نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل انتظارات متقابل در رابطه فرد و سازمان (فرد به‌عنوان ارباب‌رجوع) در سازمان‌های دولتی و خدمت‌رسان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد پدیدارشناسی است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بوده و به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری [1] استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه دنزین  و لینکلن [2] (روایی بیرونی، روایی توصیفی و روایی تفسیری) استفاده گردید. هم‌چنین جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی لاوشه استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات روش اصلاح‌شده استوتیک-کلایزی به کار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، 17 نفر از خبرگان و تعداد 19 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان‌های دولتی و خدمت‌رسان و 35 نفر از ارباب‌رجوع این سازمان‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و داده‌های مورد‌نیاز طریق مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته گردآوری گردید. در مرحله دوم، برای بررسی ارتباط و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بین مولفه‌ها به‌دست‌آمده از روش تکنیک دیمتل استفاده شد. هم‌چنین گپ موجود بین تقاضاهای سازمان و عرضه‌های ارباب‌رجوع از طریق پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش آزمون مقایسه زوجی، شناسایی گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در بین مولفه‌های پرسشنامه‌ سازمان، بیش‌ترین گپ در مولفه‌ «قانون مداری و پرهیز از شیوه‌های غیرقانونی» و کم‌ترین گپ در مولفه‌ «مشارکت در نظام‌های سازمانی مرتبط با ارباب‌رجوع» می‌باشد. در پرسشنامه‌ سازمان، پاسخگویان (که کارکنان هستند) ادعا می‌کنند که عرضه‌های ارباب‌رجوع به سازمان بسیار کم‌تر  از تقاضاهای سازمان از ارباب‌رجوع می‌باشد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نتایج این تحقیق می‌تواند در بسط نظری رابطه بین سازمان‌های دولتی و خدمت‌رسان و ارباب‌رجوع موثر باشد و خط‌مشی گذاران و مدیران نیز با ایجاد ساختارهای هوشمندانه بتوانند انتظارات ارباب‌رجوع و کارکنان سازمان‌های دولتی را کاهش دهند و شرایط مساعدتری برای خدمت‌دهی و دریافت خدمات فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of mutual expectations in the relationship between the person and the organization in governmental organizations and service providers in Isfahan based on the phenomenological approach using the Dematel method

نویسندگان [English]

  • Abbas Nosouhi 1
  • Akbar Etebarian 2
  • Mehraban Hadi Peykani 2

1 Department of Public Administration, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Department of Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study is conducted to design a model of mutual expectations in the relationship between the individual and the organization (Person as a client) in Isfahan's government organizations and service providers based on the phenomenological approach.
Methodology: The purpose of this study is practical, and information collection is qualitative. The trio approach of Rao and Perry [1] is used for the reliability of the results and the validity of the research; the validity approaches of  Denzin and Lincoln [2] structures are used. In addition, to determine the validity of the questionnaire, the content validity ratio of Lawshe is used. The modified aesthetic-Klaizi method was also used to analyze the information. Seventeen experts and 19 managers of government and service organizations and 35 clients of these organizations were the statistical populations of the study. They were selected by purposive sampling method, and data were collected through semi-structured interviews. In quantitative research, the DEMATEL technique investigated the relationship between affecting and being affected between components. The existing gap between the organization's demands and the client's supply was also created through a researcher questionnaire. One hundred managers and experts of government and service organizations and 100 of their clients were purposefully selected using the pairwise comparison test method and identifying in the quantitative section.
Findings: The findings in DEMETEL technique showed that the most impact was related to the factor of capable and knowledgeable client and the most impact was related to the factor of respect for human dignity of employees. Also the findings show that among the components of the organizational questionnaire, the most gaps are in the component of the rule of law and avoidance of illegal methods, and the minor gaps are in the component of participation in client-related organizational systems by using the questionnaire to collect the required information. In the organization questionnaire, the respondents claim that the client's supply to the organization is much less than the organization's demand from the client.
Originality/Value: The results of this research can be effective in the theoretical development of the relationship between governmental organizations and service providers and clients, and policy makers and managers can create intelligent structures to reduce the expectations of clients and employees of governmental organizations and provide more favorable conditions for service and receiving services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Client supplies
  • Dematel method
  • Government and service organizations
  • Organizational demands
  • Person-organization relationship
  • Phenomenological approach
[1]      Rao, S., & Perry, C. (2003). Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter-firm relationships. Qualitative market research: an international journal, 6(4), 236–247.
[2]      Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). The SAGE handbook of qualitative research. Sage Publications.
[3]      RezaeiSufi, M., Zaviyar, F., & Bakhtiari, R. A. (2013). Examining and explaining the measurement of client satisfaction with the model (CSM) (Case: General Department of Physical Education of Isfahan Province, 1384-1390). Quarterly journal of modern marketing research, 3(1), 161–182. https://journals.ui.ac.ir/article_17646.html
[4]      Marsely, M. (2020). Does audit quality affect client satisfaction of non profit organization in indonesia? [presentation]. 1st annual management, business and economic conference (ambec 2019) (pp. 118–122). https://www.atlantis-press.com/proceedings/ambec-19/125938794
[5]      Woźniak, M. (2021). Sustainable approach in it project management—methodology choice vs. Client satisfaction. Sustainability, 13(3), 1466.
[6]      Rahimi, M., Keshtidar, M., & Khoshbakhti, J. (2012). Measuring the level of cultural intelligence of managers of selected federations in the country and investigating its relationship with transformational leadership style. Sports management studies, 4(14), 191–208. (In Persian). https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1088493.html
[7]      Barani, S., Abolhasani, F., & Najafbeygi, R. (2017). Obstacles to the transformation of the Iranian administrative system: A study in organizational culture. Public management research, 10(36), 5-30.
[8]      FarrokhSarasht, B., Faiz, M., & Nowrozasharafi, R. (2016). Analysis of administrative failures in government organizations. Comprehensive conference of management and accounting sciences (pp. 1–12). Comprehensive conference of management and accounting sciences. (In Persian). https://civilica.com/doc/605990/
[9]      Bagheri, R. (2015). Investigating effective factors on improving the utilization of gorgan municipality services (Mater Thesis, Allameh Tabatabaei University of Tehran). (In Persian). https://www.virascience.com/thesis/514434/
[10] Siami-Namini, S. (2020). The new public management: administrative reform in Iran. SSRN electronic journal, 1–9. (In Persian). DOI:10.2139/ssrn.3534437
[11] Asgari, M. H., & Fazli Visri, M. (2023). The effect of sensory on customer loyalty in the Iranian clothing brand industry: with an emphasis on sensory market mix. Journal of interdisciplinary studies in marketing management, 1(3), 43–59. (In Persian). https://jism.aliabad.iau.ir/article_700503_8d8d0ff148abf148bdd9ca51ccd8a97d.pdf
[12] Mittal, V., Han, K., Lee, J. Y., & Sridhar, S. (2021). Improving business-to-business customer satisfaction programs: Assessment of asymmetry, heterogeneity, and financial impact. Journal of marketing research, 58(4), 615–643. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00222437211013781
[13] Top, C., & Ali, B. J. (2021). Customer satisfaction in online meeting platforms: Impact of efficiency, fulfillment, system availability, and privacy. Amazonia investiga, 10(38), 70–81.
[14] Islam, T., Islam, R., Pitafi, A. H., Xiaobei, L., Rehmani, M., Irfan, M., & Mubarak, M. S. (2021). The impact of corporate social responsibility on customer loyalty: The mediating role of corporate reputation, customer satisfaction, and trust. Sustainable production and consumption, 25, 123–135.
[15] Alhammadi, M. H. (2021). The impact of Hrm practices on job satisfaction in government agencies. Turkish journal of computer and mathematics education (turcomat), 12(10), 6220–6226.
[16] Hughes, A. (2021). Modern public administration. Morvarid Publication.
[17] Givarian, H., & Samani, A. (1998). Measuring customer satisfaction in Iran post company. Business management quarterly, 30(1), 217-257. (In Persian). DOI:10.21608/fjhj.1998.133641
[18] Aslhashmi, A., & Moulai, A. (2012). Culture of respect: with emphasis on respecting clients, employees and retirees. Akhtar Publication. (In Persian).
[19] Niazaziri, K., Berimani, A., & Dadashi, T. (2013). Assessing the level of subscribers’ satisfaction with the quality of service delivery based on the criteria of the customer honoring plan in the Water and Sewerage Company. Scientific quarterly journal of teaching and learning researches of bojnord branch of azad university, 8(36), 61–76. (In Persian). https://edu.bojnourd.iau.ir/article_526944.html
[20] Wang, F., Lai, X., & Shi, N. (2011). A multi-objective optimization for green supply chain network design. Decision support systems, 51(2), 262–269. https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.11.020
[21] Arwati, D., & others. (2021). E government and public satisfaction of bandung city government accountability. Turkish journal of computer and mathematics education (turcomat), 12(8), 501–504. https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/2827
[22] Mensah, I. K., & Luo, C. (2021). Exploring factors determining Chinese college students’ satisfaction with E-government services: the technology acceptance model (TAM) approach. Information resources management journal (IRMJ), 34(3), 1–20. https://www.igi-global.com/article/exploring-factors-determining-chinese-college-students-satisfaction-with-e-government-services/280067
[23] Selajgah, S., & SistaniKhnaman, F. (2010). A study of the relationship between work ethics and service quality in government organizations in kerman. Organizations, conferences on management and leadership challenges in iranian (pp. 1–11). Organizations, Conferences on management and leadership challenges in Iranian. (In Persian). https://civilica.com/doc/91386/
[24] Mousavi Doost, M. (2019). Causes and consequences of corruption. Quarterly journal of new research approaches in management and accounting, 3(34–43). (In Persian). https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/309
[25]    Alwani, S. M. (2002). Theory of agency and service whether managers dedicate themselves to the organization or the organization is dedicated to them. Development management process, 16(1), 6–11. (In Persian). http://jmdp.ir/browse.php?a_code=A-10-1-22&slc_lang=fa&sid=1&sw=
[26]    Raufian, F., MirHosseini, S. M. A., & Turkfar, A. (2021). The communication model of the development of customer respect in the ministry of sports and youth, contemporary researches in sports management. Contemporary research in sports management, 13(67), 225–258. (In Persian). https://journals.ssrc.ac.ir/article_2112.html?lang=en
[27]    Danaifard, H., Hassanzadeh, A. R., & Haji Hashemi, Z. (2014). Examining the national responsibility of government organizations; design and validation of a research scale. Culture strategy, 25(7), 41–70. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/57223/62
[28]    Lindenmeier, J., Seemann, A. K., Potluka, O., & von Schnurbein, G. (2021). Co-production as a driver of client satisfaction with public service organizations: an analysis of German day-care centres. Public management review, 23(2), 210–232. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1674366
[29]    Yu, S., Bao, J., Ding, W., Chen, X., Tang, X., Hao, J., …& Singh, P. (2021). Investigating the relationship between public satisfaction and public environmental participation during government treatment of urban malodorous Black River in China. Sustainability, 13(6), 3584. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3584
[30]    Muksin, A., & Avianto, B. N. (2021). Governance innovation: one-stop integrated service to enhance quality service and public satisfaction. Theoretical & empirical researches in urban management, 16(1), 40–60.
[31]    Ravanpeykar, Y., Zamani Moghadam, A., Sajadi Jaghargh, S. A., Hashemi, S. A., & Amini Sabegh, Z. A. (2022). Pathology of human resource management system based on international and global competencies in the national Iranian South Oil Company. Journal of applied research on industrial engineering, 9(2), 212–229. DOI:10.22105/jarie.2021.290123.1341
[32]    Heravi, A., Zamani Moghadam, A., Hashemi, S. A., Vakil Alroaia, Y., & Sajadi Jagharg, A. (2021). Evaluation of the influential factors in human resource development in state-owned enterprises using a mixed method. Journal of applied research on industrial engineering.
[33]    Bujang, R., Kasuma, J., Isnin, N., Neging, P., Hassan, A. N., Darma, D. C., & Kuleh, Y. (2020). Relationship between client satisfaction, service quality and client perception towards the effectiveness of client consultation services. International journal of psychosocial rehabilitation, 24(03), 5648–5656.
[34]    Ray, S., Haque, M., Ahmed, T., & Nahin, T. T. (2023). Comparison of artificial neural network (ANN) and response surface methodology (RSM) in predicting the compressive and splitting tensile strength of concrete prepared with glass waste and tin (Sn) can fiber. Journal of king saud university - engineering sciences, 35(3), 185–199. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2021.03.006
[35]    Amin-Tahmasbi, H., & Shariatmadari, S. S. (2018). Prioritization of different solvency monitoring systems of Iran insurance company using combined approach of analytic network process and DEMATEL. Journal of applied research on industrial engineering, 5(1), 81–96.
[36]    Shariatmadari Serkani, E. (2015). Using DEMATEL – ANP hybrid algorithm approach to select the most effective dimensions of CRM on innovation capabilities. Journal of applied research on industrial engineering, 2(2), 120–138. https://www.journal-aprie.com/article_42688.html
[37]    Ott, M., & van Dijk, H. (2005). Effects of HRM on client satisfaction in nursing and care for the elderly. Employee relations, 27(4), 413–424. DOI:10.1108/01425450510605723
[38]    Amba-Rao, S. C., & Gupta, J. N. D. (1994). Client satisfaction in service organizations: the case of an accounting firm. American journal of business, 9(2), 47–54. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/19355181199400013/full/html
[39]    Maxwell, J. A. (2007). Qualitative research design: an interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage. SAGE Publications Inc.
[40]    Sadeghi, M., Pradeyan, A., & Ebrahimzadeh, R. (2019). The experiences of the employees of the General department of culture and Islamic guidance of Isfahan province on impression management and the reasons for its creation based on the phenomenological approach. Cultural management, 13(1), 45–63. (In Persian). https://jcm.srbiau.ac.ir/article_14839.html
[41]    Abbaszadeh, M., & Abbaszadeh, M. (2012). Validity and reliability in qualitative researches. Journal of applied sociology, 23(1), 19–34. (In Persian). https://jas.ui.ac.ir/article_18250.html
[42]    Sarmad, Z., Hejazi, A., & Bazargan, A. (2023). Research methods in behavioral sciences. AGE.
[43]    Hajizadeh, I., Asghari, M. (2011). Statistical methods and analyzes with a view to research methods in biological and health sciences (with SPSS guide). Academic jihad publishing organization. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1744928
[44]    Gabus, A., & Fontela, E. (1972). World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL. Battelle geneva research center, geneva, switzerland, 1(8), 12–14.
[45]    Tuncali Yaman, T., & Akkartal, G. R. (2022). How warehouse location decisions changed in medical sector after pandemic? a fuzzy comparative study. Journal of fuzzy extension and applications, 3(1), 81–95.
[46]    Davoudi, S. M. R., & Khatami, M. I. (2021). Assessing the needs of companies located in industrial estates with the combined method of increasing performance and fuzzy dimtel (case study: Isfahan Razi Industrial Estate Services Company). Innovation management and operational strategies, 2(2), 195–215. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/467383/
[47]    Eshragh, S., Delafrooz, N., Shahroodi, K., & Rahmati, Y. (2022). Analysis of factors affecting brand performance in petrochemical industry using dimethyl method. Journal of decisions and operations research, 6(4), 592–604. (In Persian). https://www.journal-dmor.ir/article_117787.html?lang=en
[48]    Alikhan Gorgani, E., Aghajani, H., Gorjiposhti, M., & Agha Ahmadi, G. A. (2022). Explaining the interactive relationships of the dimensions of cultural intelligence of managers in the municipalities of northern provinces using Fuzzy delphi and DEMATEL techniques. Journal of decisions and operations research, 7(1–14), 1–15. (In Persian). https://www.journal-dmor.ir/article_132583.html?lang=en
[49]    Mehregan, M., Dorry nogorani, B., Jafari, S., & khani jazani, J. (2021). Network design of factors affecting ethical decision making. Journal of decisions and operations research, 5(4), 462–485. (In Persian). DOI:10.22105/dmor.2020.248919.1221
[50]    Akbarian, M., & Saidasmail, N. (2020). Prioritize strategic goals in a balanced scorecard with a combination of Demetel and ENP. Decisions & operations research, 1(4), 74–87. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/268851/fa
[51]    Habibi, A., Serafrazi, A., & Sediqah, I. (2014). Fuzzy multi-criteria decision making. Gil Inscription.
[52]    Habibpoor Gatabi,  karam, & Mosavi Korshidi, S. H. reaza. (2016). Relation between Social Capital and Political Participation (case study: Qom citizens) TT. Yektaweb_journals, 16(62), 359–391. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2684-en.html
[53]    Jahanbin, F., & Emami, A. (2014). Social capital, the soft link between soft power, soft security, soft threat. Soft power studies, 4(10), 49–74. (In Persian). https://www.spba.ir/article_41405.html
[54]    Islam, R., Ahmed, S., & Razak, D. A. (2015). Identifying the gaps between customer expectations and perceptions on service quality dimensions of Islamic banks in Malaysia. International journal of quality and service sciences, 7(4), 424–441. https://doi.org/10.1108/IJQSS-12-2014-0053
[55]    Sabir, R. I., Ghafoor, O., Akhtar, N., Hafeez, I., & Rehman, A. U. (2014). Factors affecting customer satisfaction in banking sector of Pakistan. International review of management and business research, 3(2), 1014–1025. https://www.researchgate.net/profile/Iqra-Hafeez
[56]    Gupta, A., & Dev, S. (2012). Client satisfaction in Indian banks: an empirical study. Management research review, 35(7), 617–636. https://doi.org/10.1108/01409171211238839