نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.22105/dmor.2021.261887.1286

چکیده

هوش‌ فرهنگی یکی از توانمندی‌های موجود درسازمان است که مدیران می توانند در موقعیت های گوناگون از آن استفاده کنند. هوش فرهنگی می تواند به‌عنوان عاملی مهم در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین و رضایتمندی آنان گام بردارد.
هدف اصلی این پژوهش تبین روابط تعاملی ابعاد هوش فرهنگی مدیران در شهرداری های استان‌های شمالی می باشد.
این پژوهش بر آن است تا بررسی ادبیات مربوط هوش فرهنگی، شاخص های اساسی هوش فرهنگی را با استفاده از روش دلفی شناسایی کرده، و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگوی نظام‌مند را برای مدل سازی و تأثیر مولفه‌ها ارائه کند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که ابعاد هوش فرهنگی عبارتند از: هوش رفتار، هوش شناختی، هوش فرهنگی مذهبی، هوش هویتی سازمانی، هوش انگیزشی، سرمایه اجتماعی، هوش رفتاری. هوش هویتی سازمانی و هوش رفتاری اثرپذیری‌ترین‌ها مولفه و شناختی، هوش انگیزشی و سرمایه اجتماعی اثر گذار ترین مولفه ها هستند. درپایان پیشنهاد شده است که به منظور بهبود وضعیت هوش فرهنگی ضمن توجه به همه متغیرهای لازم است به متغیر هوش فرهنگی مذهبی توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the interactive relationships of the dimensions of cultural intelligence of managers in the municipalities of northern provinces using fuzzy Delphi and Demetel techniques

نویسندگان [English]

  • ebrahim alikhangorgani 1
  • hasanali aghajani 2
  • marzieh gorjiposhti 3
  • ghorbanali aghaahmadi 3

1 Department of Management, School of Management and Accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

2 Member of the faculty of Mazandaran University

3 Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Chalous Branch Islamic Azad University, Chalous, Iran.

چکیده [English]

Cultural intelligence is one of the capabilities available in the organization that managers can use in various situations. Cultural intelligence can be an important factor in improving the quality of services provided to clients and their satisfaction. The main purpose of this study is to explain the interactive relationships of the dimensions of cultural intelligence of managers in the municipalities of northern provinces. This study aims to review the literature on cultural intelligence, identify the basic indicators of cultural intelligence using the Delphi method, and using the fuzzy Demetel method, to provide a systematic model for modeling and the impact of components. The results of the study indicate that the dimensions of cultural intelligence are: behavioral intelligence, cognitive intelligence, religious cultural intelligence, organizational identity intelligence, motivational intelligence, social capital, behavioral intelligence. Organizational identity intelligence and behavioral intelligence are the most effective components and cognitive, motivational intelligence and social capital are the most effective components. In the end, it is suggested that in order to improve the status of cultural intelligence, while paying attention to all variables, it is necessary to pay more attention to the variable of religious cultural intelligence..

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cultural intelligence
  • fuzzy Delphi
  • ranking
  • evaluation of Dimatl test