channels based on the established situations.
Methodology: The game theory is applied to make the decisions under two considered channels. In this setting, a Stackelberg game is developed based on the competitive situation established among the members, where the manufacturer has higher decision power than the waste warehouse and recycler.
Findings: Eventually, the given strategies are discussed and the obtained results are presented. Results indicate that the manufacturer selects each channel as a threshold is met. Moreover, more recyclability rate of the considered waste leads to higher profits for the members.
Originality/Value: In this research, to provide the waste materials required for producing a product, the game-theoretic approach as well as the concept of the channel-selection are used. It can be stated that this issue has been proposed for the first time in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Recyclable waste
  • Supply chain management
  • Channel selection
  • Game theory
[1] Poudel, B., Maley, J., Parton, K., & Morrison, M. (2021). Factors influencing the sustainability of micro-hydro schemes in Nepal. Renewable and sustainable energy reviews, 151. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121008224
[2] Lim, J. Y., Safder, U., How, B. S., Ifaei, P., & Yoo, C. K. (2021). Nationwide sustainable renewable energy and power-to-X deployment planning in South korea assisted with forecasting model. Applied energy, 283. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261920316883
[3] Razmjoo, A., Gakenia Kaigutha, L., Vaziri Rad, M. A., Marzband, M., Davarpanah, A., & Denai, M. (2021). A Technical analysis investigating energy sustainability utilizing reliable renewable energy sources to reduce CO2 emissions in a high potential area. Renewable energy, 164, 46–57. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148120314622
[4] Díaz González, C. A., & Pacheco Sandoval, L. (2020). Sustainability aspects of biomass gasification systems for small power generation. Renewable and sustainable energy reviews, 134. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032120304706
[5] Wang, W., Feng, L., Zheng, T., & Liu, Y. (2021). The sustainability of ecotourism stakeholders in ecologically fragile areas: implications for cleaner production. Journal of cleaner production, 279. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620336519
[6] Zgheib, N., & Takache, H. (2021). Recycling of used lubricating oil by solvent extraction: experimental results, Aspen Plus simulation and feasibility study. Clean technologies and environmental policy, 23(1), 65–76. https://doi.org/10.1007/s10098-020-01893-0
[7] Menges, R., Cloos, J., Greiff, M., Wehrle, J., Goldmann, D., & Rabe, L. (2021). Recycling behavior of private households: an empirical investigation of individual preferences in a club good experiment. Clean technologies and environmental policy, 23(3), 843–856. https://doi.org/10.1007/s10098-020-01929-5
[8] Jang, Y. C., Lee, G., Kwon, Y., Lim, J., & Jeong, J. (2020). Recycling and management practices of plastic packaging waste towards a circular economy in South Korea. Resources, conservation and recycling, 158. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920301191
[9] Vazifeh, Z., Mafakheri, F., & An, C. (2021). Biomass supply chain coordination for remote communities: a game-theoretic modeling and analysis approach. Sustainable cities and society, 69, 102819. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670721001104
[10]   Jeihoonian, M., Kazemi Zanjani, M., & Gendreau, M. (2022). Dynamic reverse supply chain network design under uncertainty: mathematical modeling and solution algorithm. International ransactions in operational research, 29(5), 3161–3189. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/itor.12865
[11]   Hammond, D., & Beullens, P. (2007). Closed-loop supply chain network equilibrium under legislation. European journal of operational research, 183(2), 895–908.
[12]   Jafari, H., Hejazi, S. R., & Rasti-Barzoki, M. (2020). Game theoretical approach to price a product under two-echelon supply chain containing e-tail selling channel. International journal of services and operations management, 36(2), 131–160. https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSOM.2020.107206
[13]   Jafari, H., Safarzadeh, S., & Azad-Farsani, E. (2022). Effects of governmental policies on energy-efficiency improvement of hydrogen fuel cell cars: a game-theoretic approach. Energy, 254. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054422201297X
[14]   Jafari, H. (2022). Investigating environmental and economic aspects of sustainability by recycling PET plastic bottles: a game-theoretic approach. Clean technologies and environmental policy, 24(3), 829–842. https://doi.org/10.1007/s10098-021-02216-7
[15]   Rasti-Barzoki, M., Jafari, H., & Hejazi, S. R. (2017). Game-theoretic approach for pricing decisions in dual-channel supply Chain. International journal of industrial engineering & production research, 28(1). http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-688-en.html
[16]   Nagurney, A., Yu, M., Floden, J., & Nagurney, L. S. (2014). Supply chain network competition in time-sensitive markets. Transportation research part E: logistics and transportation review, 70, 112–127. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554514001227
[17]   Nagurney, A., & Li, D. (2014). Equilibria and dynamics of supply chain network competition with information asymmetry in quality and minimum quality standards. Computational management science, 11(3), 285–315. https://doi.org/10.1007/s10287-014-0216-8
[18]   Nagurney, A., & Toyasaki, F. (2005). Reverse supply chain management and electronic waste recycling: a multitiered network equilibrium framework for e-cycling. Transportation research part e: logistics and transportation review, 41(1), 1–28. DOI:https://doi.org/10.1016/j.tre.2003.12.001
[19]   Sun, J., & Debo, L. (2014). Sustaining long-term supply chain partnerships using price-only contracts. European journal of operational research, 233(3), 557–565.
[20]   Nagurney, A., & Yu, M. (2012). Sustainable fashion supply chain management under oligopolistic competition and brand differentiation. International journal of production economics, 135(2), 532–540. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527311000739
[21]   Wang, J., Li, W., Mishima, N., & Adachi, T. (2020). Formalisation of informal collectors under a dual-recycling channel: a game theoretic approach. Waste management & research, 38(5), 576–587.
[22]   Dong, X., Li, C., Li, J., Wang, J., & Huang, W. (2010). A game-theoretic analysis of implementation of cleaner production policies in the Chinese electroplating industry. Resources, conservation and recycling, 54(12), 1442–1448. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344910001564
[23]   Chen, P.-C., Chiu, M. C., & Ma, H. (2016). Measuring the reduction limit of repeated recycling – a case study of the paper flow system. Journal of cleaner production, 132, 98–107.
[24]   Bing, X., Bloemhof-Ruwaard, J., Chaabane, A., & van der Vorst, J. (2015). Global reverse supply chain redesign for household plastic waste under the emission trading scheme. Journal of cleaner production, 103, 28–39. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001328
[25]   Krikke, H., Bloemhof-Ruwaard, J., & Van Wassenhove, L. N. (2003). Concurrent product and closed-loop supply chain design with an application to refrigerators. International journal of production research, 41(16), 3689–3719. https://doi.org/10.1080/0020754031000120087
[26]   Chen, Y. J., & Sheu, J. B. (2009). Environmental-regulation pricing strategies for green supply chain management. Transportation research part E: logistics and transportation review, 45(5), 667–677.
[27]   Shirvanimoghaddam, K., Motamed, B., Ramakrishna, S., & Naebe, M. (2020). Death by waste: fashion and textile circular economy case. Science of the total environment, 718. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720308275
[28]   Jafari, H. (2019). Sustainable development by reusing of recyclables in a textile industry including two collectors and three firms: a game-theoretic approach for pricing decisions. Journal of cleaner production, 229, 598–610. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619313095
[29]   Islam, S., & Bhat, G. (2019). Environmentally-friendly thermal and acoustic insulation materials from recycled textiles. Journal of environmental management, 251. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971931254X