نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان 67498-87717، ایران

10.22105/dmor.2023.353181.1644

چکیده

هدف: در این تحقیق از یک نوع ضایعات بازیافتی برای تولید یک محصول خاص استفاده میگردد. بدین منظور زنجیره تأمینی شامل تولیدکننده، بازیافت کننده و انبار ضایعات در نظر گرفته میشود. ابتدا تقاضای محصول در بازار بر اساس قیمت آن تعیین میگردد. سپس تولیدکننده برای برآوردن تقاضای مشتریان و تولید محصول، از یک نوع ضایعات بازیافتی با نرخ بازیافت پذیری مشخص استفاده مینماید. انبار ضایعات، مواد بازیافتی را جمع آوری نموده و بازیافت کننده آنها را بازیافت میکند. تولیدکننده میتواند مواد بازیافتی مورد نیاز خود را از دو کانال مختلف تهیه کند. وی میتواند ضایعات بازیافتی مورد نیاز خود را به صورت بازیافت نشده از انبار ضایعات خریداری نموده و سپس آنها را بازیافت و مورد استفاده قرار دهد یا اینکه این مواد را به صورت بازیافت شده از بازیافت کننده تهیه کند. در واقع تولیدکننده با توجه به شرایط موجود، یکی از این دو کانال را انتخاب خواهد نمود.

روش‌شناسی پژوهش: برای اتخاذ تصمیمات تحت هر کدام از کانالهای ایجادشده، از رویکرد نظریه بازی استفاده میشود. بدین منظور برای یافتن جواب مسأله تحت رقابت ایجادشده، بازی استکلبرگ که در آن تولیدکننده دارای قدرت تصمیم گیری بیشتر و انبار ضایعات و بازیافت کننده دارای قدرتهای تصمیم گیری کمتری هستند، به کار گرفته میشود.

یافته ها: در نهایت استراتژیهای تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده ارایه میگردند. نتایج حاکی از آن هستند که تولیدکننده میتواند تحت یک شرایط مرزی هر کدام از دو کانال پیشــنهادی را انتخاب نماید. همچنین با افزایش نرخ بازیافت پذیری ضایعات مورد استفاده برای تولید محصول، سود اعضای زنجیره تأمین مورد بررسی بهبود خواهند یافت.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این تحقیق به منظور تأمین مواد اولیه ضایعاتی مورد نیاز برای تولید محصولات از رویکرد نظریه بازی و مفهوم انتخاب کانال استفاده میگردد. میتوان گفت که ایده استفاده از مفهوم انتخاب کانال برای تأمین مواد اولیه ضایعاتی مورد نیاز در تولید محصولات تحت زنجیره تأمین مورد بررسی، برای اولین بار در ادبیات موضوع مسأله مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A game-theoretic approach to select a channel for supplying required materials in producing a product manufactured from recyclables

نویسنده [English]

  • Hamed Jafari

Assistant Professor, Industrial Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan 87717-67498, Iran

چکیده [English]

Purpose: In this research, a recyclable waste is used to manufacture a specific product. For this reason, a supply chain is considered containing manufacturer, recycler, and waste warehouse. First, the customers’ demand for the considered product is determined based on its price. Then, the manufacturer produces it from a waste with specific recyclability rate. The waste warehouse collects the waste and the recycler recycles it. The manufacturer meets his requirements through two different channels. He can procure the non-recycled waste from the waste warehouse and then recycles it himself, or can buy the recycled waste from the recycler. The manufacturer selects these channels based on the established situations.

Methodology: The game theory is applied to make the decisions under two considered channels. In this setting, a Stackelberg game is developed based on the competitive situation established among the members, where the manufacturer has higher decision power than the waste warehouse and recycler.

Findings: Eventually, the given strategies are discussed and the obtained results are presented. Results indicate that the manufacturer selects each channel as a threshold is met. Moreover, more recyclability rate of the considered waste leads to higher profits for the members.

Originality/Value: In this research, to provide the waste materials required for producing a product, the game-theoretic approach as well as the concept of the channel-selection are used. It can be stated that this issue has been proposed for the first time in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Recyclable waste
  • Supply chain management
  • Channel selection
  • Game theory