نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 هیات علمی و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

10.22105/dmor.2022.322254.1548

چکیده

چکیده

هدف: هدف این این پژوهش طراحی مدل انتظارات متقابل در رابطه فرد و سازمان (فرد به عنوان ارباب‌رجوع) در سازمان‌های دولتی و خدمت‌رسان شهر اصفهان بر اساس رویکرد پدیدارشناسی است.

روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بوده و به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا (روایی بیرونی، روایی توصیفی و روایی تفسیری) استفاده گردید. همچنین جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی لاوشه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استوتیک-کلایزی به کار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، 17 نفر از خبرگان و تعداد 19 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی و خدمت رسان و 35 نفر از ارباب‌رجوع این سازمان‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری گردید. در مرحله دوم، برای بررسی ارتباط و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین مؤلفه‌ها به‌دست‌آمده از روش تکنیک دیمتل استفاده شد. همچنین گپ موجود بین تقاضاهای سازمان و عرضه‌های ارباب‌رجوع از طریق پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش آزمون مقایسه زوجی، شناسایی گردید.

یافته ها: یافته ها در تکنیک دیمتل نشان داد بیشترین اثرگذاری مربوط به عامل ارباب‌رجوع توانمند و آگاه و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به عامل رعایت شان انسانی کارکنان تعلق گرفت. همچنین نتایج نشان داد بین مؤلفه‌های پرسشنامه‌ی سازمان، بیشترین گپ در مؤلفه‌ی «قانون مداری و پرهیز از شیوه‌های غیرقانونی» و کمترین گپ در مؤلفه‌ی «مشارکت در نظام‌های سازمانی مرتبط با ارباب‌رجوع» می‌باشد. در پرسشنامه‌ی سازمان، پاسخگویان (که کارکنان هستند) ادعا می‌کنند که عرضه‌های ارباب‌رجوع به سازمان بسیار کمتر از تقاضاهای سازمان از ارباب‌رجوع می‌باشد.

اصالت/ ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق می‌تواند در بسط نظری رابطه بین سازمان‌های دولتی و خدمت رسان و ارباب‌رجوع مؤثر باشد و خط‌مشی گذاران و مدیران نیز با ایجاد ساختارهای هوشمندانه بتوانند انتظارات ارباب‌رجوع و کارکنان سازمان‌های دولتی را کاهش دهند و شرایط مساعدتری برای خدمت‌دهی و دریافت خدمات فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Mutual Expectations in the Relationship Between the Person and The Organization (Person as a Client) In Governmental Organizations and Service Providers in Isfahan Based on The Phenomenological Approach using the Dematel method

نویسندگان [English]

  • Abbas Nosouhi 1
  • Akbar Etebarian 2
  • Mehraban Hadi Peykani 1

1 Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Faculty and Head of the Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)

چکیده [English]

Abstract

Purpose: This study is conducted to design a model of mutual expectations in the relationship between the individual and the organization (Person as a client) in Isfahan's government organizations and service providers based on the phenomenological approach.

Methodology: The purpose of this study is practical, and information collection is qualitative. The trio approach of Rao and Perry is used for the reliability of the results and the validity of the research. In addition, to determine the validity of the questionnaire, the content validity ratio of Lawshe is used. The modified aesthetic-Klaizi method was also used to analyze the information. Seventeen experts and 19 managers of government and service organizations and 35 clients of these organizations were the statistical populations of the study. They were selected by purposive sampling method, and data were collected through semi-structured interviews. In quantitative research, the DEMATEL technique investigated the relationship between affecting and being affected between components.One hundred managers and experts of government and service organizations and 100 of their clients were purposefully selected using the pairwise comparison test method and identifying in the quantitative section.

Findings: The findings in Demetel technique showed that the most impact was related to the factor of capable and knowledgeable client and the most impact was related to the factor of respect for human dignity of employees.Also the findings show the most gaps are in the component of the rule of law and avoidance of illegal methods, and the minor gaps are in the component of participation in client-related organizational systems by using the questionnaire to collect the required information. In the organization questionnaire, the respondents claim that the client's supply to the organization is much less than the organization's demand from the client.

Originality/Value: The results of this research can be effective in the theoretical development of the relationship between governmental organizations and service providers and clients, and policy makers and managers can create intelligent structures to reduce the expectations of clients and employees of governmental organizations and provide more favorable conditions for service and receiving services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • client supplies
  • Dematel Method
  • governmental and service organizations
  • Organizational demands
  • person-organization relationship
  • phenomenological approach