نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.261633.1284

چکیده

هدف: اصلی ‏ترین تئوری حاکم بر ارزش‏گذاری قراردادهای آتی، تئوری ذخیره‏ سازی است که در آن مهمترین فاکتور دخیل در قیمت‏ گذاری قرارداد، مفهومی تحت عنوان ثمرات رفاهی است. ثمرات رفاهی عاملی است که فرآیند ارزش‏ گذاری قراردادهای آتی را با پیچیدگی‏ های جدی مواجه کرده است. تلاش برای تعیین بهترین موضع معاملاتی در قراردادهای آتی با دارایی پایه گوناگون و با تاریخ سررسید مختلف هدفی است که در این مقاله انجام گرفته است.
روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر سعی می‏شود که با استفاده از تئوری ذخیره ‏سازی و مفهوم ثمرات رفاهی و با بهره ‏گیری از روش کنترل پویای تصادفی مدلی جهت انتخاب موضع معاملاتی بهینه در قراردادهای آتی کالاهای مصرفی در دو حالت تک کالایی و دو کالایی ارائه شود.
یافته‌ها: نتایج حاصل  از پیاده ‏سازی مدل در بازار بورس کالای ایران نشان می‏دهد که مدل در حالت تک کالایی به طور کامل توانسته است که موضع معاملاتی درست را تشخیص دهد و در حالت دو کالایی 91.7 درصد موفق عمل کرده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: ارائه مدلی جهت تعیین موضع بهینه معاملاتی با استفاده از تئوری ذخیره ‏سازی و در نظر گرفتن دو عامل تصادفی ثمرات ‏رفاهی و قیمت نقدی با استفاده از روش کنترل پویای تصادفی در حالت تک کالایی و چند کالایی در یک افق سرمایه گذاری مشخص آن هم فقط بر روی کالاهای مصرفی (و نه سرمایه ‏ای) مهمترین نوآوری مقاله حاضر است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Decision to choose optimal trading position in future contracts of consumer goods with stochastic control and based on storage theory and convenience yield

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khajezadeh Dezfoli 1
  • Mansour Momeni 1
  • Hanan Amoozad Mahdirji 1
  • Mohammad Hosein Pourkazemi 2

1 Department of Industrial Management, Management Faculty, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Department of Economical Science, Faculty of Economyand Policy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main theory governing the valuation of futures contracts is the Storage Theory, in which the concept of Convenience Yield is the most important factor involved in contract pricing. Convenience Yield is a factor that complicates the process of valuing futures contracts. Trying to determine the best trading position in futures contracts with different underlying assets and with different maturities is the goal of this article. In this article, using the theory of storage and the concept of welfare fruits and using the method of dynamic random control, a model for selecting the optimal trading position in futures contracts of consumer goods in both single and double goods is presented.
Methodology: In this article, the theory of storage and the concept of Convenience Yield are used. Also, by using the dynamic stochastic control method, a model for choosing the optimal trading position in the futures contracts of consumer goods is expressed in two modes of single commodity and dual commodity.
Findings: The results of the implementation of the model in the Iranian Commodity Exchange market show that the model in the single commodity mode has been able to fully identify the correct trading position and in the two commodity mode has been 91.7% successful.
Originality/Value: Presenting a model to determine the optimal trading position based on Storage Theory and the existence of two stochastic factors of Convenience Yield and stock price using dynamic stochastic control method in single and multi-commodity mode in a specific investment horizon on consumer goods is the most important innovation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures
  • Stochastic control
  • Storage theory
  • Convenience yield
Alquist, R., & Kilian, L. (2010). What do we learn from the price of crude oil futures? Journal of applied econometrics25(4), 539-573. https://doi.org/10.1002/jae.1159
Angoshtari, B., & Leung, T. (2019). Optimal dynamic basis trading. Annals of finance15(3), 307-335. https://doi.org/10.1007/s10436-019-00348-x
Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. In Annales scientifiques de l'École normale supérieure (Vol. 17, pp. 21-86). http://www.numdam.org/item/10.24033/asens.476.pdf
Basak, S., & Pavlova, A. (2016). A model of financialization of commodities. The journal of finance71(4), 1511-1556. https://doi.org/10.1111/jofi.12408
Benth, F. E., & Lempa, J. (2014). Optimal portfolios in commodity futures markets. Finance and stochastics18(2), 407-430. https://doi.org/10.1007/s00780-013-0224-5
Brennan, M. J. (1976). The supply of storage. In The economics of futures trading (pp. 100-107). Palgrave Macmillan, London.
Brennan, M. J., & Schwartz, E. S. (1985). Evaluating natural resource investments. Journal of business, 58(2) 135-157. https://www.jstor.org/stable/2352967
Carmona, R., & Ludkovski, M. (2004). Spot convenience yield models for the energy markets. Contemporary mathematics351, 65-80.
Casassus, J., & Collin‐Dufresne, P. (2005). Stochastic convenience yield implied from commodity futures and interest rates. The journal of finance60(5), 2283-2331. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00799.x
Chikobvu, D., & Chinhamu, K. (2013). Random walk or mean reversion? empirical evidence from the crude oil market. Istatistik journal of the Turkish statistical association6(1), 1-9.
Cortazar, G., & Naranjo, L. (2006). An N‐factor Gaussian model of oil futures prices. Journal of futures markets: futures, options, and other derivative products26(3), 243-268. https://doi.org/10.1002/fut.20198
Cortazar, G., & Schwartz, E. S. (1993). A compound option model of production and intermediate inventories. Journal of business, 517-540. https://www.jstor.org/stable/2353185
Dixit, R. K., Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under uncertainty. Princeton University Press.
Duncan, T. E., & Pasik-Duncan, B. (2012). A direct method for solving stochastic control problems. Communications in information and systems12(1), 1-14. https://dx.doi.org/10.4310/CIS.2012.v12.n1.a1
Elaut, G., Erdős, P., & Sjödin, J. (2016). An analysis of the risk‐return characteristics of serially correlated managed futures. Journal of futures markets36(10), 992-1013. https://doi.org/10.1002/fut.21773
Gibson, R., & Schwartz, E. S. (1990). Stochastic convenience yield and the pricing of oil contingent claims. The journal of finance45(3), 959-976. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05114.x
Guo, W., Zhang, Q., & Rong, L. (2018). A stochastic epidemic model with nonmonotone incidence rate: sufficient and necessary conditions for near-optimality. Information sciences467, 670-684. https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.03.054
Kaldor, N. (1939). Speculation and economic stability. The review of economic studies, 7(1), 1–27. https://doi.org/10.2307/2967593
Lazo, J. G. L., Vellasco, M. M. B., Pacheco, M. A. C., & Dias, M. A. G. (2007). Real options value by Monte Carlo simulation and fuzzy numbers. International journal of business12(2), 181.
Mirantes, A. G., Población, J., & Serna, G. (2012). The stochastic seasonal behaviour of natural gas prices. European financial management18(3), 410-443. https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2009.00533.x
Pindyck, R. S. (2001). The dynamics of commodity spot and futures markets: a primer. The energy journal22(3), 1-29. DOI: 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol22-No3-1
Pirrong, C. (2011). Commodity price dynamics: a structural approach. Cambridge University Press.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson Education.
Schwartz, E. S. (1997). The stochastic behavior of commodity prices: implications for valuation and hedging. The journal of finance52(3), 923-973. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb02721.x
Skabar, A., & Cloete, I. (2002, January). Neural networks, financial trading and the efficient markets hypothesis. The twenty-fifth Australasian computer science conference (ACSC2002) (Vol. 2, pp. 241-249). Melbourne, Australia. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.19.4881&rep=rep1&type=pdf
Sun, S., Sun, Y., Zhang, G., & Liu, X. (2017). Dynamical behavior of a stochastic two-species Monod competition chemostat model. Applied mathematics and computation298, 153-170. https://doi.org/10.1016/j.amc.2016.11.005
Telser, L. G. (1958). Futures trading and the storage of cotton and wheat. Journal of political economy66(3), 233-255.
Working, H. (1948). Theory of the inverse carrying charge in futures markets. Journal of farm economics30(1), 1-28. https://doi.org/10.2307/1232678
Working, H. (1949). The theory of price of storage. The American economic review39(6), 1254-1262.
Yan, R., & Sun, S. (2020). Stochastic characteristics of a chemostat model with variable yield. Physica A: statistical mechanics and its applications537, 122681. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122681
Yan, X. S. (2002). Valuation of commodity derivatives in a new multi-factor model. Review of derivatives research5(3), 251-271.