نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف: ارائه روشی برای در نظر گرفتن اعتبار نظرات هر یک از خبرگان در فرآیند تصمیم‌گیری گروهی چندمعیاره COPRAS‌ با استفاده از مفاهیم مجموعه‌های فازی نوع 2 فاصله‌ای و نقطه‌ای.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش روش نوینی برای غیرفازی­سازی اعداد فازی نوع 2 نقطه‌ای ارائه شده و از آن برای تخمین میزان اعتبار هریک از تصمیم‌گیرندگان استفاده می‌شود. مقادیر امتیازات گزینه‌ها نیز به‌صورت اعداد فازی نوع 2 بیان می‌شوند‌‌ که میزان اطمینان به هریک از نظرات کارشناسان با درجه عضویت ثانویه بیان می‌گردد‌. از این جدول به‌عنوان ماتریس تصمیم برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. برای این کار نخست میزان اطمینان کلی در هر یک از معیارها از جمع‌بندی اطمینان امتیازات مربوطه محاسبه می‌شود‌. با تأثیر این اطمینان امتیازات هر معیار بر میزان وزن آن‌‌، ماتریس وزنی متعادل شده به دست می‌آید‌. در ادامه امکان برتری هر گزینه بر گزینه دیگر و سپس مطلوبیت نهائی تک‌تک گزینه‌ها محاسبه می‌شود.
یافته‌ها: نتایج مثال عددی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی مسئله‌ تصمیم‌­گیری گروهی چند­معیاره فازی با روش کوپراس را با استفاده از مجموعه‌های فازی نوع 2 نقطه‌ای بهبود می‌دهد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: استفاده از مجموعه‌های فازی نوع 2 نقطه‌ای برای بیان اعتبار نظر هر یک از کارشناسان از دیدگاه پژوهشگر علاوه بر انعطاف‌پذیری بر کیفیت پاسخ نیز می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting COPRAS Multi-Criteria Group Decision Making Method Using Interval and Punctual Type 2 Fuzzy Sets

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Azizi Nafteh
  • Mahmoud Shahrokhi

Department of Industrial Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Provide a way to consider the validity of the opinions of each expert in the COPRAS‌ multi-criteria group decision-making process using the concepts of type 2 interval and punctual fuzzy sets.
Methodology: The proposed method uses general (punctual) type 2 fuzzy numbers to express the values ​​of the experts' options, as the confidence degree noted by the secondary membership degrees. The analyst uses the resulting decision matrix and calculates the overall confidence level using the criteria' alternatives scores. The proposed approach obtains a balanced weight matrix by multiplying the scores of each criterion and its weight. The model calculates the credibility of the superiority of each alternative, finds the final alternative utility, and finally selects the optimal solution.
Findings: The numerical example results show that the proposed method improves the Coopers fuzzy multi-criteria group decision problem using punctual type 2 fuzzy sets.
Originality/Value: The use of punctual type 2 fuzzy sets to express the validity of each expert's opinion from the researcher's point of view, in addition to flexibility, also increases the quality of the response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-criteria decision-making
  • Fuzzy COPRAS
  • Type 2 fuzzy set
Chang, K. H. (2019). A novel supplier selection method that integrates the intuitionistic fuzzy weighted averaging method and a soft set with imprecise data. Annals of operations research272(1), 139-157. https://doi.org/10.1007/s10479-017-2718-6
Dorfeshan, Y., & Mousavi, S. M. (2019). A group TOPSIS-COPRAS methodology with Pythagorean fuzzy sets considering weights of experts for project critical path problem. Journal of intelligent & fuzzy systems36(2), 1375-1387. DOI: 10.3233/JIFS-172252
Dubois, D., Fargier, H., & Fortemps, P. (2003). Fuzzy scheduling: modelling flexible constraints vs. coping with incomplete knowledge. European journal of operational research147(2), 231-252. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00558-1
Ghasemi, A. R., Mozzez, H., & Abedi Jebeli, F. (2017). A comparative analysis of approaches to multi-criteria decision gray prioritize suppliers (case study: Isfahan mobarakeh steel company). Journal of industrial management, Islamic azad university of sanandaj11(38), 77-90.‎ (In Persian). http://imj.iausdj.ac.ir/article_536955.html?lang=en
Hashemi, H., Ghoddousi, P., & Nasirzadeh, F. (2021). Sustainability indicator selection by a novel triangular intuitionistic fuzzy decision-making approach in highway construction projects. Sustainability13(3), 1477. https://doi.org/10.3390/su13031477
Jaffal, H., & Tao, C. (2011). Multiple attributes group decision making by type-2 fuzzy sets and systems.
Kant, R., & Dalvi, M. V. (2017). Development of questionnaire to assess the supplier evaluation criteria and supplier selection benefits. Benchmarking: an international journal24(2), 359-383. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2015-0124
Kayapinar Kaya, S., & Aycin, E. (2021). An integrated interval type 2 fuzzy AHP and COPRAS-G methodologies for supplier selection in the era of Industry 4.0. Neural computing and applications33(16), 10515-10535. https://doi.org/10.1007/s00521-021-05809-x
Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Salehi Sadaghiani, J., & Hassani Goodarzi, G. (2014). Multiple criteria group decision-making for supplier selection based on COPRAS method with interval type-2 fuzzy sets. The international journal of advanced manufacturing technology75(5), 1115-1130. https://doi.org/10.1007/s00170-014-6142-7
Lu, J., Zhang, S., Wu, J., & Wei, Y. (2021). COPRAS method for multiple attribute group decision making under picture fuzzy environment and their application to green supplier selection. Technological and economic development of economy27(2), 369-385. https://doi.org/10.3846/tede.2021.14211
Memari, A., Dargi, A., Jokar, M. R. A., Ahmad, R., & Rahim, A. R. A. (2019). Sustainable supplier selection: a multi-criteria intuitionistic fuzzy TOPSIS method. Journal of manufacturing systems50, 9-24. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.11.002
Mendel, J. M., John, R. I., & Liu, F. (2006). Interval type-2 fuzzy logic systems made simple. IEEE transactions on fuzzy systems14(6), 808-821. DOI: 10.1109/TFUZZ.2006.879986
Nakiboglu, G., & Bulgurcu, B. (2021). Supplier selection in a Turkish textile company by using intuitionistic fuzzy decision-making. The journal of the textile institute112(2), 322-332. https://doi.org/10.1080/00405000.2020.1747675
Rani, P., Mishra, A. R., Krishankumar, R., Mardani, A., Cavallaro, F., Soundarapandian Ravichandran, K., & Balasubramanian, K. (2020). Hesitant fuzzy SWARA-complex proportional assessment approach for sustainable supplier selection (HF-SWARA-COPRAS). Symmetry12(7), 1152. https://doi.org/10.3390/sym12071152
Roy, J., Das, S., Kar, S., & Pamučar, D. (2019). An extension of the CODAS approach using interval-valued intuitionistic fuzzy set for sustainable material selection in construction projects with incomplete weight information. Symmetry11(3), 393. https://doi.org/10.3390/sym11030393
Saeedpour, M., & Mozaffari ‌‌, M. M. (2014). Selection of‌ Supplier of integrated performance of fuzzy Delphi hierarchical analysis process and COPRAS-G method. First national conference on industrial engineering researc‌, Hamedan, IRAN. (In Persian). https://civilica.com/doc/306836/
Saimianeh, N., & Farjameh, S. (2016). Combining AHP and COPRAS Techniques to select top suppliers in outsourcing IT projects based on tangible and intangible aspects (case study: first mobile company). First international conference on management, technology tourism. (In Persian). https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=95926
Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning—I. Information sciences8(3), 199-249. https://doi.org/10.1016/0020-0255(75)90036-5
Zadeth, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3), 338-353