نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: هدف این مقاله ارایه مدل کارایی ارزش کاملا فازی و مدل کارایی ارزش با داده های نسبتی کاملا فازی و تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری با حل مدل های مزبور می باشد. قابل توجه آنکه برای تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری در تحلیل پوششی داده ها، معمولا داده‌ها و اطلاعات لازم بصورت دقیق در دسترس نمی باشد. در این شرایط استفاده از مدل های ریاضی با پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری فازی می تواند مفید واقع شود. از طرفی می توان با استفاده از تحلیل کارایی ارزش، نظر مدیر را در تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری در نظر گرفت.

روش‌شناسی پژوهش: در اینجا مدلهای برنامه ریزی خطی که تمامی پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری فازی مثلثی باشند را کاملا فازی می نامیم. هر یک از مدلهای کاملا فازی پیشنهادی، به یک مدل سه هدفه برنامه ریزی خطی غیر فازی تبدیل شده و با روش لکزیوگرافی حل می شود.

یافته‎ ها: تصویر طرح های پژوهشی در یک دانشگاه ایران طی تشکیل و حل مدل های ریاضی پیشنهادی تعیین شد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نوآوری تحقیق، ارایه و حل مدل کارایی ارزش کاملا فازی و مدل کارایی ارزش با داده های نسبتی کاملا فازی و تعیین الگوی واحدهای تصمیم گیری می باشد. قابل توجه آنکه ارایه نتایج بصورت اعداد فازی می تواند ملاکی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Decision Making Unit Projections in Fully Fuzzy Problems using Value Efficiency Analysis

نویسندگان [English]

  • mohammad reza mozaffari 1
  • Fatemeh Dadkhah 2
  • Mehdi Abbasi 3

1 Department of Mathematics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Department of Mathematics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

3 Department of Industrial Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to present fully fuzzy value efficiency model and fully fuzzy value efficiency with ratio data model and determine DMU targets by solving them. It is considerable that to find targets of decision making units (DMUs) in data envelopment analysis, usually the required exact data and information are not available. In this situation using mathematical models with fuzzy parameters and decision making variables can be useful. Also, by using value efficiency analysis, the opinions of manager can be considered in determining DMU targets.

Methodology: Here, the linear programming models which all parameters and decision variables are triangular fuzzy numbers are defined as fully fuzzy linear programming. Each proposed full fuzzy model is converted to a triple objective non-fuzzy linear programming model and solved by the lexicographic method.

Findings: Research project targets in a university of Iran were determined by creating and solving proposed mathematical models.

Originality/Value: To present and solve fully fuzzy value efficiency model and fully fuzzy value efficiency with ratio data model and determine DMU targets are the innovations of this research. It is considerable that presenting the results as fuzzy numbers can be applied to evaluate DMUs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making Unit targets
  • Data Envelopment Analysis
  • ratio data
  • fully fuzzy value efficiency model
  • fully fuzzy linear programming problems
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science, 30(9), 1078-1092.‏
Barak, S., & Dahooei, J. H. (2018). A novel hybrid fuzzy DEA-Fuzzy MADM method for airlines safety evaluation. Journal of air transport management, 73, 134-149.‏
Bellman, R. E., & Zadeh, L. A. (1970). Decision-making in a fuzzy environment. Management science, 17(4), B-141.‏
Bhardwaj, B., & Kumar, A. (2015). A note on “a new algorithm to solve fully fuzzy linear programming problems using the MOLP problem”. Applied mathematical modelling, 39(19), 5982-5985.‏
Boussemart, J. P., Leleu, H., & Parvulescu, R. (2021). Value efficiency and its decomposition into direct price and quantity effects (No. 2021-EQM-02). Retrieved from https://www.ieseg.fr/wp-content/uploads/2021/01/2021-EQM-02.pdf
Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2007). Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software (Vol. 2, p. 489). New York: Springer.‏ https://doi.org/10.1007/b109347
Despić, O., Despić, M., & Paradi, J. C. (2007). DEA-R: Ratio-based comparative efficiency model, its mathematical relation to DEA and its use in applications. Journal of productivity analysis28(1), 33-44.
Emrouznejad, A., & Amin, G. R. (2009). DEA models for ratio data: Convexity consideration. Applied mathematical modelling, 33(1), 486-498.‏ https://doi.org/10.1016/j.apm.2007.11.018
Ezzati, R., Khorram, E., & Enayati, R. (2015). A new algorithm to solve fully fuzzy linear programming problems using the MOLP problem. Applied mathematical modelling, 39(12), 3183-3193.‏ https://doi.org/10.1016/j.apm.2013.03.014
Gerami, J. (2019). An interactive procedure to improve estimate of value efficiency in DEA. Expert systems with applications, 137, 29-45.‏ https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.06.061
Gerami, J. (2020). Value efficiency analysis in different technologies. Journal of mathematical extension, 14, 21-51.‏
Halme, M., & Korhonen, P. (2000). Restricting weights in value efficiency analysis. European journal of operational research, 126(1), 175-188.‏
Halme, M., Joro, T., Korhonen, P., Salo, S., & Wallenius, J. (1999). A value efficiency approach to incorporating preference information in data envelopment analysis. Management science, 45(1), 103-115.‏
Hatami-Marbini, A., Emrouznejad, A., & Tavana, M. (2011). A taxonomy and review of the fuzzy data envelopment analysis literature: two decades in the making. European journal of operational research, 214(3), 457-472.‏ https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.02.001
Hosseinzadeh Lotfi, F., Allahviranloo, T., Jondabeh, M. A., & Alizadeh, L. (2009). Solving a full fuzzy linear programming using lexicography method and fuzzy approximate solution. Applied mathematical modelling33(7), 3151-3156.
Hosseinzadeh, A., & Edalatpanah, S. (2016). A new approach for solving fully fuzzy linear programming by using the lexicography method. Advances in fuzzy systems.‏ https://www.hindawi.com/journals/afs/2016/1538496/
Joro, T., & Korhonen, P. (2015). Extension of data envelopment analysis with preference information. Springer New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7528-7
Korhonen, P. J., & Syrjänen, M. J. (2005). On the interpretation of value efficiency. Journal of productivity analysis, 24(2), 197-201.‏ https://doi.org/10.1007/s11123-005-4704-2
Korhonen, P., Tainio, R., & Wallenius, J. (2001). Value efficiency analysis of academic research. European journal of operational research, 130(1), 121-132.‏
Kumar, A., Kaur, J., & Singh, P. (2011). A new method for solving fully fuzzy linear programming problems. Applied mathematical modelling, 35(2), 817-823.‏
Liu, W. B., Zhang, D. Q., Meng, W., Li, X. X., & Xu, F. (2011). A study of DEA models without explicit inputs. Omega, 39(5), 472-480.‏
Mahdavi-Amiri, N., & Nasseri, S. H. (2007). Duality results and a dual simplex method for linear programming problems with trapezoidal fuzzy variables. Fuzzy sets and systems, 158(17), 1961-1978.‏ https://doi.org/10.1016/j.fss.2007.05.005
Maleki, H. R., Tata, M., & Mashinchi, M. (2000). Linear programming with fuzzy variables. Fuzzy sets and systems, 109(1), 21-33. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(98)00066-9
Mozaffari, M. R. (2017). Two-stage network DEA-R based on value efficiency. Journal of new researches in mathematics, 3(10), 47-60.‏ (In Persian). https://www.sid.ir/paper/257313/fa
Mozaffari, M. R., Gerami, J., & Jablonsky, J. (2014a). Relationship between DEA models without explicit inputs and DEA-R models. Central European journal of operations research, 22(1), 1-12.‏ https://doi.org/10.1007/s10100-012-0273-4
Mozaffari, M. R., Kamyab, P., Jablonsky, J., & Gerami, J. (2014b). Cost and revenue efficiency in DEA-R models. Computers & industrial engineering, 78, 188-194.‏ https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.10.001
Nasrabadi, N. (2019). A value efficiency-based target setting approach in data envelopment analysis. Journal of new researches in mathematics, 5(17), 51-72.‏ (In Persian). https://jnrm.srbiau.ac.ir/article_14050.html
Nehi, H. M., Maleki, H. R., & Mashinchi, M. (2004). Solving fuzzy number linear programming problem by lexicographic ranking function. Italian journal of pure and applied mathematics, 15(1), 9-20.‏
Olesen, O. B., Petersen, N. C., & Podinovski, V. V. (2015). Efficiency analysis with ratio measures. European journal of operational research, 245(2), 446-462.‏
Olesen, O. B., Petersen, N. C., & Podinovski, V. V. (2017). Efficiency measures and computational approaches for data envelopment analysis models with ratio inputs and outputs. European journal of operational research, 261(2), 640-655.‏
Soleimani-damaneh, M., Korhonen, P. J., & Wallenius, J. (2014). On value efficiency. Optimization, 63(4), 617-631.‏
Wei, C. K., Chen, L. C., Li, R. K., & Tsai, C. H. (2011a). Using the DEA-R model in the hospital industry to study the pseudo-inefficiency problem. Expert systems with applications, 38(3), 2172-2176.‏
Wei, C. K., Chen, L. C., Li, R. K., & Tsai, C. H. (2011b). Exploration of efficiency underestimation of CCR model: Based on medical sectors with DEA-R model. Expert systems with applications, 38(4), 3155-3160.‏
Wei, C. K., Chen, L. C., Li, R. K., & Tsai, C. H. (2011c). A study of developing an input-oriented ratio-based comparative efficiency model. Expert systems with applications, 38(3), 2473-2477.‏
Wei, C. K., Chen, L. C., Li, R. K., Tsai, C. H., & Huang, H. L. (2012). A study of optimal weights of Data Envelopment Analysis–Development of a context-dependent DEA-R model. Expert systems with applications, 39(4), 4599-4608.‏
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control8(3), 338-353.‏
Zadeh, L. A. (1978). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy sets and systems, 1(1), 3-28.
Zhu, W., Wan, M., Zhou, Y., & Pan, W. (2018). Fuzzy computation of teaching performance based on data envelopment analysis method. Cognitive systems research, 52, 351-358.‏